Niedziela, 25 czerwca 2017 r. Imieniny: Łucji, Wilhelma

Zakończenie obchodów Roku Aleksandra Labudy w bibliotece w Bolszewie

(2012-11-23 10:25:23)

W środowy wieczór, 21 listopada 2012 r. w Bibliotece Publicznej Gminy Wejherowo im. Aleksandra Labudy w Bolszewie odbyło się uroczyste zakończenie obchodów Roku Aleksandra Labudy w gminie Wejherowo. W ramach tej uroczystości odbyły się: promocja książki Jaromiry Labuddy Twórcze życie Aleksandra Labudy. Zarys monograficzny, otwarcie wystawy Edmunda Kamińskiego „Czołowi zrzeszińcy – Aleksander Labuda i Jan Trepczyk” oraz wernisaż Grażyny Browarczyk, Małgorzaty Kubasik i Jerzego Raka zorganizowany w ramach cyklu „Pasje i hobby mieszkańców naszego regionu”.
Wśród licznie przybyłych gości wymienić należy m.in.: Henryka Skwarło – wójta Gminy Wejherowo, Łukasza Jabłońskiego – wójta Gminy Linia, Bogusławę Engelbrecht – zastępcę wójta Gminy Lina, Huberta Tomę – przewodniczącego Rady Gminy Wejherowo, Urszulę Block, Wojciecha Kuziela i Janusza Gafkę – radnych Gminy Wejherowo, dr. Krzysztofa Zabieglińskiego – doradcę i pełnomocnika wójta Gminy Wejherowo, Jana Trofimowicza – dyrektora Gminnego Domu Kultury w Lini, prof. zw. dr. hab. Tadeusza Linknera, Henryka Kanczkowskiego – prezesa Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego oddział Wejherowo, Jerzego Hoppe – prezesa Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego oddział w Rumi, Jaromirę i Bogusławę Labuddówny – córki patrona biblioteki, Aleksandrę Betcher – uczennicę Aleksandra Labudy, Zofię i Edmunda Kamińskich, Eugeniusza Pryczkowskiego – dziennikarza i wydawcę, Katarzynę Lessnau – dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej w Górze, Zbigniewa Lipkę – dyrektora Samorządowego Gimnazjum w Bolszewie i Tomasza Miecznikowskiego.
A także artystów: Longinę Wysocką – prezesa Stowarzyszenia Artystów Plastyków „Pasja” w Wejherowie, Małgorzatę Kubasik, Grażynę Browarczyk, Celinę Tatarczuk, Teresę Domnik, Wandę Mironkiewicz, Teresę Szczodrowską, Celinę Szachowską, Aleksandrę Mazurkiewicz-Tiesler, Elżbietę Malewską, Teresę Dembkowską, Teresę Litka, Helenę Melcer, Edwarda Jastrzębskiego, Piotra Skrzypkowskiego – kierownika zespołu „Remus”, Franciszka Okunia – kierownika Kaszubskiego Zespołu Regionalnego „Levino”, kapelę kaszubską „Manijôcë” oraz liczne grono miłośników literatury i sztuki.
W imieniu Henryka Skwarło – wójta gminy Wejherowo, gości przywitał dr Krzysztof Zabiegliński podkreślając, iż „książka Jaromiry Labuddy Twórcze życie Aleksandra Labudy. Zarys monograficzny jest doskonałym zwieńczeniem niezwykle bogatych obchodów Roku Aleksandra Labudy w Gminie Wejherowo. Wielość inicjatyw popularyzujących postać i twórczość Aleksandra Labudy – patrona biblioteki nie byłaby możliwa gdyby nie zaangażowanie i niestrudzona praca na tej niwie Janiny Borchmann – dyrektora bolszewskiej książnicy. Doskonałym uzupełnieniem promocji książki o wielkim Kaszubie jest wystawa przygotowana przez Edmunda Kamińskiego mówiąca o dwóch zrzeszyńcach Aleksandrze Labudzie i Janie Trepczyku. Dopełnieniem całości są cieszące oko miłośników sztuki obrazy autorstwa Małgorzaty Kubasik, misterne hafty wykonane przez Grażynę Browarczyk i piękne rzeźby Jerzego Raka”.
