Niedziela, 25 czerwca 2017 r. Imieniny: ucji, Wilhelma

Folder podsumowujcy dziaania kulturalno-owiatowe Biblioteki Publicznej Gm. Wejherowo im. A. Labudy w Bolszewie w 2012 r.

 

Wstp

 

Biblioteka Publiczna Gminy Wejherowo im. Aleksandra Labudy ma ju 53 lata. Posiada fili w Nowym Dworze Wejherowskim. Obie placówki s skomputeryzowane i pracuj w programie bibliotecznym Patron 3.07. cznie pracuje w nich 7 osób (5,25 etatów), w tym 3 osoby na stanowiskach bibliotekarskich.

Metra biblioteki gównej i filii wynosi cznie 243,2 m2. Zapisanych mamy ponad 4 tys. czytelników. W tym roku z zasobów biblioteki korzystao 2466 czytelników, co stanowi 11 czytelników na 100 mieszkaców. W gminie mieszka 21745 mieszkaców.

Biblioteka obsuguje czytelników z caego powiatu wejherowskiego. Z usug biblioteki korzystaj dzieci, modzie, studenci i stae grono mioników ksiki. W cigu roku w bibliotece odbywaj si liczne imprezy kulturalno-owiatowe, których adresatem jest spoeczno lokalna.

Niewtpliwie wanym elementem pracy bibliotekarza jest popularyzacja ksiki. Odbywa si ona w rónych formach pracy z czytelnikiem. Od kilku lat aktywnie uczestniczymy w ogólnopolskim programie Tygodnia Bibliotek. Piszemy projekty, których wymiernym efektem s odbywajce si w bibliotece warsztaty dla dzieci i modziey.

W kalendarz naszych imprez na stae wpisay si te m.in. Powiatowo-Gminny Konkurs Fotograficzny, wieczory poetyckie i wernisae w ramach cyklów „Pasje i hobby twórcze mieszkaców naszego regionu” oraz „Odkrywamy mode talenty w gminie Wejherowo”, a take prelekcje zwizane z Kaszubami i kaszubszczyzn. Wokó postaci Aleksandra Labudy - pisarza, poety, nauczyciela i felietonisty kaszubskiego, przygotowujemy konferencje, recytacje, konkursy, wystawy, prelekcje, lekcje biblioteczne, wystpy zespoów regionalnych i inscenizacje w jzyku kaszubskim i polskim oraz wydajemy niepublikowane wczeniej utwory Patrona biblioteki. Wspópracujemy m.in. z Muzeum Pimiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim, Instytutem Kaszubskim w Gdasku, Akademi Pomorsk w Supsku, administracj samorzdow, instytucjami kultury, szkoami, Uniwersytetem III Wieku w Wejherowie, przedszkolami oraz lokalnymi artystami i twórcami.

Staraniem biblioteki w serii „Biblioteczka Gminy Wejherowo” ukazuj si ksiki i tomiki poezji. Z inicjatywy biblioteki w biecym roku ukazay si cztery ksiki:  AL-manach Biblioteki Publicznej Gminy Wejherowo im. Aleksandra Labudy w Bolszewie 2011 pod red. Janiny Borchmann i Bartomieja Wiszowatego; Obrazy kaszubskiego morza. W 110. rocznic urodzin Augustyna Necla pod red. Janiny Borchmann i Macieja Tamkuna; Aleksandra Labùdy Z czasów Swiãtopôka Bëlnégò. Òbrôzk w trzech aktach; Jaromiry Labuddy Twórcze ycie Aleksandra Labudy. Zarys monograficzny.

 

Waniejsze wydarzenia w 2012 r.

 

Wród wielu wanych dla biblioteki wydarze, na szczególn uwag zasuguj wszelkie inicjatywy zwizane z obchodami Roku Aleksandra Labudy w gminie Wejherowo. Obchody zainaugurowalimy 21 padziernika 2011 r. uroczystociami upamitniajcymi Patrona biblioteki w 30. rocznic mierci. Na t uroczysto biblioteka wydaa okolicznociowy folder Nasz Patron Aleksander Labuda. 3 padziernika 2011 r. gocinne progi biblioteki odwiedzia modzie i ekipa telewizji TVT „Teletronik”. Pretekstem do wizyty staa si twórczo Aleksandra Labudy i posta prof. Andrzeja Bukowskiego.

W 2012 r. kontynuowalimy upamitnianie naszego patrona. 29 lutego obchodzilimy 125. urodziny Gùczowégò Macka, poczone z promocj ksiki AL-manach Biblioteki Publicznej Gminy Wejherowo im. Aleksandra Labudy w Bolszewie 2011. Ta obszerna ksika ukazaa si w serii „Biblioteczka Gminy Wejherowo”. W organizacj urodzin wczyli si Henryk Skwaro - wójt gm. Wejherowo i Rada Gminy Wejherowo, i Henryk Kanczkowski - prezes oddziau ZK-P w Wejherowie. Henryka Albecka przedstawia felieton A. Labudy pt. Diôbelnô kòntrola, którego akcja dzieje si w Bolszewie i Wejherowie.

W tym samym dniu odby si gminny konkurs piknego czytania w jzyku kaszubskim dla uczniów z Koa Kaszubskiego przy SG w Bolszewie. Czytano wybrane felietony A. Labudy. Komisja w skadzie: Tomasz Fopke - naczelnik Wydziau Kultury i Spraw Spoecznych Starostwa Wejherowskiego i Bogusawa Labudda - córka patrona biblioteki, nagrodzia wszystkie osoby, które przystpiy do konkursu, tj. Patrycj Bonk, Magdalen Formell, Magorzat Lange, Natali i Klaudi Splitthof, Wand Rod i Sawomira Michaka.

Na przeomie lutego i marca ok. 100 uczniów wzio udzia w lekcjach powiconych Aleksandrowi Labudzie, które prowadzia J. Borchmann. Byli to uczniowie SSP w Górze pod opiek nauczycielki Magdaleny Potki-Garstki oraz modzie gimnazjalna z Bolszewa z opiekunami: Katarzyn Smentoch, Wiesaw ywick, Boen Reszke i Henryk Albeck. Zwiedzili oni bogat ekspozycj prezentujc miejsca, z którymi zwizany by Patron biblioteki, a take wystaw pt. „Aleksander Labuda «Guczów Mack»” (1902-1981). ëcé ë dokôzë.

15 maja w bolszewskiej ksinicy, w ramach obchodów Tygodnia Bibliotek 2012 pod hasem „Biblioteka cigle w grze!”, odbya si lekcja biblioteczna pt. „Poznaj Patrona i zbiory biblioteki”. Uczestniczyy w niej dzieci z placówki wielofunkcyjnej „Nasz Dom” - filii Domu Maryi w Bolszewie, pod opiek Magorzaty Gibay i Andrzeja Jeschke. Pracownicy biblioteki zapoznali uczniów z sylwetk A. Labudy.

Tego samego dnia w bibliotece rozwizano konkurs plastyczny pt. „Nasz Patron Aleksander Labuda” na podstawie okolicznociowego folderu o tym samym tytule. Na konkurs wpyny 22 prace dzieci z SSP w: Gocicinie, Bolszewie i Górze. Laureatami konkursu zostali Emilia Jarzembiska z SSP Gocicino, Anna Myszke i Klaudia Drewa z SSP Bolszewo (kl. I-III) oraz Sandra Borucka, Maciej Formela i Piotr Rzeppa z SSP Góra (kl. IV-VI). Uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody niespodzianki, sponsorowane przez Wydawnictwo „Maszoperia Literacka” i Urzd Gminy Wejherowo.

27 czerwca odbya si wycieczka szlakiem turystyczno-przyrodniczym „Poczuj kaszubskiego ducha”, usytuowanym w gminie Linia, poczona z warsztatami edukacyjnymi. W wycieczce uczestniczyo 50 uczniów SG w Bolszewie pod opiek nauczycieli: Henryki Albeckiej, Katarzyny Bdzkiej-Zajc i Marka Góralskiego, oraz pracownicy biblioteki: Janina Borchmann, Agnieszka Szulc i Bartomiej Wiszowaty. Szlak ten tworz rzeby przedstawiajce kaszubskie duchy, opisane przez A. Labud. W trakcie wycieczki zwiedzilimy izb pamici w Zespole Szkó w Strzepczu - Szkole Podstawowej im. Aleksandra Labudy. Na pobliskim cmentarzu, w atmosferze zadumy i refleksji, zapalilimy znicze i pooylimy kwiaty na grobie Aleksandra Labudy.

Natomiast Dorota Wicka i Pawe Kpiski stworzyli gr terenow na bazie mitologii kaszubskiej pn. „Szlak A. Labudy”, przez co w gminie Linia powsta ogromny mulciak skadajcych si z 13 mniejszych „keszy” oraz finau. Od maja do czerwca gmin Linia odwiedzio ok. 20 poszukiwaczy z rodzinami, aby przemierzy szlak kaszubskich duchów, a przy okazji zdoby „skarby” schowane w jej soectwach.

W dniach od 16 do 22 sierpnia w Lini odby si plener malarski, którego celem byo zilustrowanie scen inspirowanych poezj Aleksandra Labudy Ewanielskô spiéwa. Szesnacioro malarek i malarzy (Beata Breza, Krystyna Dering, Andrzej Grabowski, Roman Graszkiewicz, Zdzisaw Karbowiak, Joanna Kowalska, Aleksandra Mazurkiewicz-Tiesler, Bronisaw Melzer, Natasza Sobczak, Celina Szachowska, Teresa Szczodrowska, Ludwika Szefke, Maciej Tamkun, Barbara Wojtanowska, Maria Wojtasiak, Urszula Zimorska) skupionych w Kole Pasji Twórczych przy bibliotece w Bolszewie pod kierownictwem artystycznym Macieja Tamkuna podjo si zilustrowania tego ponadczasowego dziea. Organizatorami pleneru byli: Urzd Gminy Wejherowo, Urzd Gminy Linia, Biblioteka Publiczna Gminy Wejherowo im. Aleksandra Labudy i Gminny Dom Kultury w Lini.

Otwarcie poplenerowej wystawy skadajcej si na cykle „Inspiracje malarskie poezj Aleksandra Labudy «Ewanielskô spiéwa»” i „Najpikniejsze zaktki Gminy Linia” odbyo si 24 wrzenia w Gminnym Domu Kultury w Lini. Na zaproszenie organizatorów, w gocinne progi GDK przybyli m.in.: Henryk Skwaro - wójt Gminy Wejherowo; ukasz Jaboski - wójt Gminy Linia; Bogusawa Engelbrecht - zastpca wójta Gminy Linia; Czesaw Hinz - przewodniczcy Rady Gminy Linia; Tomasz Fopke - Naczelnik Wydziau Kultury i Spraw Spoecznych Starostwa Wejherowskiego; Janina Borchmann - dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Wejherowo im. Aleksandra Labudy w Bolszewie; Zofia Cierocka - kierownik Biblioteki Publicznej Gminy Linia; Danuta Nolbrzak-Hejmowska - Prezes Zarzdu Lokalnej Grupy Dziaania Kaszubska Droga; Edmund Szymikowski - dziaacz regionalny; Witold Bobrowski - dziaacz regionalny; Beata Breza, Krystyna Dering, Aleksandra Mazurkiewicz-Tiesler, Ludwika Szefke, Celina Szachowska, Teresa Szczodrowska, Zdzisaw Karbowiak, Maciej Tamkun - artyci z Koa Pasji Twórczych; Bogusawa i Jaromira Labudówny - córki Aleksandra Labudy; Aleksandra Betcher - uczennica A. Labudy oraz liczne grono mioników sztuki.

W imieniu organizatorów, goci przywita Jan Trofimowicz - dyrektor GDK stwierdzajc, i „prezentowane na wernisau obrazy s obfitym plonem pleneru malarskiego, który z inicjatywy Janiny Borchmann i przy wspópracy gmin Linia i Wejherowo odby si w dniach od 16 do 22 sierpnia 2012 r. w Lini. Sta si on doskonaym przyczynkiem do zacienienia wspópracy przy krzewieniu kultury kaszubskiej wród mieszkaców naszej maej ojczyzny”.

Natomiast Maciej Tamkun - komisarz artystyczny pleneru, podkreli, „i zilustrowanie Ewanielskô spiéwa A. Labudy byo wyjtkowym wyzwaniem dla artystów, poniewa religijna literatura Labudy nosi, cho nierzucajcy si w oczy, znak swoistego heroizmu i wielkiej tsknoty do kaszubskiego sacrum. W swej istocie odnosi si bowiem zawsze do prawdy, tego bezbronnego zjawiska, którego blasku poeta poszukuje w Ewangeliach, w regionalnej kulturze, przyrodzie i modlitwie. Dziki wspaniaej atmosferze, uczestnicy pleneru uwiecznili na pótnach sceny biblijne, których spoiwem by motyw kaszubski, a take najpikniejsze zaktki gminy Linia”.

Wzruszenia nie ukrywaa Bogusawa Labudda, która „podzikowaa wszystkim tym, którzy przyczynili si do zorganizowania pleneru, a samym artystom za wspaniae obrazy, które w niepowtarzalny sposób oddaj ducha Ewanielskô spiéwa”. Na zakoczenie córka A. Labudy dodaa, i „piszc mitologi sowiask Ojciec by radosny, a przy tworzeniu Ewanielskô spiéwa by szczliwy”.

Ten wyjtkowy wieczór uwietni Chór „Piciolinia” z Lini pod batut Jana Szulca, który wykona tradycyjne pieni kaszubskie autorstwa m.in. ks. Antoniego Pepliskiego, Jana Trepczyka i Jana Piepki.

Uczestnicy pleneru otrzymali od organizatorów czerwone róe i pamitkowe dyplomy. Podzikowanie za krzewienie kultury kaszubskiej wród mieszkaców naszej maej ojczyzny i symboliczn ró, na rce Janiny Borchmann zoyli ukasz Jaboski, Henryk Skwaro i Czesaw Hinz.

Z kronikarskiego obowizku naley odnotowa, i przy filiance kawy i pysznych sodkociach toczono dyskusje na temat miejsca sztuki we wspóczesnym wiecie i dowiadczeniach artystów w przenoszeniu na pótna motywów religijnych.

17 padziernika 2012 r. odbya si konferencja naukowa pt. Aleksander Labuda i wyzwania tosamoci kaszubskiej - w 110. rocznic urodzin twórcy. Wród licznie przybyych goci swoj obecnoci zaszczycili nas: Jerzy Budnik - pose na Sejm RP; Tomasz Fopke - naczelnik Wydziau Kultury i Spraw Spoecznych; Hubert Toma - przewodniczcy Rady Gminy Wejherowo; Ryszard Doppke - radny z Sopieszyna; Jolanta Royska - dyrektor Wejherowskiego Centrum Kultury; Jan Trofimowicz - dyrektor Gminnego Domu Kultury w Lini; ukasz Jaboski - wójt Gminy Linia; Zbigniew Lipka - dyrektor Samorzdowego Gimnazjum im. Jana Pawa II w Bolszewie; Danuta Balcerowicz - dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Majkowskiego w Wejherowie; Alicja Miernecka-Rohde - dyrektor Biblioteki Publicznej im. Zalubin Polski z Morzem w Pucku; Grayna Wirkus i Janina Kurowska - pracownice Muzeum Pimiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie; Mateusz Bullmann - pracownik Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy; prezesi Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego oddziaów: czyce - Zbigniew Byczkowski i Gocicino - ks. kanonik Stanisaw Bach; czonkowie ZK-P oddzia Wejherowo: Stanisaw Starosta, Henryk Rompca i Jan Klamann; nauczycielki: Wanda Lew-Kiedrowska z I Liceum Ogólnoksztaccego im. Józefa Wybickiego w Kocierzynie; Henryka Albecka z gimnazjum w Bolszewie; Mieczysaw Bistro z Gimnazjum im. Pisarzy Kaszubsko-Pomorskich w Luzinie; Bogusawa i Jaromira Labuddówny - córki Patrona biblioteki; Aleksandra Betcher - uczennica Aleksandra Labudy; Edmund Kamiski - bibliofil, dziaacz kaszubski, fotografik, znawca kultury kaszubskiej; Anna Dunst - dyrektor Wydawnictwa Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Gdasku; artyci z Koa Pasji Twórczych; Roman Drzedon - kaszubski pisarz, poeta, satyryk i publicysta oraz mionicy biblioteki.

Goci przywita i sowo wstpne wygosi dr Krzysztof Zabiegliski, a nastpnie modzie gimnazjaln z Bolszewa zaprezentowaa monta sowno-muzyczny powicony Aleksandrowi Labudzie. Za uwietnienie konferencji obdarowano wykonawców i opiekunk Koa kaszubskiego Henryk Albeck sztuk Aleksandra Labùdy Z czasów Swiãtopôka Bëlnégò. Òbrôzk w trzech aktach. Po chwilach wzrusze zwizanych z wystpem modziey profesor Daniel Kalinowski otworzy konferencj. Fragmenty swojego naukowego dorobku w specjalnie przygotowanych referatach zaprezentowali: Józef Borzyszkowski, Aleksander Labuda i zrzeszecy; Jerzy Samp, wiat na opak w felietonistyce Aleksandra Labudy; Jaromira Labudda, Aleksander Labuda jako humorysta; Adela Kuik-Kalinowska, Pomidzy programem a emocj. Bieguny liryki Aleksandra Labudy; Daniel Kalinowski, Fabularyzacja mitu w twórczoci Aleksandra Labudy; Tadeusz Linkner, wiat mitów kaszubskich Aleksandra Labudy; Marek Cybulski, Jzykowy obraz polskiej rzeczywistoci spoecznej i politycznej po roku 1945 w felietonach Aleksandra Labudy i Maciej Tamkun, Inspiracje malarskie „Ewanielskô spiéwa” Aleksandra Labudy.

Wszystkie wyartykuowane podczas konferencji myli zaowocoway z pewnoci u jej uczestników o wiele bogatsz i peniejsz wiedz na temat tego znamienitego pisarza i publicysty. Uzupenione artykuy pokonferencyjne o materiay faktograficzne, jak i obrazy skadajce si na cykl „Inspiracje malarskie poezj Aleksandra Labudy «Ewanielskô spiéwa»” zostan wydane 2013 r. w ksice Aleksander Labuda. ycie. Literatura. Mit. Konferencj zorganizowaa Biblioteka Publiczna Gminy Wejherowo im. Aleksandra Labudy w Bolszewie przy wspópracy z Instytutem Kaszubskim w Gdasku i Akademi Pomorsk w Supsku. W organizacj wczyli si take: wójt i Rada Gminy Wejherowo, Samorzdowe Gimnazjum im. Jana Pawa II w Bolszewie i Gminny Dom Kultury w Gocicinie.

W krótkim podsumowaniu Janina Borchmann stwierdzia, i „burzliwa i gorca dyskusja wiadczy o trafnoci decyzji o zorganizowaniu konferencji powiconej temu wybitnemu Kaszubie, podkrelajc przy tym, i w promowanej dzisiaj ksice prezentujemy pierwsze wydanie sztuki Aleksandra Labùdy Z czasów Swiãtopôka Bëlnégò. Òbrôzk w trzech aktach. Zdecydowalimy si opublikowa j w wersji znormalizowanej, uzupenionej o sowniczek autorstwa prof. Jerzego Tredera i przepisanej z oryginau przez Edmunda Kamiskiego. Nasza publikacja zawiera skany oryginalnego zeszytu Aleksandra Labudy. Uzupeniamy ksik krótkim podsumowaniem wydarze zwizanych z postaci naszego patrona, które z wielk pomoc wójta i Rady Gminy Wejherowo zorganizowalimy w Roku Aleksandra Labudy. Mamy nadziej, e nasza ksika dostarczy wszystkim wielu przey i pozwoli utrwali posta A. Labudy w sercach pamitajcych go rodaków, jak i modziey, która nie miaa takiej okazji”.

Na zakoczenie dyrektor biblioteki podzikowaa prelegentom i Edmundowi Kamiskiemu za przepisanie sztuki, wrczajc im po symbolicznej róy. Sowa podzikowania skierowaa równie na rce profesora Jerzego Tredera za opiek merytoryczn oraz wójta i Rad Gminy Wejherowo za wsparcie finansowe. Za kupujcym promowan ksik, yczya przyjemnej lektury. Tego dnia mona byo naby take inne ksiki wydane w serii „Biblioteczka Gminy Wejherowo”. Uczestnicy konferencji mogli równie podziwia obrazy z cyklu „Inspiracje malarskie poezj Aleksandra Labudy «Ewanielskô spiéwa»”.

Trzeba doda, e wczeniejsza poplenerowa wystawa „Mitologia sowiaska Aleksandra Labudy w obrazach”, przygotowana w marcu 2011 r., cieszy si niesabnc popularnoci i w trakcie Roku Aleksandra Labudy bya eksponowana w Domu Kultury w Lini, filii Biblioteki Publicznej Gminy Linia w Strzepczu, Gminnym Orodku Kultury w Sierakowicach, Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Konstantego Damrota w Kocierzynie i Gminnym Orodku Sportu i Rekreacji w Chmielnie, a 10 listopada wystawa ponownie odwiedzia Strzepcz z okazji XI Dyktanda Kaszubskiego, którego bylimy wspóorganizatorem. Uczestnicy dyktanda zmagali si z twórczoci Aleksandra Labudy. Zwiedzili te wystawy Edmunda KamiskiegoAleksander Labuda «Guczów Mack»” (1902-1981). ëcé ë dokôzë i „ladami Aleksandra Labudy” przygotowan przez pracowników biblioteki.

