Niedziela, 19 lutego 2017 r. Imieniny: Arnolda, Konrada

Regulamin Wypoycze W Bibliotece Publicznej Gminy Wejherowo

Regulamin Wypoycze

Biblioteka Publiczna Gminy Wejherowo

im. Aleksandra Labudy

w Bolszewie

 

§ 1

 

Do wypoyczania materiaów bibliotecznych maj prawo:

1. osoby zameldowane na stae na terenie Gminy Wejherowo,

2. pozostae osoby chcce korzysta z ksigozbioru popularnonaukowego - po wpaceniu kaucji w wysokoci okrelonej w § 8 punkt 3,

3. biblioteki i ich przedstawiciele - na podstawie rewersów midzybibliotecznych.

 

§ 2

 

Osoby penoletnie zamierzajce korzysta z wypoycze zobowizane s do:

1. okazania dowodu osobistego z aktualnym adresem zamieszkania,

2. zapoznania si z Regulaminem Wypoycze,

3. wypenienia i podpisania karty zapisu. Zoenie podpisu jest równoznaczne z wyraeniem zgody na przestrzeganie Regulaminu oraz na przetwarzanie danych osobowych do celów statystycznych Biblioteki i dla ewentualnych roszcze prawnych za niezwrócone materiay biblioteczne. 

§ 3

 

Osoby niepenoletnie mog korzysta z wypoycze po uprzednim wypenieniu i podpisaniu przez rodziców lub opiekunów prawnych odpowiedniej czci karty zapisu.

 

§ 4

 

Z chwil podpisania karty zapisu wypoyczajcy przyjmuje na siebie pen odpowiedzialno za stan techniczny i terminowy zwrot wypoyczonych materiaów. Za osoby niepenoletnie odpowiedzialno t ponosz rodzice lub opiekunowie prawni.

 

§ 5

 

Osoby, którym wydawane s karty biblioteczne, zobowizane s do zapoznania si z Regulaminem uytkowania kart bibliotecznych w Bibliotece Publicznej Gminy Wejherowo oraz pokwitowania odbioru karty na odpowiednim formularzu (zobowizaniu).

 

§ 6

 

Wypoyczajcy zobowizany jest do informowania Biblioteki o kadej zmianie miejsca zamieszkania lub pobytu, miejsca pracy lub szkoy, w moliwie najkrótszym terminie.

 

§ 7

 

Wszelkie uszkodzenia i defekty wypoyczanych materiaów bibliotecznych naley zgasza niezwocznie po ich zauwaeniu.

§ 8

 

1. W jednej placówce jednorazowo mona wypoyczy do 3 ksiek i do 2 dokumentów audiowizualnych lub 2 czasopism. Uytkownicy nie posiadajcy zameldowania na terenie Gminy Wejherowo, mog wypoyczy jednorazowo 1 egzemplarz (chyba, e jest to dzieo wielotomowe).

2. W przypadku osób starszych i niepenosprawnych moliwe jest zwikszenie limitu do 7 wypoyczonych woluminów ksiek w jednej placówce.

3. Osoby nie posiadajce staego meldunku na terenie Gminy Wejherowo mog wypoycza cznie od 1 do 3 pozycji. Kaucja wynosi 30 z za trzy pozycje i jest honorowana wycznie w placówce, w której zostaa wpacona. Przy wypoyczaniu ksiek szczególnie wartociowych i poszukiwanych pobiera si kaucj ustalon przez bibliotekarza.

 

§ 9

 

Ustala si nastpujce okresy wypoycze dla poszczególnych rodzajów materiaów bibliotecznych:

  • pyty CD, CD-R (dodatek do ksiki - bezpatny); DVD (z licencj do wypoyczania) - maksymalnie na 7 dni, przekroczenie terminu skutkuje naoeniem opaty w wysokoci 0,50z za kady dzie,
  • czasopisma  i gazety - 14 dni (z aktualnych numerów czasopism korzysta mona tylko na miejscu po wpisaniu si do zeszytu udostpnie),
  •  wszystkie ksiki - 30 dni,
  • Biblioteka nie ponosi odpowiedzialnoci za dalsze wykorzystanie powierzonych czytelnikowi zbiorów.

Jeeli termin zwrotu wypada w dniu, w którym Biblioteka jest nieczynna, wypoyczon pozycj naley zwróci w najbliszym dniu roboczym.

Biblioteka moe da zwrotu ksiek przed terminem, jeeli stanowi one pozycje szczególnie poszukiwane.

 § 10

 

1. Termin zwrotu mona przeduy przed jego upywem osobicie lub telefonicznie, jeli wypoyczona pozycja nie zostaa wczeniej zarezerwowana przez innego czytelnika.

2. Zwrot pyt CD, DVD, CD-R przedua si o 1 dzie, ksiek za o 30 dni.

3. Termin zwrotu moe by przeduony tylko jeden raz.

 

 § 11

 

Wypoyczajcy moe zamówi lub zarezerwowa ksik lub materiay audiowizualne za porednictwem strony internetowej naszej biblioteki pod adresem www.bpgw.org.pl  Zamówione pozycje musz by odebrane w moliwie krótkim terminie. Pozycje nie odebrane w okrelonym terminie (2 dni) s automatycznie usuwane z listy zamówie.

 

§ 12

 

1. W przypadku wypoyczania materiaów szczególnie cennych i poszukiwanych Biblioteka moe da wypenienia rewersu i wpacenia kaucji w wysokoci ceny inwentarzowej wypoyczanej pozycji, nie mniej ni 30 z i nie wicej ni 90 z za kad pozycj.

