Niedziela, 25 czerwca 2017 r. Imieniny: Łucji, Wilhelma

Regulamin Wypożyczeń W Bibliotece Publicznej Gminy Wejherowo

Regulamin Wypożyczeń

Biblioteka Publiczna Gminy Wejherowo

im. Aleksandra Labudy

w Bolszewie

 

§ 1

 

Do wypożyczania materiałów bibliotecznych mają prawo:

1. osoby zameldowane na stałe na terenie Gminy Wejherowo,

2. pozostałe osoby chcące korzystać z księgozbioru popularnonaukowego - po wpłaceniu kaucji w wysokości określonej w § 8 punkt 3,

3. biblioteki i ich przedstawiciele - na podstawie rewersów międzybibliotecznych.

 

§ 2

 

Osoby pełnoletnie zamierzające korzystać z wypożyczeń zobowiązane są do:

1. okazania dowodu osobistego z aktualnym adresem zamieszkania,

2. zapoznania się z Regulaminem Wypożyczeń,

3. wypełnienia i podpisania karty zapisu. Złożenie podpisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie Regulaminu oraz na przetwarzanie danych osobowych do celów statystycznych Biblioteki i dla ewentualnych roszczeń prawnych za niezwrócone materiały biblioteczne. 

§ 3

 

Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z wypożyczeń po uprzednim wypełnieniu i podpisaniu przez rodziców lub opiekunów prawnych odpowiedniej części karty zapisu.

 

§ 4

 

Z chwilą podpisania karty zapisu wypożyczający przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za stan techniczny i terminowy zwrot wypożyczonych materiałów. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność tę ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.

 

§ 5

 

Osoby, którym wydawane są karty biblioteczne, zobowiązane są do zapoznania się z Regulaminem użytkowania kart bibliotecznych w Bibliotece Publicznej Gminy Wejherowo oraz pokwitowania odbioru karty na odpowiednim formularzu (zobowiązaniu).

 

§ 6

 

Wypożyczający zobowiązany jest do informowania Biblioteki o każdej zmianie miejsca zamieszkania lub pobytu, miejsca pracy lub szkoły, w możliwie najkrótszym terminie.

 

§ 7

 

Wszelkie uszkodzenia i defekty wypożyczanych materiałów bibliotecznych należy zgłaszać niezwłocznie po ich zauważeniu.

§ 8

 

1. W jednej placówce jednorazowo można wypożyczyć do 3 książek i do 2 dokumentów audiowizualnych lub 2 czasopism. Użytkownicy nie posiadający zameldowania na terenie Gminy Wejherowo, mogą wypożyczyć jednorazowo 1 egzemplarz (chyba, że jest to dzieło wielotomowe).

2. W przypadku osób starszych i niepełnosprawnych możliwe jest zwiększenie limitu do 7 wypożyczonych woluminów książek w jednej placówce.

3. Osoby nie posiadające stałego meldunku na terenie Gminy Wejherowo mogą wypożyczać łącznie od 1 do 3 pozycji. Kaucja wynosi 30 zł za trzy pozycje i jest honorowana wyłącznie w placówce, w której została wpłacona. Przy wypożyczaniu książek szczególnie wartościowych i poszukiwanych pobiera się kaucję ustaloną przez bibliotekarza.

 

§ 9

 

Ustala się następujące okresy wypożyczeń dla poszczególnych rodzajów materiałów bibliotecznych:

  • płyty CD, CD-R (dodatek do książki - bezpłatny); DVD (z licencją do wypożyczania) - maksymalnie na 7 dni, przekroczenie terminu skutkuje nałożeniem opłaty w wysokości 0,50zł za każdy dzień,
  • czasopisma  i gazety - 14 dni (z aktualnych numerów czasopism korzystać można tylko na miejscu po wpisaniu się do zeszytu udostępnień),
  •  wszystkie książki - 30 dni,
  • Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za dalsze wykorzystanie powierzonych czytelnikowi zbiorów.

Jeżeli termin zwrotu wypada w dniu, w którym Biblioteka jest nieczynna, wypożyczoną pozycję należy zwrócić w najbliższym dniu roboczym.

Biblioteka może żądać zwrotu książek przed terminem, jeżeli stanowią one pozycje szczególnie poszukiwane.

 § 10

 

1. Termin zwrotu można przedłużyć przed jego upływem osobiście lub telefonicznie, jeśli wypożyczona pozycja nie została wcześniej zarezerwowana przez innego czytelnika.

2. Zwrot płyt CD, DVD, CD-R przedłuża się o 1 dzień, książek zaś o 30 dni.

3. Termin zwrotu może być przedłużony tylko jeden raz.

 

 § 11

 

Wypożyczający może zamówić lub zarezerwować książkę lub materiały audiowizualne za pośrednictwem strony internetowej naszej biblioteki pod adresem www.bpgw.org.pl  Zamówione pozycje muszą być odebrane w możliwie krótkim terminie. Pozycje nie odebrane w określonym terminie (2 dni) są automatycznie usuwane z listy zamówień.

 

§ 12

 

1. W przypadku wypożyczania materiałów szczególnie cennych i poszukiwanych Biblioteka może żądać wypełnienia rewersu i wpłacenia kaucji w wysokości ceny inwentarzowej wypożyczanej pozycji, nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż 90 zł za każdą pozycję.