W tegorocznej edycji Dyktanda ch sprawdzenia swojej kaszubszczyzny zadeklarowao 187 osób. Jednake w konkursie wzio udzia ponad dwiecie w szeciu kategoriach, w tym: uczniowie szkó podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Oddzielne kategorie to dla dorosych, profesjonalistów i nauczycieli jzyka kaszubskiego. Zmierzyli si równie laureaci I miejsc poprzednich edycji dyktanda. Uczestnicy mogli zarówno wykaza si doskona znajomoci zasad pisowni, jak te bliej pozna twórczo Aleksandra Labudy. Celem konkursu byo podnoszenie rangi jzyka kaszubskiego, wdraanie zasad pisowni jzyka kaszubskiego, rozpropagowanie formy pisanej jzyka kaszubskiego i popularyzacja twórczoci Aleksandra Labudy.

Organizatorami byli: Gmina Linia, Zarzd Gówny Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego oraz Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie oddzia - Linia. Wspóorganizatorami za: Powiat Wejherowski, Stowarzyszenie Nauczycieli Jzyka Kaszubskiego „Remùsowé Drëszë”, Gminny Dom Kultury w Lini, Biblioteka Publiczna Gminy Wejherowo im. Aleksandra Labudy w Bolszewie, Zespó Szkó w Strzepczu i Uniwersytet Gdaski.

Organizatorzy zadbali take o cz artystyczn. Z rana odbya si promocja audiobooka zawierajcego nagranie O Panu Czôrlisczim, co do Pucka po sécë jachô Hieronima Jarosza Derdowskiego. Promocj prowadzi Tomasz Fopke. Wszyscy uczestnicy dyktanda udali si do kocioa, gdzie zostaa odprawiona Msza wita w intencji Ojczyzny (z okazji 94. rocznicy odzyskania Niepodlegoci) i p. Aleksandra Labudy. Zgromadzeni wysuchali pieni patriotycznych w wykonaniu Gminnej Orkiestry Dtej. Kolejnym punktem programu bya defilada na cmentarz parafialny i zoenie wizanek na Mogile Ofiar Marszu mierci i onierzy Polskich oraz na grobie Jadwigi i Aleksandra Labudów.

Ten wyjtkowy dzie uwietni take Chór „Piciolinia” z Lini pod batut Jana Szulca, który wykona tradycyjne pieni kaszubskie autorstwa m.in. ks. Antoniego Pepliskiego, Jana Trepczyka i Jana Piepki oraz zespó „Kaszëbskô Rodzëzna” z Lini. Natomiast córka Aleksandra Labudy, Bogusawa przedstawia humoresk, czym rozbawia publiczno do ez. Uczestnicy dyktanda otrzymali upominki m.in.: ksiki, które ukazay si w serii „Biblioteczka Gminy Wejherowo”. Natomiast Pani Wanda Kiedrowska przekazaa pióro Panu ukaszowi Grzdzickiemu, co oznacza, e XII Dyktando Kaszubskie odbdzie si w Gminie Styca. Bolszewsk ksinic reprezentowali: Janina Borchmann - dyrektor biblioteki oraz Zarzd Koa Pasji Twórczych reprezentowany przez  Teres Szczodrowsk i Macieja Tamkuna.

Uroczyste zakoczenie obchodów Roku Aleksandra Labudy odbyo si w bolszewskiej ksinicy 21 listopada. W ramach tej uroczystoci odbyy si: promocja ksiki Jaromiry Labuddy Twórcze ycie Aleksandra Labudy. Zarys monograficzny, otwarcie wystawy Edmunda Kamiskiego „Czoowi zrzeszicy - Aleksander Labuda i Jan Trepczyk” oraz wernisa Grayny Browarczyk, Magorzaty Kubasik i Jerzego Raka zorganizowany w ramach cyklu „Pasje i hobby mieszkaców naszego regionu”.

Wród licznie przybyych goci wymieni naley m.in.: Henryka Skwaro - wójta Gminy Wejherowo, ukasza Jaboskiego - wójta Gminy Linia, Bogusaw Engelbrecht - zastpc wójta Gminy Lina, Huberta Tom - przewodniczcego Rady Gminy Wejherowo, Urszul Block, Wojciecha Kuziela i Janusza Gafk - radnych Gminy Wejherowo, dr. Krzysztofa Zabiegliskiego - Doradc - Penomocnika Wójta Do Spraw Organizacji i Rozwoju Gminy, Jana Trofimowicza - dyrektora Gminnego Domu Kultury w Lini, prof. zw. dr. hab. Tadeusza Linknera, Henryka Kanczkowskiego - prezesa Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego oddzia Wejherowo, Jerzego Hoppe  prezesa Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego oddzia Rumia, Jaromir i Bogusaw Labuddówny - córki Patrona biblioteki, Aleksandr Betcher - uczennic Aleksandra Labudy, Zofi i Edmunda Kamiskich, Eugeniusza Pryczkowskiego - dziennikarza i wydawc, Katarzyn Lessnau - dyrektora Samorzdowej Szkoy Podstawowej w Górze, Zbigniewa Lipk - dyrektora Samorzdowego Gimnazjum w Bolszewie i Tomasza Miecznikowskiego. A take artystów: Longin Wysock - prezesa Stowarzyszenia Artystów Plastyków „Pasja” w Wejherowie, Magorzat Kubasik, Grayn Browarczyk, Celin Tatarczuk, Teres Domnik, Wand Mironkiewicz, Teres Szczodrowsk, Celin Szachowsk, Aleksandr Mazurkiewicz-Tiesler, Elbiet Malewsk, Teres Dembkowsk, Teres Litka, Helen Melcer, Edwarda Jastrzbskiego, Piotra Skrzypkowskiego - kierownika zespou „Remus”, Franciszka Okunia - kierownika Kaszubskiego Zespou Regionalnego „Levino”, kapel kaszubsk „Manijôcë” oraz liczne grono mioników literatury i sztuki.

W imieniu Henryka Skwaro - wójta gminy Wejherowo, goci przywita dr Krzysztof Zabiegliski podkrelajc, i „ksika Jaromiry Labuddy Twórcze ycie Aleksandra Labudy. Zarys monograficzny jest doskonaym zwieczeniem niezwykle bogatych obchodów Roku Aleksandra Labudy w gminie Wejherowo. Wielo inicjatyw popularyzujcych posta i twórczo Aleksandra Labudy - Patrona biblioteki nie byaby moliwa gdyby nie zaangaowanie i niestrudzona praca na tej niwie Janiny Borchmann - dyrektora bolszewskiej ksinicy. Doskonaym uzupenieniem promocji ksiki o wielkim Kaszubie jest wystawa przygotowana przez Edmunda Kamiskiego mówica o dwóch zrzeszycach Aleksandrze Labudzie i Janie Trepczyku. Dopenieniem caoci s cieszce oko mioników sztuki obrazy autorstwa Magorzaty Kubasik, misterne hafty wykonane przez Grayn Browarczyk i pikne rzeby Jerzego Raka”.

Sowo na temat promowanej ksiki wygosi prof. Tadeusz Linkner podkrelajc, i „skada si ona z dziewiciu rozdziaów i stanowi uzupenion wersj pracy magisterskiej obronionej na Uniwersytecie Gdaskim. Ksik otwiera przedmowa Henryka Skwaro Wójta Gminy Wejherowo, w którym omówiono moc wydarze zorganizowanych przez bibliotek w Bolszewie w ramach obchodów Roku Aleksandra Labudy oraz podkrelono, i dziki twórczoci, pracy ideowej i aktywnoci spoecznej patrona biblioteki nie moglibymy si cieszy dzisiejszym, tak wielkim odrodzeniem jzyka, kultury i tradycji kaszubskiej. We wstpie autorka omówia ukad ksiki oraz materiay, na których opara si piszc Twórcze ycie Aleksandra Labudy. W rozdziale przedstawiajcym biografi A. Labudy czytelnik odnajdzie bardzo osobisty podrozdzia Wspomnienia o ojcu, w którym autorka z niezwyk lekkoci pióra, zapewne odziedziczon po Ojcu, kreli sylwetk Labudy, przez pryzmat swych wspomnie. Podrozdzia ten wieczy wiersz autorstwa Jaromiry Labuddy dedykowany Ojcu. Niewtpliwie wzbogaca ksik materia ikonograficzny prezentujcy Aleksandra Labud, rodzin i przyjació. Rozdzia zatytuowany Twórczo literacka dzieli si na pi podrozdziaów szczegóowo opisujcych twórczo Aleksandra Labudy. Na szczególn uwag zasuguj podrozdziay powicone poezji, felietonom i opracowaniom mitologicznym. W rozdziale powiconym poezji, autorka w znamienity sposób omawia twórczo Ojca sigajc przy tym po wiedz zdobyt podczas studiów na gdaskim Uniwersytecie. Niezwykle bogaty i ciekawy jest podrozdzia traktujcy o felietonach Aleksandra Labudy czyli Guczowégo Macka. Autorka ukazaa w nim bogactwo jzykowe, plastyczno sowa i niesamowite poczucie humoru Guczowégo Macka, o czym moe wiadczy cytowany w ksice felieton O figlologach. W kolejnym rozdziale ksiki autorka przedstawia twórczo publicystyczn i dziaalno spoeczn Labudy. Jest to nie wtpliwie wany rozdzia ksiki, w którym J. Labudda m.in. opisaa wspóprac A. Labudy, Jana Trepczyka i Jana Rompskiego, zaoenie czasopisma o nazwie „Zrzesz Kaszëbskô” z hasem „W jimi Boga odroda Kaszëbów”. Niezwykle ciekawy jest ten fragment rozdziau traktujcy o powojennych losach Aleksandra Labudy. Natomiast w rozdziale siódmym szczegóowo omówione zostay prace jzykoznawcze twórcy. Dwa ostatnie rozdziay promowanej dzisiaj ksiki to Podsumowanie i Bibliografia. W Podsumowaniu czytamy, Aleksander Labuda to osoba ciekawa z biograficznego punktu widzenia. By pisarzem, poet, dziaaczem spoecznym, publicyst, leksykografem, nauczycielem. Jego yciorys obfituje w wydarzenia, przy czym najmniej zbadany jest okres wojenny. Labuda niechtnie mówi na ten temat. Prawdopodobnie próbowa zatrze w pamici traumatyczne wspomnienia, takie jak gód, cika choroba, tsknota. Jak przystao na Kaszub, by uparty i konsekwentny w swych pogldach. da logicznych, niepodwaalnych argumentów, bo jedynie takie mogyby wpyn na zmian przekona. A poniewa nie dostarczono mu takowych, do koca ycia utwierdza si w susznoci zajmowanego stanowiska. Przez cae ycie szykanowany, podejrzewany o absurdalne rzeczy, pozostawa wierny idei kaszubskiej. Kunszt pisarski ujawni we wszystkich uprawianych rodzajach i gatunkach literackich. Cechowaa go „lekko pióra”. Dziki wrodzonemu darowi „wyczucia sowa” potrafi dostosowa styl, syntaktyk i sownictwo do rodzaju wypowiedzi. Utwory przynalene rónym gatunkom s opowiedziane zupenie innym jzykiem. Nie ulega wtpliwoci, e sowa te trafnie opisuj Aleksandra Labud jako twórc i czowieka”.

Nastpnie gos zabraa Jaromira Labudda, która niezwykle wzruszona podnios atmosfer i sowami prof. Linknera podzikowaa wszystkim za przybycie, a szczególe sowa podzikowania skierowaa na rce prof. Tadeusza Linknera za cenne wskazówki i uwagi przy pisaniu pracy magisterskiej oraz Janiny Borchmann za dotychczasow wieloletni wspóprac majc na celu promowanie twórczoci Ojca i doprowadzenie do wydania promowanej dzisiaj ksiki. Na rce autorki spyny podzikowania i bukiety kwiatów od Janiny Borchmann, Henryka Skwaro, ukasza Jaboskiego i Jana Trofimowicza.

Kolejnym wzruszajcym akcentem tego wieczoru byo wrczenie statuetek „Anioa Kultury” Henrykowi Skwaro i ukaszowi Jaboskiemu - wójtom gminy Linia i Wejherowo. Statuetki te przyznawane s przez Janin Borchmann dyrektor biblioteki osobom i instytucjom, które w szczególny sposób angauj si w prac kulturalno-owiatow biblioteki. Statuetki wójtom, wrcza ich wykonawca, rzebiarz Edward Jastrzbski. Wiersz Anioy s mioci zesan z nieba pióra ks. Jana Sochonia odczytaa Agnieszka Szulc, a Janina Borchmann trafnie skonstatowaa, i „gminy Linia i Wejherowo poczy Aleksander Labuda”.

Na rce: Henryka Skwaro, ukasza Jaboskiego, dr. Krzysztofa Zabiegliskiego, Huberta Tomy i Rady Gminy Wejherowo, Henryki Albeckiej, Bogusawy, Jaromiry i Miosawy Labudda, prof. Tadeusza Linknera, Edmunda Kamiskiego, Tomasza Fopke, ks. kanonika Stanisawa Bacha, Henryka Kanczkowskiego, Zbigniewa Lipki, Jana Trofimowicza - Janina Borchmann zoya okolicznociowe dyplomy, w których podzikowaa za wspóprac przy organizacji wielu przedsiwzi, które odbyy si w ramach obchodów Roku Aleksandra Labudy. Natomiast na rce Janiny Borchmann kwiaty i podzikowania za owocn wspóprac w promowaniu twórczoci Aleksandra Labudy wrczy ukasz Jaboski.

W dalszej czci wieczoru kilka sów o swojej twórczoci opowiedziay Panie Grayna Browarczyk i Magorzata Kubasik, które zgodnie podkreliy, i twórczo prezentowana na dzisiejszym wernisau jest owocem ich pasji, której powicaj kad woln chwil. Na rce artystek J. Borchmann zoya okolicznociowe podzikowania.

Ten niezwykle bogaty i wzruszajcy wieczór wieczy wystp kapeli kaszubskiej „Manijôcë”, która wykonaa kilka tradycyjnych kaszubskich pieni. W trakcie mini koncertu czonkowie kapeli opowiadali dowcipy, zachcali do wspólnego piewania i czstowali goci tabak, rozbawiajc wszystkich do ez. Po wystpie czonkowie kapeli kaszubskiej otrzymali okolicznociowe podzikowania. Kada z wyrónionych tego wieczoru osób otrzymaa równie w darze ksik pióra Jaromiry Labuddy. Gocie mieli okazj obejrze prezentacj multimedialn pt. „Podsumowanie Roku Aleksandra Labudy 2011-2012”.

Oprócz odpowiedzi na wiele pyta dotyczcych twórczoci Ojca, Jaromira Labudda wpisywaa pamitkowe dedykacje do ksiki swojego autorstwa. Przy filiance kawy i pysznych ciastach upieczonych przez Grayn Browarczyk i Magorzat Kubasik trway dyskusje na temat twórczoci Aleksandra Labudy i jej wpywu na ksztatowanie kolejnych pokole oraz miejsca sztuki we wspóczesnym wiecie. Gocie mogli równie naby ksiki, które ukazay si nakadem Wydawnictwa „Rost” i zostay wydane w serii „Biblioteczka Gminy Wejherowo”.

 

Wród pozostaych wydarze, ale ju nie zwizanych z obchodami Roku Aleksandra Labudy, na  szczególn uwag zasuguj m.in. spotkania autorskie, wieczory poetyckie, plenery malarskie, konferencje naukowe, konkursy, spotkania rocznicowe. 29 lutego odbyo si spotkanie po latach, teraz ju dorosych, a wówczas dzieci nalecych do Kóka Bibliotecznego dla dzieci do lat 15 i Koa Mioników Biblioteki. Nie obyo si bez wspomnie, które miay wpyw na podnios atmosfer i wzruszenie odbijajce si na twarzach goci. Wówczas to Janina Borchmann - dyrektor biblioteki uhonorowaa Magdalen Majkowsk  i anet Dominik (z domu Zidikis) statuetk „Anioa Kultury”.

Wczylimy si te w obchody ustanowionego przez UNESCO wiatowego Dnia Poezji. Z tej okazji 12 marca w bolszewskiej ksinicy odby si wieczór poetycki pt. „Poeto, nie chowaj wierszy do szuflady!”, w którym uczestniczyli poeci z powiatu wejherowskiego. Sw twórczo i wybrany wiersz Wisawy Szymborskiej recytowali Elbieta Bieko-Kornacka, Maria M. Grzesiska, Krystyna Kobus, Alicja Orszulak, Dorota Myszk, Daniela Polasik, Halina B. Szymaska, Grzegorz Górski i Krzysztof Garstkowiak. Dopenieniem wieczoru by monodram „Romans z poet” w wykonaniu Anny M. Miller z Teatru Niezalenego „Maszoperia”. Bya to swoista miniatura sceniczna oparta na twórczoci polskich poetów: Adama Asnyka, Bolesawa Lemiana, Juliana Tuwima, Adama Mickiewicza, Zbigniewa Herberta i Anny M. Miller. Atmosfera wieczoru bya niezwyka, a wokó unosi si „duch” poezji.

Kolejnym wanym wydarzeniem by plener malarski inspirowany powieci Augustyna Necla Krwawy Sztorm, który odby si w dniach od 26 marca do 1 kwietnia w Dworku „Rajska Góra” w Górze. Atmosfer pleneru oddaje list Gabriela Oleszka, dlatego te cytuj go poniej w caoci:

 

W dniach 26 marca do 1 kwietnia odby si plener malarski w Dworku „Rajska Góra” w Górze koo Wejherowa, na który miaem przyjemno zosta zaproszony.

Plener inspirowany by powieci Augustyna Necla „Krwawy sztorm” o czasach potopu szwedzkiego na Pomorzu i mia na celu propagowanie literatury kaszubskiej, integracj kaszubskich rodowisk artystycznych i twórczych a take nawizanie kontaktów partnerskich midzy artystami.

Pomysodawcami pleneru byli dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Wejherowo w Bolszewie Janina Borchmann osoba bardzo zaangaowana w sprawy kaszubskie i z sukcesem dziaajca na tym polu oraz Maciej Tamkun, który jest czym w rodzaju kombajnu artystycznego. Maluje od 35 lat, a ponadto od ponad 10 lat ilustruje ksiki. A na dodatek pisze poezj, legendy kaszubskie oraz inne teksty i zajmuje si fotografi. W tym roku Starostwo Powiatowe w Wejherowie organizuje jego benefis.

Jest to ju trzeci taki wymylony przez powyszy duet plener inspirowany literatur kaszubsk - pierwszy wg powieci „ycie i przygody Remusa” Aleksandra Majkowskiego odby si w roku 2010, a drugi wg „Mitologii Kaszubskiej” Aleksandra Labudy w roku 2011.

Na ostatni plener zaproszono znanych malarzy Natasz Sobczak, Basi Wojtanowsk, Zdzicha Karbowiaka, Ak Kowalsk, Marysi Wojtasiak, Zul Zimorsk, Celin Tatarczuk, Brygid niateck, Beat Brez, Romka Graszkiewicza i innych.

Tym wikszy by to dla mnie, mniej ni pocztkujcego, zaszczyt. Jednak musz przyzna, e atmosfera podczas pleneru bya wspaniaa. Wszyscy wymieniali si midzy sob uwagami, pomagali i doradzali sobie nawzajem. Szczególn opiek otoczono mnie starajc si nauczy podstawowych zasad malarstwa.

Ta wanie przyjacielska atmosfera podobaa mi si najbardziej. Kady stara si malowa najlepiej, ale to nie znaczy, e nie by otwarty na pomoc innym, którzy takiej pomocy potrzebowali. Sowem powsta rodzaj sympatycznej, pozytywnej rywalizacji, w której nie chodzio o to, eby zdystansowa rywali, ale o to, eby wszystko wypado jak najlepiej. Wieczorami cae towarzystwo spdzao czas na szantach i innych piewach, a czasem take przy winie. piewano take Kaszubsk Nut, czyli tak Kaszubsk Wyliczank, zwan te przez niektórych Kaszubskim Abecadem.

Gównym zapiewaj by Roman Graszkiewicz, który jest artyst wszechstronnym. piewa i gra skomponowane przez siebie szanty. Jedna ze skomponowanych przez niego szant pod tytuem Mare Nostrum, staa si hymnem marynistów stowarzyszenia Mare Nostrum.

W sferze muzycznej Romek najbardziej interesuje si ilustrowaniem muzycznym poezji. Pierwsze takie próby podj kilka lat temu komponujc muzyk do 4-ch wierszy zmarego ksidza Pasierba, a potem do tomiku „Niebo, Anioy, Mio” Artura Szymczyka.

Malarstwem zajmuje si od 35 lat, namalowa prawie tysic obrazów i wystawia na kilkunastu wystawach. Wydawca nie da mi wiele miejsca, ale postaram si przedstawi jeszcze kilka osób. Zaczn od Bogusi Gussmann - po to, eby pozosta przy poezji. Niech jej wiersz napisany ad hoc na potrzeby tego artykuu powie wszystko sam, za co jestem jej bardzo wdziczny gdy przyspieszya mi prac nad artykuem.

 

Pdzle na maszty

 

W Rajskiej Górze rozgorzaa
Walka ze Szwedami niemaa,
Poszy w ruch farby, palety i pdzle
By im poobcina frdzle,
Pon piece, szkuty, checze,
Szwedów bijem przecie,
Stolem Maciej wci dowodzi,
Wicej farby, Wiatru w agle,
Z pdzli maszty stawia ostro,
La absyntu dla kurau,
No i ju po abordau,
Tak artyci, marynici,
Wypdzili wroga z kraju,
W Plenerowym Raju,

 

Bardzo podobay mi si prace Nataszy Sobczak, która oprócz solidnego wyksztacenia plastycznego posiada jeszcze niesamowity talent. Lubi malowa surrealizm, kobiety, portrety i wszystko inne i wszystko wychodzi jej perfekcyjnie. Namalowaa ponad tysic obrazów, z których wiele wisi w rónych krajach Europy. Braa udzia w kilkunastu wystawach, w tym kilku midzynarodowych. Ponadto bya Teresa Szczodrowska, która na plenery przyjeda z córk malark Celin Szachowsk. Obie panie oprócz malarstwa zajmuj si haftem artystycznym. Teresa jest ponadto animatorem kultury kaszubskiej i naley do si logistycznych plenerów, a ponadto pochodzi ze starej, zasuonej rodziny kaszubskiej. Ulubionym jej tematem s kwiaty. Wystawiaa na kilkunastu wystawach.