Słowo na temat promowanej książki wygłosił prof. Tadeusz Linkner podkreślając, iż „składa się ona z dziewięciu rozdziałów i stanowi uzupełnioną wersję pracy magisterskiej obronionej na Uniwersytecie Gdańskim. Książkę otwiera przedmowa Henryka Skwarło Wójta Gminy Wejherowo, w którym omówiono moc wydarzeń zorganizowanych przez bibliotekę w Bolszewie w ramach obchodów Roku Aleksandra Labudy oraz podkreślono, iż dzięki twórczości, pracy ideowej i aktywności społecznej patrona biblioteki nie moglibyśmy się cieszyć dzisiejszym, tak wielkim odrodzeniem języka, kultury i tradycji kaszubskiej. We wstępie autorka omówiła układ książki oraz materiały, na których oparła się pisząc Twórcze życie Aleksandra Labudy. W rozdziale przedstawiającym biografię A. Labudy czytelnik odnajdzie bardzo osobisty podrozdział Wspomnienia o ojcu, w którym autorka z niezwykłą lekkością pióra, zapewne odziedziczoną po Ojcu, kreśli sylwetkę Labudy, przez pryzmat swych wspomnień. Podrozdział ten wieńczy wiersz autorstwa Jaromiry Labuddy dedykowany Ojcu. Niewątpliwie wzbogaca książkę materiał ikonograficzny prezentujący Aleksandra Labudę, rodzinę i przyjaciół. Rozdział zatytułowany Twórczość literacka dzieli się na pięć podrozdziałów szczegółowo opisujących twórczość Aleksandra Labudy. Na szczególną uwagę zasługują podrozdziały poświęcone poezji, felietonom i opracowaniom mitologicznym. W rozdziale poświęconym poezji, autorka w znamienity sposób omawia twórczość Ojca sięgając przy tym po wiedzę zdobytą podczas studiów na gdańskim Uniwersytecie. Niezwykle bogaty i ciekawy jest podrozdział traktujący o felietonach Aleksandra Labudy czyli Guczowégo Macka. Autorka ukazała w nim bogactwo językowe, plastyczność słowa i niesamowite poczucie humoru Guczowégo Macka, o czym może świadczyć cytowany w książce felieton O figlologach. W kolejnym rozdziale książki autorka przedstawiła twórczość publicystyczną i działalność społeczną Labudy. Jest to nie wątpliwie ważny rozdział książki, w którym J. Labudda m.in. opisała współpracę A. Labudy, Jana Trepczyka i Jana Rompskiego, założenie czasopisma o nazwie „Zrzesz Kaszëbskô” z hasłem „W jimię Boga odroda Kaszëbów”. Niezwykle ciekawy jest ten fragment rozdziału traktujący o powojennych losach Aleksandra Labudy. Natomiast w rozdziale siódmym szczegółowo omówione zostały prace językoznawcze twórcy. Dwa ostatnie rozdziały promowanej dzisiaj książki to Podsumowanie i Bibliografia. W Podsumowaniu czytamy, Aleksander Labuda to osoba ciekawa z biograficznego punktu widzenia. Był pisarzem, poetą, działaczem społecznym, publicystą, leksykografem, nauczycielem. Jego życiorys obfituje w wydarzenia, przy czym najmniej zbadany jest okres wojenny. Labuda niechętnie mówił na ten temat. Prawdopodobnie próbował zatrzeć w pamięci traumatyczne wspomnienia, takie jak głód, ciężka choroba, tęsknota. Jak przystało na Kaszubę, był uparty i konsekwentny w swych poglądach. Żądał logicznych, niepodważalnych argumentów, bo jedynie takie mogłyby wpłynąć na zmianę przekonań. A ponieważ nie dostarczono mu takowych, do końca życia utwierdzał się w słuszności zajmowanego stanowiska. Przez całe życie szykanowany, podejrzewany o absurdalne rzeczy, pozostawał wierny idei kaszubskiej. Kunszt pisarski ujawnił we wszystkich uprawianych rodzajach i gatunkach literackich. Cechowała go „lekkość pióra”. Dzięki wrodzonemu darowi „wyczucia słowa” potrafił dostosować styl, syntaktykę i słownictwo do rodzaju wypowiedzi. Utwory przynależne różnym gatunkom są opowiedziane zupełnie innym językiem. Nie ulega wątpliwości, że słowa te trafnie opisują Aleksandra Labudę jako twórcę i człowieka”.