2. Kaucja ulega przepadkowi i wpłacana jest na dochody własne Biblioteki w przypadku nieuregulowania zobowiązań wobec Biblioteki lub nieodebrania jej w ciągu 12 miesięcy od zaprzestania korzystania z wypożyczeń.

§ 13

 

Wypożyczający ma prawo do uzyskania wyczerpujących informacji o zawartości księgozbioru, a także, w miarę możliwości, o zasobach innych bibliotek.

 

§ 14

 

1. Za nieterminowy zwrot wypożyczonych materiałów bibliotecznych, ich zagubienie lub zniszczenie wypożyczający ponosi odpowiedzialność materialną.

2. Za zwrócenie wypożyczonej płyty DVD, CD, CD-R (dodatek do książki) po przekroczeniu terminu zwrotu wypożyczający płaci karę w wysokości 0,50 zł za każdy dzień zwłoki.

3. Za zwrócenie wypożyczonej książki, czasopisma i gazety po przekroczeniu terminu zwrotu wysokość kary dla wypożyczeń zwykłych oblicza się przyjmując 0,10 zł za każdy dzień zwłoki.

4. Za wysłanie upomnienia Biblioteka pobiera opłatę w wysokości ceny opłaty pocztowej.

5. Przy naliczaniu kary nie odlicza się dni, w których Biblioteka jest nieczynna.

6. Biblioteka jest uprawniona do potrącania należnej kary za zwłokę z kwoty wpłaconej kaucji.

7. Czytelnik może odpracować karę regulaminową w formie obkładania książek będących częścią księgozbioru Biblioteki. Stawka wynosi 5 zł za godzinę pracy. Termin obkładania książek należy uzgodnić z pracownikami biblioteki.

 § 15

 

1. Zamówienie jest dokonywane przez czytelnika poprzez moduł Patron WWW. Dotyczy tych pozycji, których wypożyczenie wymaga wykonania uprzedniego zamówienia. Wybór tej funkcji powoduje blokadę konkretnego egzemplarza dostępnego w chwili zamawiania do wypożyczenia. Blokada następuje dla konkretnego czytelnika na określony czas. Po upływie tego czasu zamówienie wygasa i pozycja staje się ponownie dostępna dla wszystkich czytelników.

2. Rezerwację wykonuje czytelnik przez katalog elektroniczny Patron WWW w sytuacji kiedy wszystkie egzemplarze żądanego tytułu są niedostępne - zamówione. Poprzez wybranie funkcji użytkownik wpisuje się na tzw. kolejkę oczekujących. Rezerwacja dotyczy tytułu, nie jest związana z konkretnym egzemplarzem. Istnieje możliwość wyłączenia automatycznej zmiany rezerwacji na zamówienie: następuje to z chwilą, kiedy jeden z egzemplarzy staje się dostępny. Istnieje możliwość dokonywania rezerwacji przez pracownika biblioteki poprzez opcję Rezerwuj.

§ 16

 

1. Wypożyczający, który zagubi lub zniszczy wypożyczone materiały biblioteczne, zobowiązany jest odkupić Bibliotece takie same lub, w porozumieniu z pracownikiem biblioteki,  materiały o co najmniej identycznej wartości wydanej w przeciągu ostatnich 5 lat.

2. Wysokość odszkodowania ustala kierownik wypożyczalni w zależności od aktualnej wartości książki na rynku i stopnia jej uszkodzenia, jednak w kwocie nie mniejszej niż:

a. 10 zł dla wydawnictw z lat 1945-1982,

b. 20 zł dla wydawnictw wydanych w latach 1982-1994,

c. 3-krotna wartość inwentarzowa dla książek wydanych po 1994 r.

3. W przypadku dzieł szczególnie cennych (np. encyklopedie, słowniki, albumy, atlasy itp.) wysokość odszkodowania ustala kierownik wg aktualnej ceny antykwarycznej po konsultacji z antykwariatem.

4. Za zagubienie lub uszkodzenie jednego z tomów dzieła wielotomowego pobiera się należność za całe dzieło. Pozostałe tomy stanowią nadal własność Biblioteki.

5. Na sumy wpłacane z tytułu zagubienia lub uszkodzenia książki bibliotekarz wydaje czytelnikowi pokwitowanie.

6. Jeśli czytelnik, mimo upomnień wysłanych przez Bibliotekę, odmawia zwrotu książki bądź innych materiałów lub uiszczenia opłat, Biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

 

 § 17

 

Przetrzymywanie wypożyczonych materiałów poza wyznaczone terminy lub nieuiszczenie ekwiwalentów za zniszczone lub zagubione materiały powoduje zablokowanie możliwości dalszych wypożyczeń oraz korzystania z dostępu do Internetu do czasu uregulowania zobowiązań wobec Biblioteki.

§ 18

 

Osoby naruszające postanowienia niniejszego regulaminu mogą być pozbawione prawa do korzystania z usług Biblioteki.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.  Uwagi i życzenia oraz zażalenia dotyczące funkcjonowania Biblioteki czytelnicy mogą zgłaszać Dyrektorowi Biblioteki.

2.  Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora Biblioteki.

 

§ 19

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 października 2015 r.

© 2006 GBP Bolszewo | webmaster | RSS
Ilość osób na stronie: 19. Czas ładowania: 0.008265