By te Zdzicho Karbowiak, który malarstwem zajmuje si od ponad 30 lat. Jego ulubionymi tematami s pejzae marynistyczne oraz konie. Wystawia na kilkudziesiciu wystawach w tym kilku midzynarodowych. Jego pasj jest eglarstwo i ratownictwo na morzu. Jest aktywnym czonkiem piciu rónych stowarzysze marynistycznych.

Materiay poplenerowe bd opublikowane w postaci ksikowej. Znajd si w niej utwory literackie (bajki i legendy kaszubskie - autorstwa m.in. niej podpisanego) oraz obrazy inspirowane powieci „Krwawy sztorm”.

Gabriel Oleszek

Szczególnie zaangaowany w plenerze by Maciej Tamkun - jego komisarz artystyczny. Uczestnikami pleneru byli te: Beata Breza, Krystyna Dering, Roman Graszkiewicz, Bogumia Gussmann, Zdzisaw Karbowiak, Joanna Kowalska, Teresa Krystyna Marzec, Aleksandra Mazurkiewicz-Tiesler, Bronisaw Melzer, Gabriel Oleszek, Tadeusz Podgórski, Natasza Sobczak, Celina Szachowska, Teresa Szczodrowska, Ludwika Szefke, Zbigniew miechowski, Brygida niatecka, Celina Tatarczuk, Barbara Wojtanowska, Maria Wojtasiak, Longina Wysocka, Urszula Zimorska.

 

W dniu 8 maja odbyo si spotkanie autorskie z satyrykiem Jackiem Fedorowiczem oraz wernisa Edwarda Jastrzbskiego pt. „Polski strój ludowy w rzebie” zorganizowany w ramach cyklu „Pasje i hobby mieszkaców naszego regionu”. W gocinne progi biblioteki przybyli m.in.: Wojciech Kuziel, Janusz Gafka i Janusz Daniszewski - radni Gminy Wejherowo, Zbigniew Lipka - dyrektor Samorzdowego Gimnazjum im. Jana Pawa II w Bolszewie, przedstawiciele Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”, czonkowie Koa Pasji Twórczych przy bibliotece, redaktorzy gazetki szkolnej „GimNews”.

Goci przywitaa Janina Borchamann, która po kilku sowach wstpu gos oddaa E. Jastrzbskiemu, który opowiedzia gociom o swojej pasji i zaprezentowa 25 rzeb, które przedstawiay stroje ludowe z rónych stron Polski. Najwikszym zainteresowaniem cieszyy si rzeby przedstawiajce pary ubrane w strój kaszubski noszony przez Kaszubów obecnie, jak i ten, który wyszed z uycia pod koniec XIX w. Uywane obecnie przez zespoy pieni i taca stroje kaszubskie zostay zrekonstruowane po 1945 r. przez etnografów. Jedyn przetrwa do naszych czasów oryginaln czci stroju kaszubskiego jest zotnica (zotogowia).

Dalsza cz wieczoru naleaa do Jacka Fedorowicza, który przybliy gociom kulisy powstawania promowanych tego wieczoru ksiek: PasTVisko i Ja jako wykopalisko. Ciekawym akcentem spotkania byo odczytanie przez Jacka Fedorowicza fragmentów dwóch dotychczas niepublikowanych tekstów satyrycznych, które rozbawiy goci do ez. Nie ulega wtpliwoci, i gocie znali Jacka Fedorowicza z programu „Dziennik Telewizyjny” i wspópracy ze Stanisawem Barej. W zwizku ze sw dugoletni dziaalnoci zosta on zasypany gradem pyta, na które udzieli wyczerpujce odpowiedzi. Na zakoczenie spotkania rozdawa pamitkowe autografy. Wpisy do kroniki wiadcz o trafnoci decyzji o zorganizowaniu wernisau i spotkania autorskiego.

Natomiast 9 maja w „Dworku Drzewiarza” w Gocicinie zorganizowalimy konferencj naukow pt. Më jesmë òd Bôtu poczon z otwarciem poplenerowej wystawy pt. Inspiracje malarskie powieci Augustyna Necla «Krwawy sztorm»”, promocj ksiki Obrazy kaszubskiego morza. W 110. rocznic urodzin Augustyna Necla i otwarciem wystawy przygotowanej przez Edmunda Kamiskiego pt. „Augustyn Necel - ycie i fragmenty twórczoci: kronikarz spod Rozewskiej Blizy”.

Licznie przybyych goci przywita Maciej Milewski zastpca wójta Gminy Wejherowo. Swoj obecnoci zaszczycili nas: panie z Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Josepha Conrada Korzeniowskiego w Gdasku w osobach: Boeny Orczykowskiej - wice dyrektor biblioteki i Krystyny Redman-Józefczyk - kierownik dziau Instrukcyjno-Szkoleniowego, panie z Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zalubin Polski z Morzem w Pucku w osobach: Alicji Mierneckiej-Rohde - dyrektor i Eugenii Oowiny - kierownik czytelni popularnonaukowej, Anna Kloka - dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Kosakowo im. Augustyna Necla w Kosakowie i jej pracownica Jadwiga Piernicka, Mirosaw Kuklik - dyrektor Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy w Pucku, Zbigniew Jaboski - poeta, Wojciech Kuziel - radny z Bolszewa oraz rodowisko twórcze.

Konferencj prowadzili: Janina Borchmann - dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Wejherowo im. Aleksandra Labudy i Maciej Tamkun - artysta plastyk. Referaty wygosili: dr Romuald Bawat, Malarstwo historyczne Mariana Mokwy; prof. Tadeusz Linkner, Wineta - sowiaska Atlantyda; dr Zygmunt Miszewski, Pierwsza Wojna polsko-szwedzka na Batyku. Nastpnie gos zabra znany na Kaszubach regionalista i fotografik Edmund Kamiski, który omówi przygotowan wystaw powicon Augustynowi Neclowi.

Janina  Borchmann podkrelia, i „zbliajca si 110. rocznica urodzin Augustyna Necla, «kaszubskiego Sienkiewicza», jest okazj do pewnych twórczych refleksji, do artystycznych inspiracji Jego dorobkiem pisarskim, zwaszcza Krwawym sztormem, czyli jego najpopularniejsz powieci. Artyci zwizani z Bibliotek Publiczn Gminy Wejherowo im. Aleksandra Labudy w Bolszewie uczcili ten fakt. Plener malarski inspirowany powieci Augustyna Necla Krwawy sztorm odby si w dniach od 26 marca do 1 kwietnia br. w dworku „Rajska Góra” w Górze. Po plenerach inspirowanych powieci Aleksandra Majkowskiego ycie i przygody Remusa, ksik Aleksandra Labudy Bògòwie i dëchë naj przodków (przëoënk kaszëbsczi mitologii) jest to nasz nastpny projekt. Moemy ju dzi zauway, e te trzy wystawy ukadaj si w pewn cao - wszak Necel by rówienikiem Labudy - a take daj bardzo szerok moliwo kontynuacji w przyszoci”.

Kolejnym punktem programu bya promocja ksiki. W krótkim wystpieniu J. Borchmann podkrelia, „i w Krwawym sztormie A. Necel przedstawi czasy potopu szwedzkiego na Kaszubach. Autor wykaza si wyjtkow pisarsk intuicj i znawstwem czytelniczych oczekiwa. Entuzjaci przygód mog cieszy si wyczynami kaszubskiego «Stolema», czytelnicy sentymentalni mog wylewa zy nad dziejami mioci Barbary i Piotra, a mionicy folkloru mog znale wiele przyjemnoci czytajc urocze regionalne opowieci. Za wszyscy mionicy tej powieci mog pozna arcyciekaw kart z dziejów Kaszubów i Polaków. Artyci zrzeszeni w naszym Kole Pasji Twórczych swoje dziaania twórcze zwizane z literatur kaszubsk poddali kolejny raz intelektualnej refleksji na tegorocznym plenerze malarskim. W namalowanych obrazach do powieci Krwawy sztorm wykazali si - tak sdz - niezwyk twórcz dyscyplin pod okiem komisarza artystycznego Macieja Tamkuna, w zgodzie z treci ksiki, jej konstrukcj formy, opierajc si na zdobyczach polskiego (pomorskiego) malarstwa marynistycznego i rodzajowego. Podobnie jak w poprzednich plenerach w parze z psychologiczn interpretacj idzie tu dbao o walory konstrukcyjne, o jasn architektonik obrazów, zainteresowanie kaszubskimi losami w historii i literaturze. Pokosiem pleneru i konferencji naukowej jest opracowanie, z referatami historyczno-naukowymi, a take utworami marynistycznymi, a wszystko to ubarwione jest poplenerowymi obrazami, inspirowanymi t niezwyk ksik. Prosz podziwia, prosz wróci do piknej i poruszajcej powieci Augustyna Necla! Plener, wystaw, konferencj i ksik wydalimy dziki pomocy Urzdu Gminy Wejherowo i Biblioteki Publicznej Gminy Kosakowo. Dzikujemy artystom, autorom, redaktorom i wydawcy tej skromnej publikacji - pamitki ladu naszego nad Batykiem”.

Na zakoczenie gocie wpisywali si do ksigi pamitkowej Dworku Drzewiarza, a potem w kuluarach przy kawie i ciastach dyskutowali na temat maestrii uczestników pleneru, którzy w wierny sposób odzwierciedlili wybrane sceny z powieci Krwawy sztorm. Organizatorami konferencji byli: Wójt Gminy Wejherowo, Biblioteka Publiczna Gminy Wejherowo im. Aleksandra Labudy w Bolszewie i „Dworek Drzewiarza” w Gocicinie.

Tradycyjnie w maju 2012 r. biblioteka aktywnie wczya si w obchody Tygodnia Bibliotek, tym razem pod hasem „Biblioteka cigle w grze!” Gównym celem tego ogólnopolskiego programu jest promocja czytelnictwa, popularyzacja bibliotek, ich pracy i osigni, jako wanego elementu rozwoju intelektualnego oraz kulturalnego Polaków. W dziaania te po raz dziewity wpisaa si Biblioteka Publiczna Gminy Wejherowo im. Aleksandra Labudy w Bolszewie. Haso „Biblioteka cigle w grze!” jest nie tylko aluzj i nawizaniem do pikarskiego EURO, ale take pozwala uwiadomi miejsce bibliotek w spoecznej infrastrukturze. Organizatorem wszelkich dziaa podejmowanych w Tygodniu Bibliotek bya bolszewska ksinica. W naszych dziaaniach wspierali nas: Wójt i Rada Gminy Wejherowo, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie w Wejherowie, dyrektorzy szkó i nauczyciele, naukowcy, artyci i literaci, czonkowie Koa Pasji Twórczych, wolontariat. Niektóre przedsiwzicia odbyy si dziki wspópracy z Wojciechem Kuzielem - radnym z Bolszewa; Boen Reszke, Jarosawem Borowcem - nauczycielami Samorzdowego Gimnazjum w Bolszewie.

Haso Tygodnia Bibliotek pozwolio w rónych formach pokaza pozytywne zmiany, które zachodz w naszych placówkach. Oczywicie dziaania te, byy te dobr okazj do promowania literatury o sporcie, zwaszcza piki nonej, wystaw, plakatów czy albumów dotyczcych tej tematyki, a take stosowania w yciu codziennym zasad fair play.

Ogólnopolski program Tygodnia Bibliotek, realizowany jest od 2004 r. przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, ogniskuje uwag szerokiej opinii publicznej wokó problematyki upowszechniania czytelnictwa, roli bibliotek w yciu spoecznym i kulturalnym oraz sprzyja popularyzacji rónorodnych form pracy z czytelnikami. Jest akcj spoeczn angaujc wszystkie rodzaje bibliotek, centra kultury, placówki owiatowe, wydawnictwa, media oraz wadze lokalne w ukazanie znaczenia ksiki dla kultury i postpu cywilizacyjnego, rozwoju intelektualnego, zwaszcza modego pokolenia, promocj zawodu bibliotekarza. Realizacja programu odbywa si w maju i rozpoczyna si z 8 maja, tj. w Dniu Bibliotekarza i Bibliotek.   

Wród proponowanych przez bibliotek atrakcji od 8 do 15 maja biecego roku znalazy si: liczne konkursy czytelnicze i plastyczne; Gminny konkurs „Mistrz Piknego Czytania”, spotkania autorskie, akacja „Caa Polska czyta dzieciom”, wystawy okolicznociowe i lekcje przygotowane w ramach obchodów „Roku Janusza Korczaka”, i „Roku Aleksandra Labudy”, lekcje z „Molikiem”, warsztaty plastyczne i dziennikarskie, spotkanie z trenerem i zawodnikami Gryfa Orlex Wejherowo, wystawy i wernisae oraz wieczory poetyckie przy wiecach, konferencja naukowa i promocja ksiki Obrazy kaszubskiego morza. W 110. rocznic urodzin Augustyna Necla. Laureaci konkursów i ich opiekunowie oraz najmodsi uczestnicy akcji „Caa Polska czyta dzieciom” otrzymali nagrody ufundowane przez: Urzd Gminy Wejherowo, bolszewsk ksinic oraz darczyców prywatnych.

Niewtpliwie niepowtarzalnymi imprezami tegorocznego Tygodnia Bibliotek byy: mecz piki nonej o puchar dyrektora biblioteki; konferencja naukowa powicona marynistyce poczona z promocj wspomnianej wyej ksiki; wernisa marynistyczny poczony z wieczorem poetyckim przy wiecach i pokazem multimedialnym, prezentujcym twórczo Zdzisawa Skiewicza i Konstantego Wasilewskiego dugoletnich marynarzy oraz szereg konkursów dla dzieci i modziey promujcych ide EURO 2012 w Polsce i na Ukrainie.

W zwizku przypadajcymi na ten rok okolicznociowymi rocznicami zorganizowalimy liczne konkursy i wystawy majce na celu popularyzowanie postaci i dorobku Janusza Korczaka i Aleksandra Labudy - Patrona biblioteki. Ponadto dla uczestników projektu „Droga do celu” przygotowalimy spotkanie, którego celem byo zapoznanie uczestników ze specyfik funkcjonowania biblioteki we wspóczesnym wiecie. W Tygodniu Bibliotek odbyo si 14 konkursów, do których przystpio 371 dzieci i modziey z gm. Wejherowo. Laureatami konkursów zostao 75 uczestników.

Do konkursów przystpili uczniowie: Samorzdowego Gimnazjum w Bolszewie i Samorzdowych Szkó Podstawowych gminy Wejherowo. Uczniów przygotowywao 29 nauczycieli. W bibliotece w Bolszewie i jej filii w Nowym Dworze Wejherowskim odbyo si 11 spotka autorskich i warsztatów m.in. z Joann Siedleck, Beat Jasku-Tuchanowsk, Pawem Waku, Jackiem Fedorowiczem, Joann Olech, Melani Kapelusz, Edwardem Jastrzbskim oraz Grzegorzem Niciskim - trenerem Gryfa Orlex Wejherowo i zawodnikami tego klubu.

cznie dla mieszkaców gm. Wejherowo i zaproszonych goci zorganizowano 61 przedsiwzi kulturalno-owiatowych, w których uczestniczyo 3 tys. osób. O imprezach informoway lokalne media, specjalnie przygotowane plakaty, ulotki i zaproszenia. Urozmaicony tydzie i wiele atrakcji zapowiaday: Telewizja TTM, TVK Kaszuby, Radio Kaszëbë, prasa: „Polska Dziennik Batycki”, „Nasza Gmina. Miesicznik samorzdowy Gminy Wejherowo”, „Express Powiatu Wejherowskiego”, strony internetowe oraz portal spoecznociowy Facebook.

15 maja w „Dworku Drzewiarza” w Gocicinie odbya si II aukcja charytatywna „O rado dziecka”. Organizatorami aukcji byli Gmina Wejherowo, Biblioteka Publiczna Gminy Wejherowo im. Aleksandra Labudy w Bolszewie i Kolegium Zakonu Pijarów - Bolszewo. Na licytacj wystawiono obrazy kwiaty i pejzae autorstwa artystów z Koa Pasji Twórczych. Obrazy namalowano podczas pleneru malarskiego w Górze, cznie do zlicytowania przygotowano 23 obrazy. Aukcj poprowadzi Jacek Lange z Gocicina.

Zaproszonych goci przywita Henryk Skwaro - Wójt Gminy Wejherowo, który podkreli, i „aukcja odbywa si w ramach obchodów „Midzynarodowego Dnia Rodzin” ustanowionego 20 wrzenia 1993 r. przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych. Na zakoczenie, krótkiego wystpienia Wójt podzikowa artystom, którzy ofiarowali obrazy na aukcj stwierdzajc, i staa si ona cykliczn form pomocy najuboszym mieszkacom Gminy Wejherowo”.

Nie ulega wtpliwoci, i mistrzostwo aukcjonera przyczyniy si do tempa i dramaturgii prowadzonych przez niego licytacji. Mimo, e aukcja nie bya tradycyjn licytacj dzie sztuki, wszyscy mieli poczucie, e zbieraj pienidze na zbony cel, a emocje przy licytacji niektórych obrazów byy ogromne. Kady znawca tematu powie, e aukcje charytatywne nie maj wpywu na ksztat rynku dzie sztuki, e wylicytowane ceny obrazów s niemiarodajne, poniewa nie jest oceniana realna warto dzie. Duo waniejszy jest cel - aby zebra jak najwicej pienidzy.

Cakowity dochód z aukcji wyniós 4020 z. Zlicytowano wszystkie obrazy. Uczniowie z Samorzdowego Gimnazjum im. Jana Pawa II w Bolszewie przedstawili monta sowno-muzyczny pt. „Jest jeszcze taka mio”. Uczniów przygotoway panie Maria Treder i Marzena Jdrzejewska.

Z kronikarskiego obowizku naley odnotowa, i aukcja zostaa poczona z otwarciem wystawy „Od drzewa do drewna”. Ciekawym akcentem tego popoudnia byo wkopanie przez Henryka Skwaro modego dbu.

23 maja bibliotece w Bolszewie w ramach obchodów Europejskiego Roku Aktywnoci Osób Starszych i Solidarnoci Midzypokoleniowej ustanowionego przez Rad UE odbyo si spotkanie autorskie z Ann Dziewit-Meller i Marcinem Mellerem oraz wystawa zbiorowa pt. „Ludzie z pasj - malarstwo, rzeba, fotografia” pod kier. Elbiety Bieko-Kornackiej. Eksponowano prace: Danuty Kreft, Danuty Krzyankowskiej, Tadeusza Gardyzy, Witolda Wojtczaka, Józefa Siwka, Leonardy Kowalskiej, Alicji Orszulak, Krystyny Pawluk, Krystyny Bednarskiej, Celiny Niebylskiej, Urszuli Kummer.

Na wstpie Janina Borchmann - dyrektor bolszewskiej biblioteki przywitaa zebranych goci: Krzysztofa Zabiegliskiego - Doradc - Penomocnika Wójta Do Spraw Organizacji i Rozwoju Gminy z maonk, przedstawicieli Koa Pasji Twórczych przy bibliotece, rodzin i przyjació uczestników wystawy. Nastpnie gos zabraa Elbieta Bieko-Kornacka, która w kilku sowach opowiedziaa o pasji swoich podopiecznych i ich postpach w pracy twórczej. Na wystawie znajduj si 134 prace 11 suchaczy Uniwersytetów III wieku w Wejherowie i Rumi.

Kolejnym punktem wieczoru byo spotkanie autorskie z Ann Dziewit-Meller dziennikark, reporterk i autork ksiek Goniej! Rozmowy z Pisarkami oraz Teoria trutnia i inne. Rozmowy z mczyznami (razem z Agnieszk Drotkiewicz). Swoje teksty publikowaa m.in. w „Polityce”, „Wysokich Obcasach” i „Lampie”. W programie „Dzie Dobry TVN” i radiu Chillizet poleca dobre ksiki, a w zespole „Andy” gra na gitarze i piewa oraz Marcinem Mellerem historykiem, znanym dziennikarzem prowadzcym m.in. w TVN24 program „Drugie niadanie Mistrzów”. Okazj do spotkania bya promocja ksiki Gaumardos! Opowieci z Gruzji.

Uczestnicy spotkania mogli nie tylko dowiedzie si czego o samej ksice, ale te wysucha wielu niepublikowanych opowieci, dotyczcych mentalnoci Gruzinów i ich niesamowitej gocinnoci. Maestwo dziennikarzy przygotowao równie dla nas niespodziank w postaci pokazu zdj ilustrujcych ich liczne podróe do Gruzji. Opowieci autorów, okraszane licznymi anegdotami, a take prezentacja pozwoliy uczestnikom spotkania poczu atmosfer odwiedzanego przez nich kraju. Dziennikarzom towarzyszy ich dwumiesiczny synek Gustaw, który dzielnie znosi trudy spotkania. Z kronikarskiego obowizku naley odnotowa, i odby si równie kiermasz ksiek, a autorzy chtnie wpisywali autografy i pozowali do zdj. Spotkanie zakoczyo si dyskusj o Gruzji przy symbolicznej lampce czerwonego wina.

Podzikowania i upominki z rk Krzysztofa Zabiegliskiego otrzymali autorzy wystawy. Natomiast pastwo Mellerowie od pracowników biblioteki otrzymali pakiet ksiek wydanych w serii „Biblioteczka Gminy Wejherowo”. Jak zauway M. Meller w celu dokadnego przestudiowania otrzymanych ksiek bd musieli nauczy jzyka kaszubskiego, lub te sign do sownika.