2. Kaucja ulega przepadkowi i wpacana jest na dochody wasne Biblioteki w przypadku nieuregulowania zobowiza wobec Biblioteki lub nieodebrania jej w cigu 12 miesicy od zaprzestania korzystania z wypoycze.

§ 13

 

Wypoyczajcy ma prawo do uzyskania wyczerpujcych informacji o zawartoci ksigozbioru, a take, w miar moliwoci, o zasobach innych bibliotek.

 

§ 14

 

1. Za nieterminowy zwrot wypoyczonych materiaów bibliotecznych, ich zagubienie lub zniszczenie wypoyczajcy ponosi odpowiedzialno materialn.

2. Za zwrócenie wypoyczonej pyty DVD, CD, CD-R (dodatek do ksiki) po przekroczeniu terminu zwrotu wypoyczajcy paci kar w wysokoci 0,50 z za kady dzie zwoki.

3. Za zwrócenie wypoyczonej ksiki, czasopisma i gazety po przekroczeniu terminu zwrotu wysoko kary dla wypoycze zwykych oblicza si przyjmujc 0,10 z za kady dzie zwoki.

4. Za wysanie upomnienia Biblioteka pobiera opat w wysokoci ceny opaty pocztowej.

5. Przy naliczaniu kary nie odlicza si dni, w których Biblioteka jest nieczynna.

6. Biblioteka jest uprawniona do potrcania nalenej kary za zwok z kwoty wpaconej kaucji.

7. Czytelnik moe odpracowa kar regulaminow w formie obkadania ksiek bdcych czci ksigozbioru Biblioteki. Stawka wynosi 5 z za godzin pracy. Termin obkadania ksiek naley uzgodni z pracownikami biblioteki.

 § 15

 

1. Zamówienie jest dokonywane przez czytelnika poprzez modu Patron WWW. Dotyczy tych pozycji, których wypoyczenie wymaga wykonania uprzedniego zamówienia. Wybór tej funkcji powoduje blokad konkretnego egzemplarza dostpnego w chwili zamawiania do wypoyczenia. Blokada nastpuje dla konkretnego czytelnika na okrelony czas. Po upywie tego czasu zamówienie wygasa i pozycja staje si ponownie dostpna dla wszystkich czytelników.

2. Rezerwacj wykonuje czytelnik przez katalog elektroniczny Patron WWW w sytuacji kiedy wszystkie egzemplarze danego tytuu s niedostpne - zamówione. Poprzez wybranie funkcji uytkownik wpisuje si na tzw. kolejk oczekujcych. Rezerwacja dotyczy tytuu, nie jest zwizana z konkretnym egzemplarzem. Istnieje moliwo wyczenia automatycznej zmiany rezerwacji na zamówienie: nastpuje to z chwil, kiedy jeden z egzemplarzy staje si dostpny. Istnieje moliwo dokonywania rezerwacji przez pracownika biblioteki poprzez opcj Rezerwuj.

§ 16

 

1. Wypoyczajcy, który zagubi lub zniszczy wypoyczone materiay biblioteczne, zobowizany jest odkupi Bibliotece takie same lub, w porozumieniu z pracownikiem biblioteki,  materiay o co najmniej identycznej wartoci wydanej w przecigu ostatnich 5 lat.

2. Wysoko odszkodowania ustala kierownik wypoyczalni w zalenoci od aktualnej wartoci ksiki na rynku i stopnia jej uszkodzenia, jednak w kwocie nie mniejszej ni:

a. 10 z dla wydawnictw z lat 1945-1982,

b. 20 z dla wydawnictw wydanych w latach 1982-1994,

c. 3-krotna warto inwentarzowa dla ksiek wydanych po 1994 r.

3. W przypadku dzie szczególnie cennych (np. encyklopedie, sowniki, albumy, atlasy itp.) wysoko odszkodowania ustala kierownik wg aktualnej ceny antykwarycznej po konsultacji z antykwariatem.

4. Za zagubienie lub uszkodzenie jednego z tomów dziea wielotomowego pobiera si naleno za cae dzieo. Pozostae tomy stanowi nadal wasno Biblioteki.

5. Na sumy wpacane z tytuu zagubienia lub uszkodzenia ksiki bibliotekarz wydaje czytelnikowi pokwitowanie.

6. Jeli czytelnik, mimo upomnie wysanych przez Bibliotek, odmawia zwrotu ksiki bd innych materiaów lub uiszczenia opat, Biblioteka dochodzi swych roszcze zgodnie z przepisami prawa.

 

 § 17

 

Przetrzymywanie wypoyczonych materiaów poza wyznaczone terminy lub nieuiszczenie ekwiwalentów za zniszczone lub zagubione materiay powoduje zablokowanie moliwoci dalszych wypoycze oraz korzystania z dostpu do Internetu do czasu uregulowania zobowiza wobec Biblioteki.

§ 18

 

Osoby naruszajce postanowienia niniejszego regulaminu mog by pozbawione prawa do korzystania z usug Biblioteki.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.  Uwagi i yczenia oraz zaalenia dotyczce funkcjonowania Biblioteki czytelnicy mog zgasza Dyrektorowi Biblioteki.

2.  Czytelnikowi przysuguje prawo odwoania si do Dyrektora Biblioteki.

 

§ 19

 

Regulamin wchodzi w ycie z dniem 15 padziernika 2015 r.

© 2006 GBP Bolszewo | webmaster | RSS
Ilo osb na stronie: 9. Czas adowania: 0.01410