Następnie głos zabrała Jaromira Labudda, która niezwykle wzruszona podniosłą atmosferą i słowami prof. Linknera podziękowała wszystkim za przybycie, a szczególe słowa podziękowania skierowała na ręce prof. Tadeusza Linknera za cenne wskazówki i uwagi przy pisaniu pracy magisterskiej i Janiny Borchmann za dotychczasową wieloletnią współprace mającą na celu promowanie twórczości Ojca i doprowadzenie do wydania promowanej dzisiaj książki. Na ręce autorki spłynęły podziękowania i bukiety kwiatów od Janiny Borchmann, Henryka Skwarło, Łukasza Jabłońskiego i Jana Trofimowicza.
Kolejnym wzruszającym akcentem tego wieczoru było wręczenie statuetek „Anioła Kultury” Henrykowi Skwarło i Łukaszowi Jabłońskiemu – wójtom gminy Linia i Wejherowo. Statuetki te przyznawane są przez Janinę Borchmann dyrektor biblioteki osobom i instytucjom, które w szczególny sposób angażują się w pracę kulturalno-oświatową biblioteki. Z kronikarskiego obowiązku należy podkreślić, iż statuetki wójtom, wręczał ich wykonawca, rzeźbiarz Edward Jastrzębski. Wiersz Anioły są miłością zesłaną z nieba pióra ks. Jana Sochonia odczytała Agnieszka Szulc, a Janina Borchmann stwierdziła, iż „gminy Linia i Wejherowo połączył Aleksander Labuda”.
Na ręce: Henryka Skwarło; Łukasza Jabłońskiego; dr. Krzysztofa Zabieglińskiego; Huberta Tomy i Rady Gminy Wejherowo; Henryki Albeckiej; Bogusławy, Jaromiry i Miłosławy Labuddówny, prof. Tadeusza Linknera, Edmunda Kamińskiego, Tomasza Fopke, ks. kanonika Stanisława Bacha, Henryka Kanczkowskiego, Zbigniewa Lipki, Jana Trofimowicza Janina Borchmann złożyła okolicznościowe dyplomy, w których podziękowała za współpracę przy organizacji wielu przedsięwzięć, które odbyły się w Roku Aleksandra Labudy. Natomiast na ręce Janiny Borchmann kwiaty i podziękowania za owocną współpracę w promowaniu twórczości Aleksandra Labudy wręczyli Łukasz Jabłoński.
W dalszej części wieczoru kilka słów o swojej twórczości powiedziały Panie Grażyna Browarczyk i Małgorzata Kubasik, które zgodnie podkreśliły, iż twórczość prezentowana na dzisiejszym wernisażu jest owocem ich pasji, poświęcają jej każdą wolną chwilę. Z kronikarskiego obowiązku należy odnotować, iż na ręce artystek J. Borchmann złożyła okolicznościowe podziękowania.
Ten niezwykle bogaty i wzruszający wieczór wieńczył występ kapeli kaszubskiej „Manijôcë”, który wykonał kilka tradycyjnych kaszubskich pieśni. W trakcie mini koncertu zespół opowiadał dowcipy, zachęcał do wspólnego śpiewania i częstował gości tabaką, rozbawiając wszystkich do łez. Po występie członkowie kapeli kaszubskiej otrzymali okolicznościowe podziękowanie. Każda z wyróżnionych tego wieczoru osób otrzymała również w darze książkę pióra Jaromiry Labuddy. Goście mieli okazję obejrzeć prezentację multimedialną pt. „Podsumowanie Roku Aleksandra Labudy 2011-2012”.
Oprócz odpowiedzi na wiele pytań dotyczących twórczości Ojca, Jaromira Labudda wpisywała pamiątkowe dedykacje do książki swojego autorstwa.
Przy filiżance kawy i pysznych ciastach upieczonych przez Grażynę Browarczyk i Małgorzatę Kubasik trwały dyskusje na temat twórczości Aleksandra Labudy i jej wpływu na kształtowanie kolejnych pokoleń oraz miejsca sztuki we współczesnym świecie. Goście mogli również nabyć książki, które ukazały się nakładem Wydawnictwa „Rost” i zostały wydane w serii „Biblioteczka Gminy Wejherowo”.

Oprac.: J.B. i B.W.

© 2006 GBP Bolszewo | webmaster | RSS
Ilość osób na stronie: 31. Czas ładowania: 0.00656