20 czerwca odbya si promocja kaszubskiego tomiku wierszy dla dzieci Eugeniusza Pryczkowskiego Dzecynny czas poczona z wykadem prof. Tadeusza Linknera Kocierscy Modokaszubi: Aleksander Majkowski i Franciszek Sdzicki, wystpami zespoów „Remus” i „Spiéwné Kwiôtczi” oraz otwarciem wystaw „Ilustracje do tomiku wierszy «Dzecynny czas»” autorstwa Beaty Brezy i „Kaszubskie symbole i barwy znacze w obrazach” - bdcej pokosiem pleneru malarskiego inspirowanego powieci Augustyna Necla Rewianie - Rewa 2012.

Wród wielu znakomitoci, które przybyy tego dnia do biblioteki wymieni naley m.in.: Henryka Skwaro - Wójta Gminy Wejherowo, Boen Reszk - Radn Gminy Wejherowo; Tomasza Fopke - Naczelnika Wydziau Kultury i Spraw Spoecznych Starostwa Wejherowskiego; Radosawa Kamiskiego - Dyrektora Muzeum Pimiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, Henryka Kanczkowskiego - Prezesa Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Wejherowie, Bogusaw Labudd - córk patrona biblioteki, Eugeniusza Pryczkowskiego, czonków Koa Pasji Twórczych - Beat Brez, Teres Szczodrowsk, Celin Szachowsk i Zdzisawa Karbowiaka. Licznie przybyych goci przywitaa Janina Borchmann - dyrektor bolszewskiej ksinicy.

Wieczór zainaugurowa prof. Tadeusz Linkner, który w wygoszonym referacie omówi m.in. wiersz Witajta Kaszube opublikowany przez Ew Czerniakowsk w ksice Bernard Zygmunt Milski jako mionik Mickiewicza podkrelajc, i „jest on podpisany inicjaami J.S., wskazujcymi prawdopodobnie na Aleksandra Majkowskiego z racji jego pseudonimu Jan Straa. Wiersz dotyczy zaboru pruskiego i germanizacji przeprowadzonej wedle rzymskiej zasady dziel i rzd. Bowiem atwiej mona byo j przeprowadzi wród skóconych ze sob regionów tego zaboru, ni yjcych ze sob w zgodzie. Jako przykad podaje tu poeta lzaków i Wielkopolan, kiedy to tym ostatnim mówio si o pierwszych, e to niepeni Polacy, których z Wielkopolanami nie mona równa. Propagowali oczywicie takie przekonanie Prusacy, piszcy w niemieckich gazetach, by skóci lzaków z Wielkopolanami, co zaborcy byo jak najbardziej na rk. O lzakach, a konkretnie Górnolzakach Polacy yjcy pod pruskim zaborem wiedzieli niewiele, bo celowo skazywano ich na zapomnienie”. W dalszej czci referatu prof. T. Linkner przedstawi sylwetk i twórczo Franciszka Sdzickiego.

Kolejnym punktem rodowego wieczoru by wystp poetycko-muzyczny zespou „Remus”, który zaprezentowa: „Hej morze, morze” Jana Trepczyka, „Gsórk” A. Labudy i J. Trepczyka, „Kdka móm jic, Panie” Tomasza Fopke i „Ojcze nasz” przeplatane recytacj wierszy Odpowiedz Leona Heyke w interpretacji Aleksandry Skrzypkowskiej i Powiostka Jana Karnowskiego w wykonaniu Joanny Skrzypkowskiej oraz fragmentami powieci Aleksandra Majkowskiego ëcé i przigodé Remusa w interpretacji Piotra Skrzypkowskiego. Zespó „Remus” powsta w 2011 r. w Luzinie i wystpuje w skadzie Joanna Skrzypkowska - piew, flet; Agata Brzeska - piew, skrzypce i Pawe Kleba - akordeon. Kierownikiem zespou jest P. Skrzypkowski.

W dalszej czci wieczoru odbya si promocja tomiku Dzecynny czas przeplatana wystpami zespou „Spiéwné Kwiôtczi”, który zaprezentowa m.in. wiersze opublikowane w promowanym tomiku. Zespó istnieje od 2005 r. Koncertowa ponad 200 razy, w tym take w Niemczech. Nagra dwie pyty Òd se czos dac i Cél daleczi. Jego kierownikiem jest Helena Adamska. Zespó jest staym realizatorem utworów E. Pryczkowskiego. Aktualnie regularnie wystpuje w programie telewizyjnym „Spiéwné uczbë” realizowanym przez telewizj TVT „Teletronik”.

Natomiast Eugeniusz Pryczkowski w kilku sowach podsumowa swoj dotychczasow dziaalno dziennikarsk i edytorsk, na niwie popularyzacji kaszubszczyzny i Kaszub wród mieszkaców naszej maej ojczyzny. Wanym elementem tej dziaalnoci, jest krzewienie wród dzieci i modziey mioci do zwyczajów i kultury Kaszubów, czego wymiernym efektem s liczne publikacje oraz programy telewizyjne adresowane do najmodszych mieszkaców naszego regionu. Zwieczeniem tak bogatego wieczoru byo otwarcie wspomnianych wyej wystaw. Omawiajc swoj wystaw Beata Breza podkrelia, i praca nad ilustracjami do tomiku wierszy E. Pryczkowskiego bya dla niej zaszczytem, jak i wyzwaniem sprawiajcym ogromn rado przy tworzeniu. Natomiast Zdzisaw Karbowiak komisarz artystyczny pleneru malarskiego inspirowanego powieci A. Necla Rewianie podkreli, i poplenerowe obrazy oddaj niepowtarzalno i wyjtkowo powieci Necla. Ponadto w bibliotece wyeksponowano take wystaw Edmunda Kamiskiego „Augustyn Necel (22 VIII 1902 - 29 X 1976). ycie i fragmenty dokona twórczoci literackiej”.

Z kronikarskiego obowizku naley odnotowa, i Janina Borchmann wrczya czonkom zespoów „Remus” i „Spiéwné Kwiôtczi”, Beacie Brezie, Piotrowi Skrzypkowskiemu, Eugeniuszowi Pryczkowskiemu okolicznociowe podzikowania i upominki ksikowe. Natomiast osoby, które zakupiy tomik poezji otrzymay autografy. Liczne wpisy do kroniki bibliotecznej wiadcz o niesabncym zainteresowaniu literatur kaszubsk, malarstwem, a co za tym idzie o trafnoci decyzji o organizowaniu wernisay, promocji i referatów powiconych wielkim dziaaczom i postaciom kaszubskiej kultury i literatury. Ten niezwyky wieczór zorganizowano w ramach obchodów Roku Modokaszubów.

W ramach V Pomorskich spotka z modymi czytelnikami pod hasem „Z ksik na walizkach”, w dniu 13 wrzenia w bibliotece w Bolszewie i filii w Nowym Dworze Wejherowskim odbyy si warsztaty plastyczne dla dzieci, które poprowadzia Jona Jung. W spotkaniu w Bolszewie uczestniczyy dzieci z SSP w Bolszewie pod opiek Danieli Okrój i SSP w Gocicinie pod opiek Beaty Miosz. Natomiast w filii biblioteki w spotkaniu uczestniczyy dzieci z SSP w Nowym Dworze Wejherowskim pod opiek Reginy Bizewskiej.

Jona Jung ukoczya malarstwo i grafik na PWSSP w Gdasku. Projektuje i ilustruje ksiki, czasem pisze te opowiadania, wierszyki i piosenki nie tylko dla dzieci. Wspópracuje z wieloma wydawnictwami, czasopismami m.in. „Misiem” i „wierszczykiem”. Jej autorska ksika Lila i bestia z szafy otrzymaa wyrónienie w konkursie Pro Bolonia i nominacj Polskiej Sekcji IBBY do nagrody Ksika Roku 2004. Ksika Malekie Królestwo królewny Aurelki autorstwa Roksany Jdrzejewskiej-Wróbel z jej ilustracjami zostaa najlepsz ksik dziecic w konkursie „Przecinek i kropka” 2009, za zilustrowany przez ni cykl Florka R. Jdrzejewskiej-Wróbel otrzyma nagrod im. Kornela Makuszyskiego.

W trakcie warsztatów Jona Jung przybliya dzieciom zawód ilustratora, mówic o tym, jak bardzo s oni odpowiedzialni za wygld grafiki w pimie oraz ilustracji w ksikach, które trudniej jest dopasowa do ukadu strony. Nastpnie pod czujnym okiem ilustratorki, zadaniem dzieci byo namalowanie postaci ze swojego najstraszniejszego snu. Aby za pomoc kredek i kawaka kartki pozby si fikcyjnego nieprzyjaciela odwiedzajcego nas wieczorami. Dzieci dzielnie si spisay, a na zakoczenie spotkania w Bolszewie podzikoway ilustratorce gromkimi oklaskami i wrczyy bukiecik kwiatów.

W ramach obchodów VIII Dni Kultury Powiatu Wejherowskiego pod hasem „Odpowiednie da rzeczy sowo” 26 wrzenia w Gminnym Orodku Kultury w Gocicinie odby si jubileusz 35. lecia pracy twórczej Macieja Tamkuna i otwarcie wystawy Edmunda Kamiskiego pt. „Marian Mokwa - marynista kaszubskiego ldu i morza”. W spotkaniu uczestniczyli m.in.: Gabriela Lisius - etatowy czonek Zarzdu Powiatu Wejherowskiego; Tomasz Fopke - Naczelnik Wydziau Kultury i Promocji Powiatu Wejherowskiego; dr Krzysztof Zabiegliski - Penomocnik Wójta Do Spraw Organizacji i Rozwoju Gminy; Boena Reszke i Wojciech Kuziel - radni Gminy Wejherowo; Tadeusz Danilczyk - Sotys Gocicina; Danuta Balcerowicz - Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wejherowie; Edmund Kamiski z maonk i rodzin; Grayna Wirkus - przedstawiciel Muzeum Pimiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie; Romuald Tadeusz Bawat - dr nauk humanistycznych; Maciej Tamkun z on Ew, synami i przyjaciómi; czonkowie Koa Pasji Twórczych: Teresa Szczodrowska, Celina Szachowska, Krystyna Dering, Ludwika Szefke, Beata Breza, Dorota Myszk, Bogumia Gussmann, Bronisaw Melzer, Edward Jastrzbski i Tadeusz Podgórski; uczniowie Orodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Wejherowie; liczne grono mioników i koneserów sztuki i media. Nie sposób byo wymieni wszystkich goci.

Na wstpie Janina Borchmann - dyrektor bolszewskiej ksinicy przywitaa licznie zgromadzonych goci mówic i: „postanowilimy poczy 110. rocznic urodzin wielkiego pisarza Augustyna Necla z 25. rocznic mierci najwybitniejszego polskiego marynisty Mariana Mokwy. Dziki przychylnoci Wójta i Rady Gminy Wejherowo zorganizowalimy plener malarski inspirowany powieci Augustyna Necla Krwawy sztorm. W poplenerowej publikacji prezentujemy plon tej inicjatywy, wzbogacony o referaty z konferencji naukowej, powiconej tematyce morza w historii i sztuce. Artyci zrzeszeni w Kole Pasji Twórczych swoje dziaania twórcze zwizane z literatur kaszubsk poddali kolejny raz intelektualnej refleksji na wspomnianym plenerze malarskim. W namalowanych obrazach wykazali si niezwyk twórcz dyscyplin pod okiem M. Tamkuna malarza, ilustratora, fotografika, poety, czonka Zwizku Polskich Artystów Malarzy i Grafików. Ta nietuzinkowa osobowo jest Prezesem Batyckiego Stowarzyszenia Marynistów „Mare Nostrum” im. Antoniego Suchanka. Emerytowanym nauczycielem, historykiem, teologiem i pedagogiem”.

W dalszej czci wypowiedzi J. Borchmann przedstawia znaczenie symboliki koloru w otaczajcym nas wiecie podkrelajc, i „barwy i kolory Kaszub, to barwy znajdujce si w tczy. Siedem kolorów kaszubskich znamionuje ten region. Barwy Kaszub odnajdujemy w hafcie kaszubskim, malarstwie czy kaszubskich strojach ludowych. To wanie siedem kolorów znamionuje ten przepikny i bogaty kulturowo region”.

Nastpnie gos zabraa Gabriela Lisius konstatujc, i „Dni Kultury Powiatu Wejherowskiego stay si ju tradycj, wpisay si na stae w dziaania powiatu”. Pogratulowaa bohaterom wieczoru i wrczya im upominki.

Wzruszony jubilat podzikowa gociom za przybycie, przybliy swoj twórczo i nawiza do owocnej wspópracy z Janin Borchmann, której wymiernym efektem s plenery malarskie inspirowane dzieami wybitnych Kaszubów, m.in. Aleksandra Majkowskiego, Aleksandra Labudy, czy te Augustyna Necla. Czci jubileuszu bya wystawa malarstwa Macieja Tamkuna, wyeksponowano obrazy przedstawiajce pejzae, architektur Pomorza, tematyk regionaln, martw natur i portret Mariana Mokwy.

Dalsza cz wieczoru naleaa do Edmunda Kamiskiego, który przygotowa wystaw zawierajc dokumentacj fotograficzn ycia i twórczoci Mariana Mokwy. Zgromadzeni gocie uczcili pami tego wybitnego malarza minut ciszy, a nastpnie dokumentalista przybliy im posta malarza. Artysta niewtpliwie naley do grona najwybitniejszych przedstawicieli nurtu marynistycznego. Odkrywa jego pikno, romantyzm i zwizan z min symbolik, ale i zarazem niszczycielsk si ywiou, wobec którego czowiek pozostaje bezsilny i bezbronny. Mokwa tworzy duo i szybko przy sztalugach z pdzlem w rce i palet spdzi blisko 80 lat malujc morze, pejzae morskie i kaszubskie, krajobrazy orientalne, portrety ludzi wschodu i rybaków, sylwetki statków. Oblicza si, e pozostawi po sobie ok. 7-8 tys. obrazów olejnych i akwarel. Tematyce morskiej malarz, bez wzgldu na krytyk i zmieniajce si mody, pozosta wierny do koca swojego ycia.

Na zakoczenie Natasza Sobczak, gospodarz obiektu zaprosia goci na sodki poczstunek i lampk wina. Naley podkreli, e obecno tak tumnie przybyych na jubileusz goci jest najwikszym dowodem na to, jak bardzo potrzebujemy spotkania ze sztuk i regionalizmem. Z kronikarskiego obowizku naley odnotowa, i mona byo zakupi najnowsz publikacj biblioteki Obrazy kaszubskiego morza. W 110. rocznic urodzin Augustyna Necla.

29 wrzenia, take w ramach obchodów VIII Dni Kultury Powiatu Wejherowskiego zosta rozstrzygnity VII Powiatowo-Gminny Konkurs Fotograficzny w dwóch kategoriach „Moja ukochana mama” - dla uczniów szkó podstawowych i gimnazjalnych i „Wokó Euro 2012” - dla uczniów ze szkó rednich, studentów i osób dorosych. Fina konkursu uwietni wystp taneczny Klubu wiata Taca z Wejherowa i inscenizacja w wykonaniu uczniów Samorzdowego Gimnazjum im. Jana Pawa II w Bolszewie.

Biblioteka wczya si równie w obchody ustanowionego przez Zarzd Gówny Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Roku Modokaszubów, organizujc 3 padziernika wieczór wspomnie rocznicowych powicony wybitnym Kaszubom: Hieronimowi Derdowskiemu, Leonowi Ropplowi, Janowi Drzedonowi i ks. Bernardowi Sychcie. Monta sowno-muzyczny powicony wybitnym postaciom Kaszub wykona zespó „Remus” z Luzina pod kierownictwem Piotra Skrzypkowskiego. Aranacje muzyczne „Remusa” opracowa Ryszard Borysionek. Piotr Skrzypkowski, jak zwykle profesjonalnie przygotowa i przeprowadzi program. Wieczór ten poczony zosta z promocj tomiku poezji Z drodi i kawaów kaszubskich (505 dowcipów) Szpòrtë swójsczé ë kùpczé òd Tómka Fópczi autorstwa Tomasza Fopke. Licznie zgromadzeni gocie stworzyli wspania atmosfer. Z rk organizatorów spotkania Janiny Borchmann - dyrektorki biblioteki i Henryka Kanczkowskiego - prezesa wejherowskiego oddziau Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, Panowie Tomasz Fopke i Piotr Skrzypkowski otrzymali listy gratulacyjne i kwiaty. Kwiaty i upominki Tomaszowi Fopce wrczyli sympatycy poezji. W kuluarach dyskutowano i czstowano si przepysznymi ciastami, a Pan Tomasz dzielnie wpisywa dedykacje.

Wydawc promowanych tego wieczoru ksiek byo Wydawnictwo „Region” z Gdyni. Ksiki tego wydawnictwa mona byo zakupi na kiermaszu, a sprzedawa je sam waciciel Jarosaw Ellwart.

Koniec roku to powrót do normalnych zaj, organizowania wystaw, promocji, spotka. 5 grudnia z okazji Midzynarodowego Dnia Wolontariusza, zorganizowalimy spotkanie dla osób, które w bezinteresowny sposób wczyy si w dziaalno biblioteki w biecym roku. W tym szczególnym dla nas dniu, podzikowalimy wszystkim tym bez wsparcia, których nie byoby moliwe realizowanie tak bogatej dziaalnoci kulturalno-owiatowej. Dopenieniem tego niezwykego wieczoru by monodram „Sztuczki malarskie” w wykonaniu Anny M. Miller z Teatru Niezalenego „Maszoperia” i promocja ksiki Ewy Lenarczyk Kochaj mnie od morza do morza.

Nie zapomnielimy te o najmodszych, dla nich to 8 grudnia zorganizowalimy spotkanie z w. Mikoajem i przedstawienie pt. „Psoty Kopoty” - opowie ze witeczn  zabaw. W tym samym dniu doroli wzili udzia w witecznej Aukcji Charytatywnej, z której dochód zostanie przekazany na prezenty dla najuboszych dzieci i z gminy Wejherowo. Podczas Aukcji licytowano obrazy, rzeby, wyroby szydekowe oraz ozdoby witeczne wykonane przez artystów i twórców zaprzyjanionych z nasz bibliotek. Organizatorami aukcji byli Biblioteka Publiczna Gminy Wejherowo im. Aleksandra Labudy w Bolszewie i Kolegium Zakonu Pijarów - Bolszewo. Cakowity dochód z aukcji wyniós 2282,50 z.

W dniu 12 grudnia zorganizowalimy tradycyjne spotkanie witeczne, w trakcie którego otwarto: zbiorow wystaw pt. „witeczne klimaty” zorganizowan w ramach cyklu „Pasje i hobby twórcze mieszkaców naszego regionu” oraz wystawy malarstwa na szkle i ozdób ze somy wykonanych przez uczestników warsztatów twórczych z cyklu „Moje Kaszuby”. Warsztaty prowadzia Teresa Szczodrowska. Podczas tego niezwykego wieczoru uczniowie z klas I-III Samorzdowej Szkoy Podstawowej im. gen. Zygmunta Berlinga w Bolszewie pod kierownictwem artystycznym Ireny Samson zaprezentowali inscenizacj pt. „Piekielna Narada”. Dopenieniem wieczoru by wystp Kapeli Kaszubskiego Zespou Regionalnego „KOLECZKOWIANIE”. Natomiast Janina Borchmann podsumowaa dziaalno kulturalno-owiatow biblioteki w 2012 r., zarysowuj równie plany na 2013 r.

W ten oto sposób zamkniemy wszystkie strumyki naszej dziaalnoci. Biblioteka jest na pewno czym wicej ni bibliotek. Chcemy, eby nadal taka bya. W nowym roku nie zamierzamy zwalnia tempa. Serdecznie zapraszamy w nasze progi.

 

 

Dyrekcja i pracownicy BPGW w Bolszewie

 

Biblioteka w statystyce

 

Ogólny stan ksigozbioru w obu placówkach wynosi 42122 woluminów na kwot 647204,13 z oraz 707 zbiorów multimedialnych na sum 23.944,85 z. Prenumerujemy te kilkanacie tytuów czasopism. Ilo wypoycze ogóem: 24826. Ilo odwiedzin ogóem: 12727.

W 2012 r. biblioteka wzbogacia si o 3557 ksiek na kwot 66.857,70 z, w tym z budetu biblioteki kupiono 2378 woluminy za 49.176,85 z, dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyniosa 9600 z (604 woluminów na kwot 9424,64 z i 21 pyt na kwot 175,36 z), dary i inne day 576 woluminów na sum 8256,21 z. Z budetu biblioteki zakupiono 48 dokumentów multimedialnych wartych 207,32 z. Na pomoce naukowe i dydaktyczne (ksiki, audiobooki i filmy DVD do nagrywania imprez) wydano 58.984,17 z. Wyposaenie, tj. meble biblioteczne, rozbudowa i modernizacja sieci komputerowej, drukarka wielofunkcyjna, 4 zestawy komputerowe, keyboard, tablet, dyktafon, zgrzewarka itp., oraz prenumerata czasopism, folia i klej do konserwacji ksiek. Cao wyposaenia i cz usug kosztowaa ponad 70 tys. z. Cz przedsiwzi kulturalno-owiatowych biblioteka zorganizowaa przy pomocy sponsorów i wolontariuszy.

 

Promocja czytelnictwa

 

Pracownicy biblioteki i zaproszeni gocie przeprowadzili kilkanacie wycieczek, lekcji bibliotecznych, warsztatów i pogadanek edukacyjnych dla dzieci i modziey, m.in. o Aleksandrze Labudzie, Modokaszubach: Hieronimie Derdowskim, Leonie Ropplu, Janie Drzedonie, ks. Bernardzie Sychcie; Aleksandrze Majkowskim, Marianie Mokwie,  Konstantym Damrocie, Franciszku Sdzicikm,  Franciszku Fenikowskim, Augustynie Neclu, Januszu Korczaku, Janie Trepczyku, W akcji „Caa Polska czyta dzieciom” bajki czytay: Celina Szachowska i Teresa Szczodrowska. Odbyo si te kilkanacie kiermaszy ksiek.

 

Wystawy i wernisae

 

W ramach cyklu „Pasje i hobby twórcze mieszkaców naszego regionu” biblioteka zorganizowaa 13 wernisay:

·         Teresy Krystyny Marzec (Kostkowo) - „Denie do…(IV)” (malarstwo olejne, akwarela, pastele),

·         Elbiety Kurek (Wejherowo) - „Pasja-spenienie marze” (rkodzieo artystyczne),

·         Anny Sadowskiej (Bolszewo) - „Byo mino i ... sercu gra” (rkodzieo),

·         Edwarda Jastrzbskiego (Gdynia) - „Polski strój ludowy w rzebie” (rzeby),

·         zbiorow wystaw prac artystów z Koa Pasji Twórczych - „Inspiracje malarskie powieci Augustyna Necla «Krwawy sztorm»” (malarstwo olejne)

·         Zdzisawa Skiewicza (Gdynia) - „Pejza i marynistyka” (malarstwo),

·         Elbiety Bieko-Kornackiej (Szemud) - „Ludzie z pasj - malarstwo, rzeba, fotografii”,

·         zbiorow wystaw czonków Stowarzyszenia Marynistów - „Kaszubskie symbole i barwy znacze w obrazach” (malarstwo olejne),

·         Beaty Brezy (Bolszewo) „Ilustracje do tomiku wierszy «Dzecynny czas»” (rysunek),

·         Zygmunta Paasza (Rumia) - „Kaszuby w obiektywie” (fotografia, malarstwo olejne),

·         Macieja Tamkuna (Reda) - „Kaszubskie barwy znacze” (malarstwo olejne),

·         zbiorow wystaw prac artystów z Koa Pasji Twórczych pt. „Inspiracje malarskie poezj Aleksandra Labudy  «Ewanielskô spiéwa»” (malarstwo olejne, malarstwo na szkle),

·         zbiorow wystaw pt. „witeczne klimaty” (rkodzieo, malarstwo olejne, pastele, découpage, rzeba, ozdoby witeczne).

 

Ponadto biblioteka przygotowaa pitnacie wystaw pokonkursowych i okolicznociowych:

 

·         „O czowieku, który pokocha dzieci” - pokosie konkursu plastycznego dla uczniów z klas V-VI,

·         „Pika w grze pokosie” - pokosie konkursu plastycznego dla uczniów z klas I-III,

·         „Portret króla Maciusia Pierwszego, bohatera ksiek Janusza Korczaka” - pokosie gminnego konkursu plastycznego dla uczniów klas III,

·         „Koty, czyli historie z pewnego podwórka” - pokosie konkursu plastycznego dla uczniów z klas II,

·         „Krasnoludki” - pokosie konkursu plastycznego dla uczniów z klas II,

·         „Nasz Patron - Aleksander Labuda” - pokosie konkursu dla uczniów z klas I-III,

·         „Moje serce jest biao-czerwone” - pokosie konkursu plastycznego dla uczniów gimnazjum z klas I-III,

·         pokonkursowa wystawa uczestników VII Powiatowo-Gminnego Konkursu Fotograficznego w dwóch kategoriach „Moja ukochana mama” oraz „Wokó EURO 2012”,

·         „Duszek Czarodziej” - pokosie konkursu dla dzieci uczestniczcych w przedstawieniu o tym samym tytule,

·         „Motyw wit Boego Narodzenia” - pokosie konkursu dla uczniów uczestniczcych w warsztatach „Malarstwa na szkle” zorganizowanych w ramach cyklu „Moje Kaszuby”,

·         wystawy okolicznociowe przygotowane przez Edmunda Kamiskiego: „Ekslibrisy i mae formy grafiki z kolekcji Edmunda Kamiskiego”; „Aleksander Labuda «Guczow Mack» (1902-1981). ëcé i dokôzë”; „Augustyn Necel - ycie i fragmenty twórczoci: kronikarz spod Rozewskiej Blizy”;  „Marian Mokwa - marynista kaszubskiego morza i ldu”; „Czoowi zrzeszicy - Aleksander Labuda i Jan Trepczyk”,

·         okolicznociowa wystawa przygotowana w ramach obchodów Roku Janusza Korczaka pt. „Nie wolno zostawia wiata takim, jaki jest - czyli rzecz o Januszu Korczaku”,

·         wystawy historyczne Konstantego Wasilewskiego (Gdynia) „Zarys dziejów ora polskiego na morzu”; „Królowie i bohaterowie spod Biao-Czerwonej”,

·         wystawy ksiek tematycznie zwizanych z rocznicami poetów i pisarzy,

·         wystawa dokumentacyjna przygotowana przez Janin Borchmann i pracowników biblioteki pt. „ladami Aleksandra Labudy”.

 

Warsztaty twórcze i dziennikarskie

 

Wzorem lat ubiegych kontynuowano warsztaty kaszubskie dla dzieci ze szkó gminy Wejherowo. Ponadto dla uczniów ze szkó gminy Wejherowo zorganizowano trwajce pó roku warsztaty z rónych dziedzin sztuki (m.in. malarstwa na szkle, ozdoby ze somy) w ramach projektu „Nasze Kaszuby”. Warsztaty prowadzia Teresa Szczodrowska. Warsztaty plastyczne (malarstwa na desce) dla uczniów z SSP w Górze  prowadzia Elbieta Kurek. Odbyo si kilkanacie udanych spotka. Warsztaty plastyczne dla dzieci prowadzili Jona Jung i Pawe Wakua. Nie ulega wtpliwoci, i dziki uczestnictwu w warsztatach dzieci wzbogaciy si duchowo i artystycznie, rozwiny swoje pasje i umiejtnoci i zdobyy wiedz o sztuce i regionie.

Natomiast warsztaty dziennikarskie pt. „ABC dziennikarstwa”, dla uczniów Samorzdowego Gimnazjum w Bolszewie prowadzia Joanna Siedlecka  eseistka i reportaystka, absolwentka Wydziau Psychologii i Pedagogiki w 1972 r. i dziennikarstwa w 1974 r. Uniwersytetu Warszawskiego Debiutowaa w 1971 r. na amach prasy studenckiej, pomidzy 1975-1981 etatowy pracownik redakcji tygodnika studenckiego „itd”, potem tygodnika „Kultura”. Wspópracowaa z Ryszardem Kapuciskim, którego bya studentk oraz Teres Torask i Barbar opiesk. Po zawieszeniu wydawania „Kultury” i negatywnej weryfikacji dziennikarki po 13 grudnia 1981 r., zaja si wycznie eseistyk.

Od 2000 r. jest wykadowc w Wyszej Szkole Dziennikarskiej im. Melchiora Wakowicza w Warszawie. Czonkini Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i Stowarzyszenia Wolnego Sowa. Autorka m.in.: zbiorów reportay: Stypa, Poprawiny, Parszywa sytuacja, Jaworowe dzieci; biografii: Janiepanicz, Mahatma Witkac, Czarny ptasior, Wypominki, Wypominków cig dalszy, Pan od poezji. O Zbigniewie Herbercie, Obawa. Losy pisarzy represjonowanych, „Kryptonim Liryka”. Bezpieka wobec literatów.

W pierwszej czci spotkania J. Siedlecka zapoznaa modych dziennikarzy gazetki szkolnej „GimNews” z warsztatem pracy profesjonalnego dziennikarza podkrelajc m.in., i „powinna go cechowa spostrzegawczo, lakoniczno i atwo przenoszenia na papier zaobserwowanych sytuacji. W opinii dziennikarki cechy te w zbiorze reportay Busz po polsku zawar Ryszard Kapuciski”. Kolejna cz spotkania powicona zostaa prawidowej konstrukcji tekstu artykuu prasowego i rozmowom powiconym pogbianiu wiedzy modziey o trudnym, lecz niezwykle ciekawym zawodzie dziennikarza.

Natomiast w rozmowie z pracownikami biblioteki J. Siedlecka wspominaa zwizki Zbigniewa Herberta z Sopotem, a take wybitne postacie trójmiejskiej sceny literackiej i kulturalnej Lecha Bdkowskiego oraz Ró Ostrowsk. Z racji napitego grafiku spotka J. Siedleckiej, rozmowy nt. ycia literackiego i kulturalnego w Trójmiecie bd kontynuowane podczas kolejnego spotkania, które planujemy w przyszym roku.

Na zakoczenie spotkania dziennikarka polecia czytelnikom biblioteki ksik swojego autorstwa, Pan od poezji. O Zbigniewie Herbercie, w której m.in. dziki dotarciu do nieznanych faktów z jego ycia obszernie opisaa dziecistwo przodków poety oraz zweryfikowaa niektóre informacje dotyczce lat modzieczych poety. Trójmiejskich czytelników zainteresuje równie opisana w ksice praca Zbigniewa Herberta w gdaskim oddziale Zwizku Literatów Polskich. Spotkanie wywaro na suchaczach due wraenie, wszyscy zgodnie potwierdzili, e autorka jest niezwyk osobowoci, a jej twórczo jest niezwykle barwna i ywa. Uczestnicy spotkania podzikowali dziennikarce gromkimi oklaskami i wrczyli bukiet kwiatów. Podczas spotkania mona byo zdoby autograf. Z kronikarskiego obowizku naley odnotowa, i modzie i opiekunowie otrzymali podzikowania z rk Janiny Borchmann - dyrektorki biblioteki.

cznie we wszystkich warsztatach uczestniczyo 500 osób.

 

Inscenizacje i wystpy

 

W maju 2012 r. w bibliotece w Bolszewie przygotowano mnóstwo atrakcji w ramach obchodów IX edycji Tygodnia Bibliotek pod hasem „Biblioteka cigle w grze!”

Po raz kolejny biblioteka aktywnie wczya si do akcji „Caa Polska czyta dzieciom”, w ramach której dla najmodszych czytelników gone czytanie bajek kaszubskich autorstwa Janiny Borchmann i Macieja Tamkuna i liczne konkursy z nagrodami. Tak bogaty i ciekawy program zachci do przyjcia do biblioteki, mioników ksiek. Na uwanych suchaczy czekay nagrody niespodzianki (ksiki i foldery) oraz sodkoci. Modzie gimnazjalna przygotowana przez nauczycieli Samorzdowego Gimnazjum w Bolszewie zaprezentowaa dwa montae sowno-muzyczne, które uwietniy uroczystoci biblioteczne: powicony Aleksandrowi Labudzie i zatytuowany „Jest jeszcze taka mio”. Natomiast zespó „Remus” przygotowa monta sowno-muzyczny powicony wybitnym postaciom Kaszub.

Wernisae w ramach cyklu „Pasje i hobby mieszkaców naszego regionu” uwietniy wystpy: Kingi Ziemann - uczennicy Pastwowej Szkoy Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Wejherowie, która wykonaa koncert a-moll op. 3 nr 6 Antonio Vivaldiego; Klubu wiata Taca; Kapeli Ludowej „Klëka”; Kaszubskiego Zespou Regionalnego „Levino”; Towarzystwa piewaczego im. Jana Trepczyka, zespou regionalnego „Remus”, Kaszubskiej Kapeli „Manijôcë”, Kapeli Kaszubskiego Zespou Regionalnego „KOLECZKOWIANIE”.

Dla najmodszych mieszkaców gminy Wejherowo zorganizowalimy dwa przedstawienia: z okazji Dnia Postaci z bajek pt. „Duszek Czarodziej” i z okazji spotkania mikoajkowego pt. „Psoty Kopoty” - opowie witeczna z zabaw w wykonaniu aktorów z Teatru Niezalenego „Maszoperia”.

Natomiast dorosym zaproponowalimy: wieczór poezji przy wiecach pt. „Wywiedzione z ycia” w wykonaniu Beaty Jaskuy-Tuchanowskiej oraz monodramy „Romans z poet” i „Sztuczki malarskie” w wykonaniu Anny M. Miller z Teatru Niezalenego „Maszoperia”.

 

Spotkania autorskie

 

W bibliotece odbyy si spotkania autorskie z: Ann Dziewit-Meller i Marcinem Mellerem; Tadeuszem Linknerem, Ann Onichimowsk, Romualdem Tadeuszem Bawatem; Jackiem Fedorowiczem, Joann Siedleck, Melani Kapelusz, Joann Olech, Pawem Waku, Jon Jung, Jaromir Labudd, Tomaszem Fopke, Eugeniuszem Pryczkowskim i Ew Lenarczyk.

 

Wygoszone referaty i konferencje naukowe

 

W minionym roku wykady w naszej bibliotece wygosio kilkunastu prelegentów: Tadeusz Linkner:

Z literackiej twórczoci Franciszka Sdzickiego (1882-1957), Wineta - sowiaska Atlantyda, Kocierscy Modokaszubi: Aleksander Majkowski i Franciszek Sdzicki, Tematyka kaszubska w „ Pigukach ze Starej Apteki” Franciszka Fenikowskiego (1922-1982), wiat mitów kaszubskich Aleksandra Labudy, lski poeta na Kaszubach ks. Konstanty Damrot (1870-1884); Edmund Kamiski, Gdasko-kaszubscy kolekcjonerzy; Zygmunt Miszewski Pierwsza Wojna polsko-szwedzka na Batyku; Romuald T. Bawat: „Malarstwo historyczne” Mariana Mokwy, Stolem z morza i Kaszub; Maciej Tamkun Inspiracje malarskie „Ewanielskô spiéwa” Aleksandra Labudy; Marek Cybulski, Jzykowy obraz polskiej rzeczywistoci spoecznej i politycznej po roku 1945 w felietonach Aleksandra Labudy; Daniel Kalinowski, Fabularyzacja mitu w twórczoci Aleksandra Labudy; Adela Kuik-Kalinowska, Pomidzy programem a emocj. Bieguny liryki Aleksandra Labudy; Jaromira Labudda, Aleksander Labuda jako humorysta; Jerzy Samp, wiat na opak w felietonistyce Aleksandra Labudy; Józef Borzyszkowski, Aleksander Labuda i zrzeszecy.

 

VII Powiatowo-Gminny Konkurs Fotograficzny

 

We wspópracy z wójtem gminy Wejherowo Henrykiem Skwaro zorganizowalimy kolejn edycj Powiatowo-Gminnego Konkursu Fotograficznego w kategoriach: „Moja ukochana mama” - dla uczniów szkó podstawowych i gimnazjalnych, i „Wokó Euro 2012” - dla uczniów ze szkó rednich, studentów i osób dorosych. Patronat nad konkursem obj starosta wejherowski Józef Reszke.

W sobot, 29 wrzenia w hali Widowiskowo-Sportowej w Bolszewie w ramach VIII Dni Kultury Powiatu Wejherowskiego pod hasem „Odpowiednie da rzeczy sowo” rozstrzygnito VII Powiatowo-Gminny Konkurs Fotograficzny w dwóch kategoriach: „Moja ukochana mama” dla uczniów ze szkó podstawowych i gimnazjalnych i „Wokó EURO 2012” - dla uczniów ze szkó ponadgimnazjalnych, studentów i osób dorosych. Wród wielu przybyych goci znaleli si: Gabriela Lisius - etatowy Czonek Zarzdu Powiatu Wejherowskiego; Tomasz Fopke - Naczelnik Wydziau Kultury i Promocji Powiatu Wejherowskiego; dr Krzysztof Zabiegliski - Penomocnik Wójta Do Spraw Organizacji i Rozwoju Gminy; Katarzyna Paczoska - vice Dyrektor Samorzdowego Gimnazjum im. Jana Pawa II w Bolszewie; Katarzyna Bdzka-Zajc, Maria Treder i Celina Czarnecka - nauczycielki SG w Bolszewie; Leszek Spigarski - przewodniczcy komisji konkursu fotograficznego, fotografik; Joanna i Jacek Bernakiewicz z tancerzami z rónych formacji Klubu wiata Taca z Wejherowa; Teresa Szczodrowska - czonkini Koa Pasji Twórczych; uczniowie SG w Bolszewie; uczestnicy konkursu fotograficznego; mionicy sztuki i fotografii oraz media.

W imieniu organizatorów Starosty, Wójta Gminy Wejherowo, Samorzdowego Gimnazjum im. Jana Pawa II w Bolszewie przybyych goci przywitaa Janina Borchmann - Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Wejherowo im. Aleksandra Labudy w Bolszewie, która w swym wystpieniu podkrelia, i: „zakoczy si VII Powiatowo-Gminny Konkurs Fotograficzny, który skierowany by do wszystkich pasjonatów fotografii zarówno cyfrowej, jaki i analogowej, amatorów i profesjonalistów. Powiatowy Konkurs Fotograficzny to znakomita okazja, aby w dowolnej chwili wolnego czasu - wykorzysta posiadany sprzt fotograficzny”.

Protokó z posiedzenia komisji konkursowej, które odbyo si 25 wrzenia 2012 r. w siedzibie biblioteki w Bolszewie odczyta Leszek Spigarski stwierdzajc, i skad komisji tworzyli: Leszek Spigarski - fotografik; Tomasz Fopke - Naczelnik Wydziau Kultury i Spraw Spoecznych Starostwa Powiatowego w Wejherowie; Krzysztof Zabiegliski - Doradca - Penomocnik Wójta ds. Organizacji i Rozwoju Gminy; Maciej Tamkun - fotografik, artysta malarz z Redy. Komisja biorc pod uwag: estetyk wykonania; kompozycj obrazu fotograficznego; pomys; wkad pracy; umiejtno przedstawienia tematu; poprawno techniczn wykonania zdj; oryginalno i zgodno z regulaminem dokonaa oceny i kwalifikacji prac biorcych udzia w konkursie. cznie nadesano 72 prace 16 autorów w obu kategoriach. W kategorii „Moja ukochana mama” przeznaczonej dla uczniów szkó podstawowych i gimnazjalnych dostarczono 38 prac 8 autorów. Wyniki: I miejsce: Klaudia Zinke, Boepole Mae; II miejsce ex-aequo: Milena Milewczyk, Kpino, Monika Chrabkowska, Boepole Mae; III miejsce: Krzysztof Jerzy Szkuratowski, Wejherowo; Wyrónienie: Weronika Jarzembiska, Bolszewo, Klaudia Szmidtka, Bolszewo, Wiktoria Wicka, Gocicino, Adrian Pienczke, Kpino; Nagroda specjalna: Milena Milewczyk, Kpino, za fotografi pt. „Mama i ja”.

W drugiej czci spotkania modzie gimnazjalna wystpia z prezentacj powicon Euro 2012 w piknej oprawie muzycznej i tanecznej.

Nastpnie przewodniczcy komisji konkursowej odczyta wyniki konkursu w drugiej kategorii „Wokó EURO 2012”. I miejsce: Krzysztof Piotr Szkuratowski, Wejherowo; II miejsce ex-aequo: Justyna Orzeszek, Luzino, Joanna Zarbska, Gowino; III miejsce: Bartosz Sychowski, Wejherowo; Wyrónienie: Beata Paubicka, Bolszewo, Marek Paubicki, Bolszewo, Edyta Pustua, Wejherowo, Aleksandra Kwidziska, Wejherowo; Nagroda specjalna: Krzysztof Piotr Szkuratowski, Wejherowo, za fotografi pt. „Emocje”.

Nagrody w obu kategoriach wrczali Gabriela Lisius, Tomasz Fopk i Krzysztof Zabiegliski.

 

Konkursy

 

W Tygodniu Bibliotek odbyo si 19 konkursów, w których uczestniczyo 406 uczniów placówek gminy Wejherowo. Ogóem nagrodzono 103 osoby. Uczniów do konkursów przygotowywao 31 nauczycieli. W konkursie czytelniczym na podstawie ksiki Anny Onichimowskiej Trudne powroty, Jest to kontynuacja cyklu opowiada Samotne wyspy i storczyk, egnaj na zawsze i Bliscy nieznajomi do udziau zachcaa nie tylko Janina Borchmann - dyrektorka biblioteki, ale take nauczycielka Katarzyna Smentoch. Uczestnikami konkursu bya modzie gimnazjalna z Bolszewa z klas II k i III f. Konkurs skada si z 5 zestawów pyta. Bezkonkurencyjna okazaa si Dorota Kwiatkowska, a kolejne miejsca zajy: Marta Laga, Julia Hinz, Monika Myszke i Klaudia Patelczyk. Laureatki konkursu otrzymay dyplomy i ksiki, które wrczaa sama pisarka.

Gminny konkurs „Mistrz piknego czytania” na podstawie wybranych fragmentów ksiki Janusza Korczaka Król Maciu Pierwszy dla uczniów klas III Samorzdowych Szkó Podstawowych Gminy Wejherowo odby si w dwóch etapach. Do I etapu przystpiy 5-osobowe zespoy uczniów z klas III, a w II etapie uczestniczyy dwie najlepiej czytajce osoby z kadej grupy. Uczestnicy losowali fragmenty ksiki Król Maciu Pierwszy. Zmaganiom uczestników konkursu przysuchiwaa si Miosawa Kosmulska - logopeda medialny, przewodniczca komisji. Jury oceniao m.in.: pynno, poprawno, wyrazisto, zrozumienie tekstu, tempo za kad z ww. cech uczestnik konkursu otrzyma od 0 do 3 punktów. W konkursie uczestniczyy dzieci z Samorzdowej Szkoy Podstawowej w Bolszewie, Górze i Orlu. Najwiksz punktacj i I miejsce zaja Anna Myszka z SSP w Bolszewie, na II miejscu uplasowa si Jakub Woliski z SSP w Bolszewie, natomiast III miejsce ex-aequo zajy Klaudia Dodot z SSP w Górze, Zuzanna Noga z SSP w Orlu i Klaudia Drewa z SSP w Bolszewie. Dyplomy i nagrody wrczono podczas lekcji bibliotecznej o Korczaku.

 

Konkursy zorganizowane w bibliotece w Bolszewie:

·         konkurs „Mistrz Piknego Czytania w jzyku kaszubskim” na podstawie wybranych felietonów Aleksandra Labudy dla uczniów Samorzdowego Gimnazjum w Bolszewie,

·         gminny konkurs czytelniczy „Jest taka historia. Opowie o Januszu Korczaku”. Konkurs przeznaczony dla dzieci klas VI,

·         gminny konkurs plastyczny „O czowieku, który ukocha dzieci”. Konkurs przeznaczony dla dzieci klas V-VI,

·         gminny konkurs czytelniczy „Kajtek i Yetik” na podstawie ksiki Pawa Wakuy. Konkurs przeznaczony dla dzieci klas IV,

·         gminny konkurs plastyczny „Pika w grze”. Konkurs przeznaczony dla uczniów klas I-III,

·         gminny konkursu plastyczny „Portret Króla Maciusia Pierwszego, bohatera ksiek Janusza Korczaka”. Konkurs przeznaczony dla uczniów kl. III,

·         konkurs „Mistrz piknego czytania” na podstawie fragmentów ksiki J. Korczaka Król Maciu Pierwszy. Konkurs przeznaczony dla uczniów kl. III,

·         konkurs plastyczny „Koty, czyli historie z pewnego podwórka” na podstawie ksiki Melanii Kapelusz. Konkurs przeznaczony dla uczniów klas II,

·         konkurs plastyczny „Krasnoludki” na podstawie ksiki Melanii Kapelusz. Konkurs przeznaczony dla uczniów klas II,

·         konkurs czytelniczy „Pulpet i Prudencja” na podstawie ksiki Joanny Olech. Konkurs przeznaczony dla uczniów klas III,

·         konkurs plastyczny „Nasz Patron - Aleksander Labuda” na podstawie folderu biblioteki. Konkurs przeznaczony dla uczniów klas I-III,

·         konkurs czytelniczy na podstawie opowiadania Grzegorza Gortata „Odwiedziny o pónocy”. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas II,

·         konkurs wiedzy „Co ty wiesz o Euro?”. Konkurs przeznaczony dla uczniów I-III Samorzdowego Gimnazjum w Bolszewie,

·         konkurs plastyczny „Moje serce jest biao-czerwone”. Konkurs przeznaczony dla uczniów I-III Samorzdowego Gimnazjum w Bolszewie,

·         konkurs czytelniczy „Co w trawie piszczy” na podstawie ksiki Pawa Wakuy. Konkurs przeprowadzono w dwóch kategoriach: dla uczniów klas II i IV,

·         VII Powiatowo-Gminny Konkurs Fotograficzny w dwóch kategoriach „Moja ukochana mama” i „Wokó EURO 2012”,

·         konkurs plastyczny „Duszek Czarodziej” dla uczestników warsztatów z cyklu „Moje Kaszuby”,

·         konkurs plastyczny - malarstwa na szkle pt. „Motyw wit Boego Narodzenia” dla uczestników warsztatów z cyklu „Moje Kaszuby”.

 

Razem: 9 konkursów plastycznych, 6 czytelniczych, 2 literackie i 1 fotograficzny.

Promocje ksiki

 

Staraniem biblioteki w serii „Biblioteczka Gminy Wejherowo” ukazuj si ksiki, tomiki poezji. W biecym roku z inicjatywy biblioteki ukazay si cztery ksiki:

·        AL-manach Biblioteki Publicznej Gminy Wejherowo im. Aleksandra Labudy w Bolszewie 2011, pod red. Janiny Borchmann i Bartomieja Wiszowatego,

·        Obrazy kaszubskiego morza. W 110. rocznic urodzin Augustyna Necla pod red. Janiny Borchmann i Macieja Tamkuna,

·        Aleksander Labùda Z czasów Swiãtopôka Bëlnégò. Òbrôzk w trzech aktach,

·        Jaromira Labudda Twórcze ycie Aleksandra Labudy. Zarys monograficzny.

 

Ksiki i tomiki poezji promowane w bolszewskiej ksinicy:

·        Olga Podolska Kalendarium ycia kulturalnego i literackiego Wejherowa w dwudziestoleciu midzywojennym,

·        Tadeusz Linkner lski poeta na Kaszubach ks. Konstanty Damrot (1870-1884),

·        Romuald Tadeusz Bawat Stolem z morza i Kaszub. ycie i twórczo Mariana Mokwy (1889-1987),

·        Eugeniusz Pryczkowski Dzecynny czas,

·        Tomasz Fopke Z drodi,

·        Tomasz Fopke Szpòrtë swójsczé ë kùpczé òd Tómka Fópczi,

·        Ewa Lenarczyk Kochaj mnie od morza do morza.

 

Nasze sukcesy

 

W biecym roku niesabnc popularnoci cieszyy si cztery kolekcje obrazów skadajca si na cykle „Droga Remusa w obrazach”; „Mitologia sowiaska Aleksandra Labudy w obrazach”; „Inspiracje malarskie powieci Augustyna Necla «Krwawy sztorm»”; „Inspiracje malarskie poezj Aleksandra Labudy «Ewanielskô spiéwa»” bdce pokosiem plenów malarskich 2010-2012, w którym uczestniczyli artyci z Koa Pasji Twórczych. Wystawy mona byo podziwia w wielu placówkach kulturalno-owiatowych i instytucjach na terenie Kaszub:

·        „Droga Remusa w obrazach” (31 obrazów) - Gminny Orodek Sportu i Rekreacji w Chmielnie - 26 IV - 31 VIII 2012; Port Rumia C.H. Auchan - 22-23 IX 2012,

·        „Mitologia sowiaska Aleksandra Labudy w obrazach” - (37 obrazów) - Gminny Orodek Kultury w Sierakowicach - 03 II - 16 III 2012, Miejska Biblioteka Publiczna w Kocierzynie - 19 III - 14 VI 2012, Gminny Orodek Sportu i Rekreacji w Chmielnie - 31 VIII - 31 X 2012, Zespó Szkó w Strzepczu - 5 XI - 12 XI 2012,

·        „Inspiracje malarskie powieci Augustyna Necla «Krwawy sztorm»”  (24 obrazy) - Gocicino - Dworek Drzewiarza - 9 V - 1 VI 2012, Nadole - Zagroda Gburska i Rybacka - 4 VI - 31 X 2012, Biblioteka Kosakowo - 5 XI - 5 XII 2012,

·        „Inspiracje malarskie poezj Aleksandra Labudy «Ewanielskô spiéwa»” (18 obrazów, w tym 2 - malarstwo na szkle) - Gminny Dom Kultury w Lini - 23 VIII - 12 X 2012, Gminny Dom Kultury w Gocicinie - 17 - 23 X 2012, Gminny Orodek Sportu i Rekreacji w Chmielnie - 5 XI 2012 - 1 II 2013,

·        „ladami Aleksandra Labudy” - oprac. Janiny Borchmann i Agnieszka Szulc (wystawa skada si z 5 antyram) - Zespó Szkó w Strzepczu - 5 XI - 12 XI 2012,

·        Aleksander Labuda «Guczów Mack» (1902-1981). ëcé ë dokôzë” - przygotowa Edmund Kamiski (wystawa skada si z 13 ram) - Zespó Szkó w Strzepczu - 5 XI - 12 XI 2012.

 

W ramach programu „Promocja Czytelnictwa - Priorytet i Rozwój Ksigozbiorów” ze rodków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymalimy dotacj w wysokoci 9600 z na zakup nowych ksiek. Natomiast z Programu Rozwoju Bibliotek otrzymalimy dwa cyfrowe aparaty fotograficzne. W ogólnopolskim konkursie na najlepszy program dziaa Tygodnia Bibliotek pod hasem „Biblioteka cigle w grze!” otrzymalimy nagrod specjaln przyznan przez Zarzd Gówny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Kolejny sukces biblioteka odniosa podczas XIII Kocierskich Targów Ksiki Kaszubskiej i Pomorskiej „Costerina 2012”, które odbyy si 13 lipca na kocierskim rynku. Gównym organizatorem odbywajcej si od 2000 r. imprezy jest Biblioteka Miejska im. ks. Konstantego Damrota w Kocierzynie. Targi z roku na rok przycigaj coraz wiksz liczb wydawców z Kaszub i Pomorza. Kulminacyjnym wydarzeniem kadej edycji jest wrczenie „Remusowej Kary” - nagrody w kategorii wydawnictw literatury kaszubskiej oraz nagród i wyrónie w kategorii wydawnictw literatury pomorskiej. W tym roku autorzy i wydawcy zgosili do konkursu cznie 100 pozycji.

Komisja w skadzie: prof. Edward Breza, prof. Tadeusz Linkner, prof. Jerzy Samp i mgr Bogumia Cirocka wyrónia nasz ksik AL-manach Biblioteki Publicznej Gminy Wejherowo im. Aleksandra Labudy 2011. Targi stanowi doskona okazj do spotkania z licznie przybywajcymi na imprez autorami oraz nabycia ciekawych pozycji ksikowych w promocyjnych cenach. Podczas tragów zaprezentowalimy prawie wszystkie, z 13 ksiek, które dotychczas ukazay si staraniem biblioteki.

W konkursie na najlepszy program obchodów Tygodnia Bibliotek pod hasem „Biblioteka cigle w grze!” wzio udzia kilkadziesit  bibliotek, gównie publicznych, ale take szkolnych, pedagogicznych i uczelnianych. Przesane do stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich sprawozdania dotyczyy gównie problematyki sportowej (nawizujcej do odbywajcego si w Polsce EURO), literatury europejskiej zwizanej ze sportem, zwaszcza pastw biorcych udzia w mistrzostwach, a take promocji biblioteki jako centrum kultury, wiedzy, integracji. Ciekawe byy pomysy organizowania zaj dotyczcych sportu i czenia ich z ksik i bibliotek. W tym zakresie biblioteki wykazay wiele innowacyjnoci i znakomitych pomysów. Nagrody przyznao jury w skadzie: Jadwiga Chruciska (przewodniczca), Anna Grzecznowska, Barbara Budzyska, Magorzata Jezierska, Witold Przybyszewski, Magorzata Woniak (sekretarz).

Bibliotece w Bolszewie, z okazji przypadajcego w 2012 r. Jubileuszu 95. lecia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, przyznano specjaln nagrod jubileuszow, która od wielu lat bierze udzia w Konkursie na najlepszy program Tygodnia Bibliotek, zdobywa nagrody i wci wykazuje si wysokim poziomem realizowanych zada.

W Konkursie Grantowym „Aktywna Biblioteka”,  realizowanym z Programu Rozwoju Bibliotek prowadzonego przez Fundacj Rozwoju Spoeczestwa Informacyjnego, biblioteka w Bolszewie otrzymaa dotacj na realizacje projektu pt. „Docz do ludzi zainspirowanych, kreatywnych i spenionych!” zdobywajc 78,5 punktów, co daje nam poz. nr 111. Otrzymalimy kwot dofinansowania w wysokoci 5000 z, co stanowi 100% wnioskowanej w projekcie kwoty. Cakowita warto budetu projektu 9185 z. Do Konkursu „Aktywna Biblioteka” wpyno cznie 418 wniosków. Komisja zarekomendowaa dofinansowanie 207 projektów.

Aby oceni nadesane projekty w jak najbardziej sprawiedliwy sposób, kady wniosek rozpatrywany by przez par jurorów. Mogli oni oceni wniosek na dwóch poziomach: poprzez przyznanie punktów w siedmiu kategoriach oraz rekomendowanie bd odrzucenie projektu (pole „rekomendacja oceniajcego”). Kryteria, wedug których oceniane byy wnioski:

 

1.      Adekwatno i spójno. Czy i w jakim stopniu projekt nawizuje do Planu Rozwoju Biblioteki? W jaki sposób projekt odpowiada na realne potrzeby rónych grup mieszkaców? Czy i w jakim stopniu cele projektu s zgodne z przewidywanymi w projekcie dziaaniami?

2.      Poyteczno: korzyci dla spoecznoci. Czy i w jakim stopniu w ramach realizacji projektu lokalna spoeczno oraz bezporedni uczestnicy projektu odnios jakie korzyci?

3.      Poyteczno: korzyci dla biblioteki. Czy i w jakim stopniu z realizacji projektu skorzysta sama biblioteka? Jakie trwae zmiany w jej codziennym funkcjonowaniu przyniesie realizacja projektu? W jakim stopniu zespó biblioteki i jej filii bdzie wczony w realizacj projektu?

4.      Nowe technologie. W jakim stopniu wykorzystanie nowych technologii oraz moliwoci, jakie daje Internet przyczyni si do zrealizowania celu projektu?

5.      Wspópraca lokalna. Czy i w jakim stopniu w dziaania przewidziane w projekcie maj by zaangaowani mieszkacy, partnerzy, wolontariusze?

6.      Komunikacja. Czy i w jakim stopniu biblioteka zaplanowaa wykorzystanie rónorodnych narzdzi i sposobów komunikacji ze spoecznoci?

Koordynatorem projektu jest Janina Borchmann - dyrektor biblioteki, której pomaga bd w jego realizacji Agnieszka Szulc i Dorota Wicka.

     Kolejnym sukcesem biblioteki byo wyrónienie w ogólnopolskim konkursie „Historyczne wdrówki z bibliotek”, którego organizatorami byli Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich oraz Porozumienie Wydawców Ksiki Historycznej. Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy historycznej, promocja dziaa bibliotek na rzecz ocalenia od zapomnienia regionalnej i lokalnej historii oraz pamici o wybitnych jej postaciach. Konkurs by inicjatyw realizowan w ramach II Salonu Bibliotek, który zorganizowano podczas XXI Targów Ksiki Historycznej, w dniach od 29 listopada do 2 grudnia 2012 r. w Warszawie, na Zamku Królewskim.

 

Nasi sponsorzy i partnerzy

 

Nasz dziaalno w 2012 r. wspary m.in.: Starostwo Wejherowskie, Wójt Gminy Wejherowo, Zarzd Gówny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdasku, Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dbrowskiej w Supsku, Batycka Biblioteka Cyfrowa, Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Majkowskiego w Wejherowie, Instytut Kaszubski w Gdasku, Akademia Pomorska w Supsku, Wydawnictwo „Literatura” z odzi, Agencja Autorska „autograf” z odzi, OSDW Azymut sp. z o.o. i inne wydawnictwa, zakady fotograficzne z powiatu wejherowskiego i darczycy prywatni.

Sponsorzy: Starostwo Powiatowe, Urzd Gminy Wejherowo, Urzd Gminy Linia, Muzeum Pimiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, Wydawnictwo „Maszoperia”, Biuro Rachunkowoci „M”, „EM”, „MM” i prywatni darczycy.

Patronat: Gmina Wejherowo, Radio Kaszëbë, „Panorama Powiatu Wejherowskiego”, Express Powiatu Wejherowskiego”, Telewizja TTM, Telewizja TVK Kaszuby.

Partnerzy: Starostwo Powiatowe, Henryk Skwaro - Wójt Gminy Wejherowo, Rada Gminy Wejherowo, ukasz Jaboski - Wójt Gminy Linia, Instytut Kaszubski w Gdasku, Akademia Pomorska w Supsku, Samorzdowe Gimnazjum im. Jana Pawa II w Bolszewie, 6 szkó podstawowych z Gminy Wejherowo, Zespó Szkó w Strzepczu, Gminny Dom Kultury w Gocicinie, Gminny Dom Kultury w Lini, Gminny Orodek Sportu i Rekreacji w Chmielnie, Gminny Orodek Kultury w Sierakowicach, Koo Pasji Twórczych, Stowarzyszenie Artystów Plastyków „Pasja”, Stowarzyszenie Marynistów Polskich „Mare Nostrum” im. Antoniego Suchanka, Uniwersytety III wieku w Wejherowie i Rumi, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie oddziay w Wejherowie, Gocicinie i Rumi, Muzeum Pimiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, Nadole - Zagroda Gburska i Rybacka, Biblioteka Publiczna Gminy Kosakowo im. Augustyna Necla, Gminna Biblioteka Publiczna im. Jana Drzedona w Chmielnie, Biblioteka Miejska im. Konstantego Damrota w Kocierzynie, wolontariat biblioteczny, pisarze, poeci, muzycy, artyci i lokalni twórcy ludowi, Wydawnictwo „Region”, Wydawnictwo „Rost”, Port Rumia C.H. Auchan.

 

Nagrody i wyrónienia

 

Statuetk „Anioa Kultury”, Janina Borchmann - dyrektor biblioteki w Bolszewie uhonorowaa Magdalen Majkowsk i anet Dominik z domu Zidikis, które kilkanacie lat temu zaangaoway si w prac spoeczn na rzecz biblioteki. Ponadto statuetk uhonorowano Henryk Skwaro - Wójta Gminy Wejherowo za wsparcie dziaa biblioteki na rzecz rozwoju kulturalnego Gminy Wejherowo, za czas, zainteresowanie i wczenie sie w obchody Roku Aleksandra Labudy, za znaczcy wkad finansowy w realizacje projektów wydawniczych oraz za serce, yczliwo i zrozumienie potrzeb i specyfiki funkcjonowania naszej biblioteki oraz ukasza Jaboskiego - Wójta Gminy Linia za zaangaowanie i wspóprac w promowaniu ponadczasowej twórczoci Aleksandra Labudy wybitnego poety i felietonisty, a take wczenie sie w obchody Roku Aleksandra Labudy i organizacj pleneru malarskiego inspirowanego poezj Aleksandra Labudy Ewanielskô spiéwa, który odby si w Gminie Linia oraz za serce i yczliwo wobec inicjatyw naszej biblioteki.

Serdecznie gratulujemy i z serca obdarowujemy naszych dobroczyców tym, na co nas sta - dyplomem i statuetk. Dzikujemy autorowi rzeb za jego trud oraz sponsorce. Chcemy kontynuowa t tradycj, pozyska sponsorów na ufundowanie statuetek, a przede wszystkim liczymy, e znajd si yczliwi, którzy nadal bd nam pomaga w naszej pracy.

 W Tygodniu Bibliotek 2012 nagrodami i dyplomami wyróniono kilkadziesit osób. Artyci, wystpujce dzieci i ich opiekunowie, których twórczo prezentowalimy w ramach cyklu „Pasje i hobby twórcze naszego regionu”, otrzymali pamitkowe dyplomy i upominki ksikowe.

 

Wspópraca ze rodowiskiem

 

Stale wspópracuj z nami m.in.: Józef Reszke - Starosta Wejherowski, Henryk Skwaro - Wójt Gminy Wejherowo, Tomasz Fopke - Naczelnik Wydziau Kultury i Spraw Spoecznych, Samorzdowe Gimnazjum im. Jana Pawa II w Bolszewie, Muzeum Pimiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, Gminny Dom Kultury w Lini, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada- Korzeniowskiego w Gdasku, Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Majkowskiego w Wejherowie, Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dbrowskiej w Supsku, Stowarzyszenie Marynistyczne „Mare Nostrum” im. Antoniego Suchanka, dyrektorzy bibliotek powiatów: wejherowskiego, puckiego, kocierskiego, dyrektorzy i nauczyciele ze szkó i przedszkola Gminy Wejherowo, rodzina Patrona biblioteki, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie oddziay w Wejherowie, Gocicinie i Rumi, Koo Pasji Twórczych, lokalni twórcy, biznes, Uniwersytety III Wieku Wejherowie i Rumi.

                                                                      

Formy promocji

 

Od stycznia do grudnia 2012 r. przy wspópracy z partnerami biblioteka zorganizowaa imprezy w których uczestniczyo 6 tys. osób. Wystawy okolicznociowe i pokonkursowe oraz wernisae zwiedzio 30 tys. osób. Zapraszajc na nasze imprezy przygotowalimy ponad 20 wzorów zaprosze i kilka ulotek promocyjnych majcych na celu rozpropagowanie obchodów Roku Janusza Korczaka oraz akcji „Caa Polska czyta Dzieciom”. O wydarzeniach organizowanych przez bibliotek informoway specjalnie przygotowane plakaty. Odbyo si 17 form pracy: spotkania autorskie, prelekcje, konferencje, promocje, kiermasze ksiek, wystawy okolicznociowe i pokonkursowe, wernisae, konferencje, inscenizacje, warsztaty twórcze, warsztaty edukacyjne poczone z wycieczk, lekcje biblioteczne, pokazy multimedialne, konkursy, gone czytanie i plenery.

 

Biblioteka w mediach

 

cznie w BPGW odbyo si kilkadziesit imprez w których udzia wzio ok. 6000 osób. Dziaaniom podejmowanym w ramach obchodów „Tygodnia Bibliotek” 2012 i VII edycji Powiatowo-Gminnego Konkursu Fotograficznego patronoway: „Nasza Gmina. Miesicznik samorzdowy Gminy Wejherowo”, „Panorama Powiatu Wejherowskiego”, „Polska Dziennik Batycki”, „Express Powiatu Wejherowskiego” oraz Telewizja TTM i Radio Kaszëbë.

Nasze imprezy zapowiaday i opisyway: „Panorama Powiatu Wejherowskiego”, „Pomerania”, „Nasza Gmina. Miesicznik samorzdowy Gminy Wejherowo”, „Express Powiatu Wejherowskiego”, „Polska Dziennik Batycki”, „Rëmskô Klëka”, „GimNEWS. Miesicznik Samorzdowego Gimnazjum im. Jana Pawa II w Bolszewie”, „Dziennik Batycki junior. GimNEWS”, „Poradnik Bibliotekarza”, „Twoja Gazeta.pl. Wejherowo i powiat wejherowski. Bezpatna prasa trójmiasta”. Natomiast relacj z imprez wyemitowano na antenach: Telewizji TTM i TVK Telewizja Kaszuby oraz  w Radiu Kaszëbë.

 

Informacje w mediach

 

Na bieco o dziaaniach podejmowanych przez bibliotek mieszkaców Gminy i Powiatu Wejherowskiego informoway: Telewizja TTM, Polska Dziennik Batycki, Express Powiatu Wejherowskiego, „Nasza Gmina. Miesicznik samorzdowy Gminy Wejherowo”, Pomerania, Panorama Powiatu Wejherowskiego, Radio Kaszëbë, i nastpujce witryny internetowe: Oficjalna strona gminy Wejherowo, Mae Trójmiasto Kaszubskie, Express Powiatu Wejherowskiego, Biblioteka Publiczna Gminy Wejherowo im. Aleksandra Labudy w Bolszewie, Telewizja TVK Kaszuby.

Zapowiedzi i relacje o imprezach opublikowano: Oficjalne strony Gminy Wejherowo i Biblioteki Publicznej Gminy Wejherowo. Szczegóowe informacje: www.bpgw.org.pl oraz na profilu biblioteki i Janiny Borchmann - dyrektor biblioteki na portalu spoecznociowym facebook.

 

1.      25 stycznia - Trzy w jednym - wernisa, promocja ksiki i koncert w bolszewskiej ksinicy

·         Telewizja TTM - http://www.telewizjattm.pl/serwis-informacyjny/2012-01-28/01/przekroj-kultury.html?play=on - Przekrój kultury

2.      29 lutego - dziaania biblioteki w Roku Aleksandra Labudy - promocja ksiki, wystawy, konkursy i lekcje biblioteczne

·         Telewizja TTM - http://www.telewizjattm.pl/serwis-informacyjny/2012-03-01/14/wiesci-z-ug-w-wejherowie.html?play=on - Wieci UG Wejherowo

·         Bolszewo.net - http://vimeo.com/37968059 - 29.02.2012 - Promocja ksiki „AL-manach Biblioteki Publicznej Gminy Wejherowo im. Aleksandra Labudy 2011” pod red. Janiny Borchmann i Bartomieja Wiszowatego

3.      14 marzec - wernisa Elbiety Kurek i referat T. Linknera

·         Telewizja TTM - http://www.telewizjattm.pl/serwis-informacyjny/2012-03-22/15/wiesci-z-ug-wejherowo.html?play=on - wieci z UG Wejherowo

4.      26 marzec - Plener w Rajskiej Górze

·         UG Wejherowo -http://www.ug.wejherowo.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=341:krajobraz-po-krwawym-sztormie&catid=1:aktualnoci - Krajobraz po krwawym sztormie

·         Telewizja TTM - http://www.telewizjattm.pl/serwis-informacyjny/2012-03-29/14/wiesci-z-urzedu-gminy-wejherowo.html?play=on - Wieci z urzdu Gminy Wejherowo

5.      11 kwietnia - Stolem z morza i Kaszub

·         Telewizja TTM - http://www.telewizjattm.pl/serwis-informacyjny/2012-04-14/01/przekroj-kultury.html?play=on - Przekrój kultury

6.      8 maja - Zawodnicy Gryfa Orlex Wejherowo w Bolszewie

·         Gryf Wejherowo - http://www.gryfwejherowo.com.pl/gimnazjalisci-spotkali-sie-z-gryfem,0As16h5SFAmWYQT4wYi4Mh4juLnHBIIt9pgF3UFL3430FLlp7A.html Gimnazjalici spotkali si z Gryfem

·         UG Wejherowo - http://www.ug.wejherowo.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=382:pikarze-gryfa-wejherowo-w-bibliotece&catid=1:aktualnoci - Pikarze Gryfa Wejherowo w bibliotece

·         GWE24 - http://gwe24.pl/Gimnazjalisci-spotkali-sie-z-Gryfem,7336.html - Gimnazjalici spotkali si z Gryfem

7.      9 maja - konferencja - Më jesmë òd Bôtu

·         dworekdrzewiarza.pl - http://dworekdrzewiarza.pl/images/krwawy%20sztorm.jpg - Zaproszenie na konferencj

·         „Panorama Powiatu Wejherowskiego” - gazeta

·         Kaszubi.pl - http://www.kaszubi.pl/wydarzenia/wydarzenie/id/48 - W Gocicinie moc atrakcji

8.      12 maja - I mecz o Puchar Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Wejherowo im. Aleksandra Labudy w Bolszewie

·         UG Wejherowo - http://www.ug.wejherowo.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=387:radni-dali-fory-przyjacioom-biblioteki&catid=1:aktualnoci - Radni dali fory przyjacioom biblioteki

9.      12 maja - Zdzisaw Skiewicz i Konstanty Wasilewski

·         Telewizja TTM - http://www.telewizjattm.pl/programy/36/przekroj-kultury/2012-05-19/01/przekroj-kultury.html?play=on - Przekrój kultury

10.  15 maja - II Aukcja charytatywna „O rado dziecka”

·         TTM Wejherowo - http://www.telewizjattm.pl/serwis-informacyjny/2012-05-24/13/wiesci-z-urzedu-gminy-w-wejherowie.html?play=on - wieci z UG Wejherowo

·         UG Wejherowo -http://www.ug.wejherowo.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=393:aukcja-charytatywna-qo-rado-dzieckaq&catid=1:aktualnoci - II Aukcja Charytatywna „O rado dziecka”

11.  13 lipiec - XIII Kocierskie Targi Ksiki Kaszubskiej i Pomorskiej „Costerina 2012”

·         UGWejherowo http://www.gopsir.ug.wejherowo.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=461:al-manach-wyroniony-na-targach-ksiki-w-kocierzynie&catid=1:aktualnoci%20/ - AL.-manach wyróniony na targach ksiki w Kocierzynie

·         Kaszubi.pl - http://www.kaszubi.pl/aktualnosci/aktualnosc/id/157 - „Remusowe Kary” przyznane

·         Kocierzyna.gda.pl - http://www.koscierzyna.gda.pl/portal?id=772785 - XIII Kocierskie Targi Ksiki Kaszubskiej i Pomorskiej „COSTERINA 2012”

·         Kocierzyna24.info - http://www.koscierzyna24.info/index.php/pl/the-news/34/3143 - Kocierzyna ponownie gocia wydawnictwa z caego Pomorza

·         Monitorurzedowy - http://www.monitorurzedowy.pl/ogloszenia/pl/szczegoly-ogloszenia,id:3042.html - XIII Kocierskie Targi Ksiki Kaszubskiej i Pomorskiej „COSTERINA 2012”

·         Norda - https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:adg_oB_C-g4J:www.kaszubi.pl/images/dodatkowe/media/norda/2012/Norda%25202012.07.20.pdf+&hl=pl&gl=pl&pid=bl&srcid=ADGEESiTIaPKGRnaUo7XT4dAflEBHPCYtsadrqPmBwFEdID8TMzCGSwUAZAE5FPPsOinwrGXiXF-GriyaTliPDerODA7peJtA8nFCxihB_S2NHjjpcQUErLy9ObpJCz5uJFo-rsFSCwP&sig=AHIEtbQHhDylK3-NhRnANkGmc3o7EuNwtw - Czytelnicy szukaj nowoci.

·         TVK Kaszuby - http://telewizjakaszuby.pl/index.php/wejherowo/1091-przystanek-wakacje-odc-6 - Przystanek Wakacje odc. 6

12.  12 wrzenia - Kaszubskie klimaty w bibliotece

·         GWE24.pl - http://gwe24.pl/O-Kaszubach-z-pasja,9283.html - O Kaszubach z pasj

·         Gazeta witojaska - http://www.gazeta.razem.pl/index.php?id=2&t=1&page=41136 - Wernisa „Kaszuby w obiektywie Zygmunta Paasza”

·         Telewizja TTM  http://www.telewizjattm.pl/serwis-informacyjny/2012-09-16/00/przekroj-kultury.html?play=on - Przekrój kultury

13.  26 wrzenia - 35 - lecie pracy twórczej Macieja Tamkuna i otwarcie wystawy Edmunda Kamiskiego pt. „Marian Mokwa - marynista kaszubskiego ldu i morza”.

·         Telewizja TTM - http://www.telewizjattm.pl/serwis-informacyjny/2012-09-27/07/przed-nami-kulturalny-weekend.html?play=on - Za nami kulturalny weekend

·         Wejherowo24.info - http://www.telewizjattm.pl/serwis-informacyjny/2012-09-27/07/przed-nami-kulturalny-weekend.html?play=on - Dwie wystawy w gociciskim Dworku Kultury…

14.  29 wrzesie - Rozstrzygnicie VII powiatowo-gminnego konkursu fotograficznego

·         Wejherowo24.info - http://www.youtube.com/watch?v=vzF8B3GAypo - „Odpowiednie da rzeczy sowo...” o dniach kultury w powiecie

·         TVK - Telewizja Kaszuby - http://telewizjakaszuby.pl/index.php/wejherowo/1138-odpowiednie-da-rzeczy-sowo-o-dniach-kultury-w-powiecie - „Odpowiednie da rzeczy sowo...” o dniach kultury w powiecie

·         TTM Wejherowo - http://www.telewizjattm.pl/serwis-informacyjny/2012-10-01/19/final-konkursu-w-bolszewie.html?play=on - Fina konkursu  w Bolszewie

·         UG Wejherowo - http://www.ug.wejherowo.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=552:rozdano-nagrody-za-najpikniejsze-zdjcia&catid=1:aktualnoci - Rozdano nagrody za najpikniejsze zdjcia

·         TTM Wejherowo - http://www.telewizjattm.pl/serwis-informacyjny/2012-10-07/00/przekroj-kultury.html?play=on - przekrój kultury

15.  3 padziernika - Wieczór wspomnie rocznicowych o wybitnych postaciach Kaszub

·         Fopke.pl - http://www.fopke.pl/Aktualnosc.aspx?AktualnoscID=1649 - tam si wraca

·         Telewizja TTM - http://www.telewizjattm.pl/serwis-informacyjny/2012-10-07/00/przekroj-kultury.html?play=on - Przekrój kultury

16.  17 padziernik - „Aleksander Labuda i wyzwania tosamoci kaszubskiej. W 110. rocznic urodzin twórcy”

·         Telewizja TTM - http://www.telewizjattm.pl/serwis-informacyjny/2012-10-17/10/kaszuby-dotad-nieznane-odc-30-aleksander-labudda.html?play=on  - TTM-Kaszuby dotd nieznane - Aleksander Labuda

·         Telewizja TTM - http://www.telewizjattm.pl/serwis-informacyjny/2012-10-17/06/110-urodziny-aleksandra-labuddy.html?play=on - 110 urodziny Aleksandra Labudy

·         Wejherowo.naszemiasto.pl - http://wejherowo.naszemiasto.pl/artykul/galeria/1579459,konferencja-naukowa-na-temat-aleksandra-labudy,id,t.html - Konferencja naukowa na temat Aleksandra Labudy

·         UG Wejherowo - http://www.ug.wejherowo.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=578:konferencja-naukowa-na-temat-aleksandra-labudy&catid=1:aktualnoci - Konferencja naukowa na temat Aleksandra Labudy

·         Youtube - http://www.youtube.com/watch?v=yyReqrjkyP4 - Prezentacja - Konferencja Naukowa

·         Youtube - http://www.youtube.com/watch?v=bKSfgq9iY4M - Wyzwania tosamoci kaszubskiej

·         17 padziernik - „Aleksander Labuda i wyzwania tosamoci kaszubskiej. W 110. rocznic urodzin twórcy”

·         Youtube - http://www.youtube.com/watch?v=jVWll9wiEtk&feature=relmfu - Konferencja naukowa - Aleksander Labuda.

17.  10 listopada - Dyktando w Strzepczu

·         Wejherowo.naszemiasto.pl http://wejherowo.naszemiasto.pl/artykul/galeria/1609731,xi-dyktando-kaszubskie-w-strzepczu,3825347,id,t,zid.html - Dyktando w Strzepczu

18.  21 listopada - Zakoczenie obchodów Roku Aleksandra Labudy w bibliotece w Bolszewie

·         Telewizja TTM - http://www.telewizjattm.pl/serwis-informacyjny/2012-11-22/12/wiesci-z-ug-wejherowo.html?play=on - Wieci z UG Wejherowo - podsumowanie Roku Aleksandra Labudy

·         Kaszubi.pl - http://www.kaszubi.pl/aktualnosci/aktualnosc/id/299 - koniec Roku Aleksandra Labudy

 

Osoby szczególnie zaangaowane w dziaalno BPGW

 

W mijajcym roku duy wkad w dziaanie biblioteki wnieli m.in.: Maciej Tamkun - komisarz plenerów malarskich w latach 2010-2012 oraz czonkowie Koa Pasji Twórczych: Beata Breza, Krystyna Dering, Andrzej Grabowski, Roman Graszkiewicz, Bogumia Gussmann, Zdzisaw Karbowiak, Joanna Kowalska, Teresa Marzec, Aleksandra Mazurkiewicz-Tiesler, Bronisaw Melzer, Gabriel Oleszek, Tadeusz Podgórski, Natasza Sobczak, Celina Szachowska, Teresa Szczodrowska, Ludwika Szefke, Zbigniew miechowski, Brygida niatecka, Barbara Wojtanowska, Maria Wojtasiak, Urszula Zimorska, a take: Henryka Albecka - nauczycielka i opiekunka Koa Kaszubskiego dziaajcego przy SG w Bolszewie; Katarzyna Bdzka-Zajc - nauczycielka SG w Bolszewie; Jarosaw Borowiec - nauczyciel SG w Bolszewie; Sawomir Cholcha - pomysodawca i ekspert ds. jzykowych; Tomasz Fopke - poeta, literat; Marzena Jdrzejewska - nauczycielka SG w Bolszewie; Urszula Klisowska - nauczycielka SSP w Bolszewie; Anna Kloka - dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Kosakowo im. Augustyna Necla w Kosakowie; Elbieta Kurek - artysta plastyk; Wojciech Kuziel - radny z Bolszewa; Ewa Lenarczyk - pisarka; Magdalena Potka-Garstka - nauczycielka SSP w Górze; Boena Reszke - radna z Gocicina; Irena Samson - nauczycielka SSP w Bolszewie; Piotr Skrzypkowski - kierownik zespou „Remus” z Luzina; Katarzyna Smentoch - nauczycielka SG w Bolszewie; Wanda Szczsna - dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej im. Jana Drzedona w Chmielnie; Maria Treder - nauczycielka SG w Bolszewie; Magorzata Wooszyn - wacicielka Biura Rachunkowoci „M”, „EM”, „MM”; dyrektor Elbieta Landowska i nauczycielki SSP w Bolszewie: Magorzata Biak, Joanna Kukowska Daniela Okrój; dyrektor Teresa Hewelt i nauczycielki SSP w Gocicinie, Sabina Dampc, Beata Miosz, Irena Wykowska; dyrektor Leszek Grabarczyk i Wioleta Stenke nauczycielka SSP w Gowinie; dyrektor Katarzyna Lassnau i nauczycielki SSP w Górze: Aleksandra Leniewska, Agnieszka Piotrowska, Danuta Sobczyska; dyrektor Henryk Miotk i nauczyciele SSP w Nowym Dworze Wejherowskim Mariusz Królikowski i Grayna Sikorra; dyrektor Krzysztof Grzenia i nauczycielki SSP w Orlu, Dorota Koodziejska, Justyna Kubi, Maria Rozenkranc; Zbigniew Lipka - dyrektor SG w Bolszewie; poeci: Elbieta Bieko-Kornacka, Krzysztof Garstkowiak, Grzegorz Górski, Maria Magdalena Grzesiska, Zbigniew Jaboski, Krystyna Kobus, Dorota Myszk, Mirosaw Odyniecki, Alicja Orszulak, Daniela Polasik, Henryk Pochowski, Halina Barbara Szymaska; plastycy i rzebiarze: Edward Jastrzbski i Bogdan Wenta; zespoy regionalne, kompozytorzy: Franciszek Oku  kierownik Kaszubskiego Zespou Regionalnego „Levino” z Lborka, Kajetan Pyrzyski; pozostae osoby: Ks. kanonik Stanisaw Bach - prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego oddzia Gocicino, Romuald Tadeusz Bawat - dr nauk humanistycznych, pisarz, Andrzej Busler - regionalista, Karol Dettlaff, Magorzata Gibaa i Andrzej Jeschke - opiekunowie Domu Maryi, Tadeusz Grabarczyk, Henryk Kanczkowski - prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego oddzia Wejherowo, Bogusawa (humorystka) i Jaromira (poetka) Labuddówny, Bronisaw Lange - Fundacja „Podaj rk” z Gocicina, Jacek Lange, Tadeusz Linkner - profesor Uniwersytetu Gdaskiego, Zygmunt Miszewski, Katarzyna Patelczyk, Magdalena Szornak i Mateusz Hoppe - wspóorganizatorzy zjazdu po latach czonków Kóka Bibliotecznego dla dzieci do lat 15 i Koa Mioników Biblioteki, Andrzej Perepeczko - pisarz, Eugeniusz Pryczkowski - redaktor, edytor i wydawca, Marek Seyda, Mirosaw Skibiski, Ks. Jacek Stpie - Rektor Kolegium Zakonu Pijarów w Bolszewie, Dariusz Szymikowski - historyk, Jan Trofimowicz - dyrektor Gminnego Domu Kultury w Lini; biblioteki: Boena Orczykowska wice dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego, Teresa Radziszewska - bibliotekarz systemowy WiMBP, Jadwiga Piernicka - bibliotekarka z BPGK w Kosakowie; przedstawiciele wadz samorzdowych: ukasz Jaboski - Wójt Gminy Linia, Henryk Skwaro - Wójt Gminy Wejherowo, dr Krzysztof Zabiegliski - Doradca - Penomocnik Wójta Do Spraw Organizacji i rozwoju Gminy; firmy prywatne i media: Cezary Czaja - „Mag Foto Studio”, Krystyna i Wadysaw Gordziej - „Foto Gordziej”, Izabela Jop - „Foto-Lusia”, Marek Kobiela i Jan Tuszyski - „Fotokontakt” s.c., Rafa Nowak - „Foto Canon”, Agnieszka i Brunon Steinke - „Foto-Teresa-Bis”, ukasz Steinke - „Foto Centrum Serwis Wideofilmowanie”, Sabina Grzenkowicz - cukiernia „Sabinka”, Tomasz Lange - waciciel piekarni, Gabriela Niedzielska - Agencja Autorska Autograf, Wydawnictwo Maszoperia Literacka, „Express Powiatu Wejherowskiego”, „Nasza Gmina Miesicznik Samorzdowy Gminy Wejherowo”, „Panorama Powiatu Wejherowskiego”, „Polska Dziennik Batycki”, „Radio Kaszëbë”, Twoja Telewizja Morska, TVK Telewizja Kaszuby.

 

Konferencje i szkolenia pracowników biblioteki

 

Pracownicy biblioteki uczestniczyli w nastpujcych szkoleniach i konferencjach:

·        Program Rozwoju Bibliotek

Program Rozwoju Bibliotek prowadzi Fundacja Rozwoju Spoeczestwa Informacyjnego. Jego budet to 28 milionów dolarów. Fundusze pochodz z grantu przekazanego Polsko-Amerykaskiej Fundacji Wolnoci przez Fundacj Billa i Melindy Gates i s przeznaczane na wyposaenie bibliotek w sprzt informatyczny, cykl praktycznych szkole, wzmacnianie rodowiska bibliotecznego, promocj bibliotek.

Podczas cyklu skadajcego si z piciu dwudniowych spotka, uczestnicy szkolenia - bibliotekarki i bibliotekarze oraz przedstawiciele instytucji dziaajcych w rodowisku lokalnym (przyjaciele biblioteki, lokalni liderzy, przedstawiciele urzdów) - przygotowywali plan rozwoju biblioteki i uczyli si, jak go wdraa. Szkolenia dotyczyy wprowadzania zmiany w instytucji, otwarcia jej na nowe moliwoci pracy w rodowisku lokalnym z wykorzystaniem skutecznych i sprawdzonych metod.

Plan rozwoju biblioteki to dokument, który pomoe zmieni biblioteki publiczne w maych miejscowociach w centra aktywnoci lokalnej. Plan ma zawiera konkretne pomysy na funkcjonowanie placówek na najblisze lata, odnosi si do wizji i misji biblioteki, mówi te o grupach mieszkaców, których chcielibymy wczy w realizacj konkretnych zada. 

Warsztaty planowania rozwoju biblioteki skaday si z piciu moduów:

W 2011 r.: odbyy si szkolenia w ramach Moduu I pt. „Biblioteka - miejsce spoeczne” i Moduu II pt. „Biblioteka - miejsce zasobów wiedzy i kultury”. Szkolenie w ramach Moduu III pt. „Biblioteka - miejsce edukacji kadego wieku” (spoecznej i kulturalnej) odbyo si dniach w dniach od 12 do 13 stycznia 2012 r.           

Zmiana spoeczna jest moliwa gównie dziki edukacji, biblioteka lokalna jest przestrzeni edukacji spoecznej i kulturalnej (ju realizowanej w mniejszym czy wikszym stopniu przez biblioteki). W maych rodowiskach biblioteka bywa najlepszym, jeli nie jedynym miejscem spotkania ludzi (budowanie kapitau spoecznego miejsca) - jest wic przystani dla rozmaitych grup. Biblioteka w spoecznoci lokalnej moe tworzy poczucie wizi, budowania tosamoci - jest wspóodpowiedzialna za tworzenie „Maej Ojczyzny”, relacji mieszkaców z miejscem, w którym yj.

W tym module gówne wtki to: metody i formy edukacji, w tym edukacji dorosych; ksztatowanie umiejtnoci w zakresie identyfikacji i inicjowania grup edukacyjnych  w spoecznoci lokalnej; wykorzystanie idei i instytucji wolontariatu do mobilizowania spoecznoci; dostrzeganie potencjau edukacyjnego rodowiska; przekonanie o istotnej roli biblioteki w edukowaniu spoecznoci lokalnej.

W dniach od 20 do 21 lutego 2012 r. odbyo si szkolenie w ramach Modu IV pt. „Biblioteka - miejsce informacji i wspópracy”.

Bardzo wana jest wiadomo, e biblioteka jako pojedyncza instytucja nie bdzie w stanie zaj si wszystkim. Do sprawnego dziaania potrzebuje partnerów. Jak i kogo pozyska to jeden z gównych elementów tego moduu szkolenia.

W tym module celem szkolenia byo zdobycie lub pogbienie wiedzy w nastpujcych obszarach: partnerstwa, komunikacja, rola biblioteki w budowaniu partnerstw lokalnych, wystpienia publiczne: pogbienie  umiejtnoci budowania relacji ze rodowiskiem lokalnym; zdobycie umiejtnoci facylitowania spotka; przekonanie o roli biblioteki jako aktora rozwoju lokalnego; pogbienie wiadomoci wikszej skutecznoci dziaa poprzez wspólne dziaanie.

Natomiast w dniach od 25 do 26 kwietnia 2012 r. odbyo si szkolenie w ramach moduu V pt. „Biblioteka - miejsce z potencjaem rozwoju”.

Wiele elementów w tym module byo podsumowaniem wczeniejszej pracy bibliotekarzy. Cykl szkoleniowy koczy si opracowaniem wasnego planu rozwoju biblioteki. Plan ten mia odpowiedzie na pytania: Jak wizj rozwijajcej si placówki maj bibliotekarze? Co pomoe w realizacji tej wizji? W któr stron pójdzie biblioteka? Jakie zmiany musz zaj i kiedy one nastpi?

Podczas ostatniego moduu uczestnicy koncentrowali si na: planowaniu strategicznym i projektowaniu dziaa; tworzeniu projektów i budowaniu poszczególnych jego czci; ewaluacji pracy instytucji i osobistej realizacji zada; dopracowaniu planów rozwoju bibliotek.

W szkoleniach udzia wziy: Agnieszka Szulc i Iwona Engelbrecht. W ramach II rundy Programu Rozwoju Bibliotek otrzymalimy 2 aparaty fotograficzne na dwie placówki biblioteczne. Obie Panie na zakoczenie otrzymay certyfikaty.

·      Szkolenie FORMAT MARC 21

Szkolenie odbyo si w dniach od 26-27 marca w Gdasku. Uczestniczya w nim Agnieszka Szulc. Celem szkolenia byo zapoznanie si ze zmianami stosowanymi w formacie MARC 21. Format MARC 21 jest standardem rozwijanym przez Bibliotek Kongresu, stosowanym m.in. przez Bibliotek Narodow, Centrum NUKAT a take przez due biblioteki uczelniane (Bibliotek Jagiellosk, Bibliotek Uniwersytetu Warszawskiego, Bibliotek Uniwersytetu im. Mikoaja Kopernika) i biblioteki publiczne. Wykorzystanie formatu do zapisywania i wymiany informacji bibliograficznych, stao si obecnie norm dla systemów bibliotecznych uytkowanych przez polskie biblioteki. Równie uytkownik systemu SOWA2/MARC21 moe wykorzystywa moliwoci tego formatu w oparciu o stosowne róda metodologiczne i zalecan bibliografi.

·        „Multimedia i nowoczesna komunikacja”

W dniach od 1 do 3 padziernika Dorota Wicka uczestniczya w szkoleniu specjalistycznym z Programu Rozwoju Bibliotek pt. „Multimedia i nowoczesna komunikacja”. Zajcia odbyway si w Biaymstoku w Hotelu „Pod Herbem”. Po zakoczeniu szkolenia Dorota Wicka otrzymaa certyfikat.

Przed nowoczesn technologi nie ma ucieczki. Co wicej, nawet gdyby bya, to ucieczka nie miaaby sensu - otoczeni na co dzie multimediami wszelkiego rodzaju ludzie w wikszoci nie potrafiliby ju bez nich y. Stay si integraln czci ycia - prywatnego, zawodowego, spoecznego, edukacyjnego czy kulturalnego. Nie bez powodu coraz powaniej mówi si o zjawisku „wykluczenia cyfrowego” - wiadczy to o tym, e za standard uznaje si ju korzystanie z nowoczesnych technologii, a osoby z nich niekorzystajce wymagaj wsparcia i dziaa „wczajcych”.

Popularyzacja Internetu, telefonii komórkowej, fotografii i telewizji cyfrowej stanowi dla bibliotek i szans, i zagroenie. Zagroenie, jeli biblioteka bdzie udawa, e nie zauwaa tych zmian, a wejcie w wiat nowoczesnych technologii ograniczy si do skomputeryzowania katalogów. Szans, jeli uzna, e multimedia, dostp do globalnych zasobów wiedzy i kultury, atwo komunikacji to potne narzdzia, dziki którym biblioteka moe odwiey swoj ofert, sta si bardziej atrakcyjn placówk, zaoferowa dodatkowe formy aktywnoci, przycigajc nie tylko czytelników, ale i tych, którzy do biblioteki maj „dusz drog”. 

Uczestniczy szkolenia dowiedzieli si, i „nowoczesna technologia” brzmi powanie i gronie, ale tak naprawd to poyteczne narzdzia wspierajce codzienn prac biblioteki, bibliotekarzy i bibliotekarek; jakie „technologie” masz w bibliotece na wycignicie rki; jak wykorzysta multimedia i nowoczesne technologie do odwieenia oferty biblioteki; jakie nowe formy aktywnoci mog pojawi si w bibliotece; jak wykorzysta technologi do uatwienia sobie pracy; jak korzysta z globalnych zasobów wiedzy i kultury; jak poprzez kontakt z nowoczesn technologi przyciga nowe grupy odbiorców do wiata wiedzy i kultury.

Korzyci dla mieszkaców Twojej miejscowoci: trafi do placówki, która wiadomie wykorzystuje narzdzia nowoczesnej komunikacji i w miar moliwoci udostpnia je mieszkacom; znajd miejsce, w którym bd mogli rozpocz lub rozwin swoje kontakty z Internetem i narzdziami nowoczesnej komunikacji; uzyskaj dostp do wiatowego dziedzictwa kulturalnego; zaczn postrzega bibliotek jako miejsce nowoczesne, idce z duchem czasów, ale nie zapominajce o roli, jak ma peni; dostan odpowiedzi na pytania, które do tej pory pozostaway bez odpowiedzi.

Podczas szkolenia uczestnicy i uczestniczki mogli przyjrze si rónym moliwociom, jakie daj komputer, Internet, telefon komórkowy czy aparat cyfrowy. Wspólnie zastanawiali si, do czego mona te narzdzia wykorzysta, programujc dziaanie biblioteki. Przede wszystkim za szkolenie byo okazj do tego, aby spokojnie, bez popiechu, samemu powiczy, sprawdzi, wypróbowa kilka przydatnych narzdzi bazujcych na „nowoczesnych technologiach”.

·        „Nowe zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników instytucji kultury od 01.07.2012 r. Poradnik prawny dyrektora i organizatora - warsztaty praktyczne”

W szkoleniu, które odbyo si 1 lipca uczestniczya Janina Borchmann - dyrektora i gówna ksigowa Grayna Ziemann. Na zakoczenie szkolenia uczestnikom wrczono certyfikaty.

·        „Biblioteki nastpne”

Dnia 21 listopada 2012 r. w Sali Obrad w Nowego Ratuszu w Gdasku odbya si III Regionalna Konferencja „Biblioteki nastpne” w której uczestniczya dyrekcja i pracownicy biblioteki.

 

Digitalizacja

 

Od trzech lat Biblioteka Publiczna Gminy Wejherowo im. Aleksandra Labudy w Bolszewie przystpia do procesu digitalizacji zbiorów bibliotecznych. Zbiory biblioteczne to wyjtkowo cenny element dziedzictwa kulturowego, którego ochrona jest powinnoci kadego pokolenia. Obecnie dziki technologiom w zakres tej ochrony wchodzi mog ju nie tylko dziaania zapewniajce zbiorom bezpieczne warunki przechowywania, ale take zabezpieczajce tre zbiorów. Szans tak stwarza technologia cyfrowa, czyli digitalizacja. Przenoszenie na format cyfrowy niemal wszystkich typów dokumentów, tj. ksiek, dokumentów z ycia spoecznego, etc. poprawia równie problem fizycznego oddalenia odbiorcy informacji od jej róda.

Zbiory, które nasza biblioteka przenosi na format cyfrowy, s systematycznie wprowadzane do zasobów Batyckiej Biblioteki Cyfrowej (BBC), która jest zrzeszona w Federacji Bibliotek Cyfrowych. Dziki temu czytelnicy z kraju i z zagranicy za porednictwem katalogu internetowego BBC mog zapozna si z zasobami wprowadzanymi przez bibliotek w Bolszewie.

W 2012 r. wprowadzilimy do zasobów BBC 12 kronik: SSP w Bolszewie (3), SSP w Gocicinie (4) oraz Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Wejherowie (5) i 32 ksiki i tomiki poezji: Janiny Borchmann i Bartomieja Wiszowatego (1), Janiny Januszewskiej (1), Jaromiry Labuddy (2), Zazy Wilczewskiej (3), Lilii Wilczyskiej (1), Jana Drzedona (13), Zbigniewa Klotzke (5), Macieja Kurpiewskiego (1), Dariusza Szymikowskiego (1), Macieja Tamkuna (1), Jana Zbrzycy (2) oraz Nauczycieli Gimnazjum (1).

W latach 2010-2012 do zasobów BBC wprowadzilimy: 35 kronik i 37 ksiek.

 

Plany na rok 2013

 

W dniach od 18 do 24 lutego w Dworku „Rajska Góra” w Górze obdzie si V plener malarski tym razem inspirowany powieci  Jana Drzedona Twarz Smtka. W plenerze uczestniczy bd czonkowie Koo Pasji Twórczych. Kierownikiem pleneru bdzie Janina Borchmann.

Nie ulega wtpliwoci, i doniosym wydarzeniem bdzie konferencja naukowa, która zostanie zorganizowana 15 maja pt. wiaty moliwe Jana Drzedona. Organizatorami konferencji bd Biblioteka Publiczna Gminy Wejherowo im. Aleksandra Labudy w Bolszewie i Instytut Polonistyki przy Akademii Pomorskiej w Supsku.

Staraniem biblioteki, w serii „Biblioteczka Gminy Wejherowo” zostan opublikowane nastpujce ksiki: Aleksander Labuda. ycie. Literatura. Mit pod red. Daniela Kalinowskiego, wiaty moliwe Jana Drzedona pod red. Daniela Kalinowskiego, Aleksander Labuda Scinanjé kanji w wersji znormalizowanej (tekst dostosowaa Jaromira Labudda) uzupenionej o sztuk Bogusawy Labuddy cinanie kani z fotografiami, Aleksander Labuda Felietony Guczowego Macka.

Przystpimy do realizacji projektu „Docz do ludzi zainspirowanych, kreatywnych i spenionych!” w ramach Konkursu Grantowego „Aktywna Biblioteka” ze rodków otrzymanych od Fundacji Rozwoju Spoeczestwa Informacyjnego w ramach Programu Rozwoju Bibliotek Polsko-Amerykaskiej Fundacji Wolnoci. W projekcie uczestniczy bdzie 17-osobowa grupa, któr tworz emeryci, rencici, osoby aktywne zawodowo zrzeszeni w Kole Pasji Twórczych i Batyckim Stowarzyszeniu Marynistów „Mare Nostrum”. S to osoby, które aktywnie wspieraj zainteresowania mieszkaców najnowszymi zjawiskami w sztuce przez: prowadzenie warsztatów dla dzieci, modziey i dorosych, wspópracuj z bibliotek przy organizacji wystaw i pokazów powiconych rónorodnym rodzajom sztuki, w organizowaniu plenerów malarskich. W ramach projektu zorganizujemy plener malarski, w trakcie którego artyci namaluj obrazy, które stworz „Galeri ludzi zasuonych dla Gminy Wejherowo”. Dziki temu mieszkacy Gminy Wejherowo poznaj zasuone postacie: spoeczników i filantropów, którzy swoj dziaalnoci przyczynili si do rozwoju gminy. Opracowane zostan ich biogramy, a poplenerowe obrazy uka si w specjalnie zaprojektowanej kolorowej wkadce doczonej do „Naszej Gminy. Miesicznika samorzdowego Gminy Wejherowo” w nakadzie 3 tys. egz. Tym samym promowani bd artyci uczestniczcy w plenerze i zasuone postacie Gminy Wejherowo. Obrazy zostan zlicytowane podczas aukcji charytatywnej „O rado dziecka” majcej na celu zwrócenie uwagi mieszkaców na osoby potrzebujce pomocy. Sylwetki ludzi zasuonych, uczestnikom aukcji przybliy modzie w formie specjalnie przygotowanej inscenizacji. Przez udzia w plenerze i aukcji charytatywnej, uczestnicy projektu bd mieli poczucie, i ich bezinteresowne dziaanie na rzecz spoecznoci lokalnej bdzie miao wpyw na pomoc dla dzieci z ubogich rodzin z Gminy Wejherowo.

 

W zwizku z ogromn popularnoci technologii komputerowych i Internetu na wiecie, zwikszyo si zapotrzebowanie na rónego rodzaju szkolenia i kursy informatyczne dla osób powyej 50. roku ycia. W odpowiedzi na to zapotrzebowanie w ramach projektu zorganizujemy 7 szkole obejmujcych: nauk posugiwania si nowoczesnymi urzdzeniami - komputer, skaner, kamera internetowa, suchawki z mikrofonem, drukarka; poznanie zalet korzystania z komputera i Internetu, nabycie przez nich praktycznych umiejtnoci poruszania si po Internecie, wysyania e-maili, zakadania kont na portalach spoecznociowych - facebook, nasza klasa; korzystania z komunikatorów - SKYPE, Gadu-Gadu; zaoenia konta na portalu YOU TUBE; obsuga popularnych programów komputerowych - Windows, Word, PowerPoint; zaoenie konta na portalu Allegro.pl w celu dokonania kupna-sprzeday.

 Ponadto uczestnicy szkole naucz si jak zrobi najlepszy uytek z bogatych zasobów Internetu, jak za porednictwem Internetu komunikowa si z rodzin i przyjaciómi, jak szuka porad na temat zdrowia, jak zrobi zakupy z dostaw do domu oraz wiele praktycznych wskazówek jak wykorzysta Internet do wasnych celów: sprzeda swych prac artystycznych.

Uczestnicy warsztatów nie maj pomysu na to jak zareklamowa wasn osob oraz twórczo. Potrafi o niej opowiedzie, prezentowa w instytucjach kultury. Chcieliby aby uytkownicy Internetu mieli dostp do ich twórczoci m.in. przez portale spoecznociowe: facebook, nasza klasa. Utworzenie bloga bibliotecznego umoliwi im szerszy kontakt z bibliotek i spoecznoci lokaln, a tym samym promocj artystów i ich twórczoci. Artyci bd mieli moliwo prezentacji swojego dorobku artystycznego uytkownikom Internetu, portali spoecznociowych i spoecznoci lokalnej, itp.

Kolejnym celem projektu jest wieczór poetycki z udziaem widowni „Barwne ycie synnych poetek” i recytacja utworów wasnych osób uczestniczcych w wieczorze. Komisja konkursowa oceni wiersze, a najlepsze zostan nagrodzone. Udzia w konkursie poetyckim bdzie skutkowa opublikowaniem wierszy na blogu bibliotecznym i otrzymaniem nagród. Promocja lokalnych artystów (poetów, malarzy, rzebiarzy, rkodzielników i regionalistów) przez zamieszczenie noty biograficznej, fotografii i twórczoci (malarstwo, poezja, rkodzieo, rzeba, haft) na blogu biblioteki przyczyni si do wikszej popularyzacji ich dorobku artystycznego wród uytkowników Internetu.

Koordynatorem projektu jest Janina Borchmann - dyrektor biblioteki, której pomaga bd w jego realizacji Agnieszka Szulc i Dorota Wicka.

    

Harmonogram projektu:

·        luty

~        spotkanie organizacyjne - utworzenie listy osób zasuonych dla Gminy Wejherowo - spoeczników, pasjonatów i filantropów. Przygotowanie fotografii, biogramów ludzi zasuonych w gminie Wejherowo. Opracowanie plakatu i zaprosze,

~        warsztaty informatyczne (cz. 1) pod hasem „Obsuga pakietu Microsoft Office: Word, PowerPoint”,

~        warsztaty informatyczne (cz. 2) pod hasem „Poznaj moliwoci jakie daje Internet i wyszukiwarka Google,

·        marzec

~        plener malarski, podczas którego picioro artystów namaluje portrety spoeczników i filantropów, którzy swoj dziaalnoci przyczynili si do rozwoju gminy Wejherowo. Obrazy bd si skaday na cykl „Galeria ludzi zasuonych dla gminy Wejherowo”,

~        warsztaty informatyczne (cz. 3) pod hasem „Zaó i obsuguj poczt elektroniczn. Naucz si skanowa zdjcia i dokumenty”,

~        „Barwne ycie synnych poetek” - wieczór poetycki z udziaem widowni i uczestników Projektu. Recytacja poezji - konkurs,

~        warsztaty informatyczne (cz. 4) pod hasem „Zaó konto na portalach spoecznociowych Nasza Klasa i Facebook”. Warsztaty zorganizowane zostan w ramach projektu „Docz do ludzi zainspirowanych, kreatywnych i spenionych!”,

~        opracowanie graficzne wkadki do miesicznika „Nasza Gmina”,

·        kwiecie

~        warsztaty informatyczne (cz. 5) pod hasem „Instalowanie, obsuga oraz wykorzystanie komunikatora internetowego Gadu-Gadu”,

~        warsztaty informatyczne (cz. 6) pod hasem „Instalowanie, obsuga oraz wykorzystanie SKYPE’a do prowadzenia rozmów przez Internet. Nauka robienia zakupów przez Internet”,

~        warsztaty informatyczne (cz. 7) pod hasem „Zakadanie konta na portalu YouTube - wyszukiwanie i wprowadzanie filmów wasnego autorstwa”,

·        maj

~        Aukcja charytatywna „O rado dziecka” poczona z recitalem Agi Kostenckiej i Andrzeja Marczyskiego pt. „Od serca”, w trakcie której zlicytowane zostan obrazy m.in. z cyklu „Galeria ludzi zasuonych dla gminy Wejherowo”

·        czerwiec

~        zakoczenie projektu „Docz do ludzi zainspirowanych, kreatywnych i spenionych!” realizowanego w ramach Konkursu Grantowego „Aktywna Biblioteka” ze rodków otrzymanych od Fundacji Rozwoju Spoeczestwa Informacyjnego w ramach Programu Rozwoju Bibliotek Polsko-Amerykaskiej Fundacji Wolnoci.

     W dalszym cigu bdziemy wspópracowa z lokalnym rodowiskiem; organizowa konkursy, m.in.: VIII Powiatowo-Gminny Konkurs Fotograficzny w trzech kategoriach: dla dzieci od lat 6 do 13 ze szkó podstawowych pt. „Mój Tata”; dla uczniów ze szkó gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pt. „Moje widzenie Boga” oraz dla studentów i osób dorosych pt. „Brzydkie jest pikne”, a take konkursy czytelnicze i plastyczne, lekcje biblioteczne i warsztaty; pozyskiwa darczyców i wolontariuszy.

     W przyszym roku w gównej mierze bdziemy popularyzowa sylwetk i twórczo Patrona biblioteki, Alojzego Nagla, Jana Drzedona, Aleksandra Majkowskiego, Leona Roppla, aktywnie wczymy si w obchody Roku Juliana Tuwima (ustanowionego przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej), Roku Powstania Styczniowego (ustanowionego przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej), Roku ks. Janusza Pasierba (ustanowionego przez Zarzd Gówny Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego), a take upamitnimy 80. rocznic powstania czasopisma „Zrzesz Kaszëbskô” i 50. rocznic powstania miesicznika „Pomerania”.

     Zorganizujemy I Powiatowo-Gminny Konkurs Mistrza Piknego Czytania w jzyku kaszubskim. Gównym celem Konkursu jest propagowanie literatury i kultury kaszubskiej wród mieszkaców Powiatu Wejherowskiego. Szczegóy dotyczce Konkursu zostan opublikowane na stronie Internetowej biblioteki.

     Wczymy si w obchody X edycji „Tygodnia Bibliotek” - akcji spoecznej które realizuj wszystkie rodzaje bibliotek, szkoy, ale take media, wydawnictwa i samorzdy. Gównym celem tego ogólnopolskiego programu jest promocja czytelnictwa, popularyzacja bibliotek, ich pracy i osigni, jako wanego elementu rozwoju intelektualnego oraz kulturalnego Polaków. Obchody Tygodnia Bibliotek pozwalaj w rónych formach pokaza pozytywne zmiany, które zachodz w naszych placówkach. Oczywicie s te dobr okazj do promowania literatury, wystaw, plakatów.

     Szanowni Pastwo atrakcji nie zabraknie, pracy równie, dlatego te zapraszamy wszystkich w gocinne progi biblioteki do Bolszewa i jej filii w Nowym Dworze Wejherowskim.

 

Oprac. J.B.

 

© 2006 GBP Bolszewo | webmaster | RSS
Ilo osb na stronie: 32. Czas adowania: 0.02048