Wtorek, 6 października 2015 r. Imieniny: Artura, Brunona

Regulamin Wypożyczeń W Bibliotece Publicznej Gminy Wejherowo

 

Regulamin Wypożyczeń

W Bibliotece Publicznej Gminy Wejherowo

im. Aleksandra Labudy

w Bolszewie

 

§ 1

 

Do wypożyczania materiałów bibliotecznych mają prawo:

1. osoby zameldowane na stałe na terenie Gminy Wejherowo,

2. pozostałe osoby – po wpłaceniu kaucji w wysokości określonej w § 8 punkt 4,

3. biblioteki i ich przedstawiciele – na podstawie rewersów międzybibliotecznych.

 

§ 2

Osoby pełnoletnie zamierzające korzystać z wypożyczeń zobowiązane są do:

1. okazania dowodu osobistego z aktualnym adresem zamieszkania,

2. zapoznania się z Regulaminem Wypożyczeń,

3. wypełnienia i podpisania karty zapisu oraz dostarczenia aktualnej fotografii. Złożenie podpisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie Regulaminu oraz na przetwarzanie danych osobowych do celów statystycznych Biblioteki i dla ewentualnych roszczeń prawnych za niezwrócone materiały biblioteczne. 

§ 3

Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z wypożyczeń po uprzednim wypełnieniu i podpisaniu przez rodziców lub opiekunów prawnych odpowiedniej części karty zapisu.

§ 4

Z chwilą podpisania karty zapisu wypożyczający przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za stan techniczny i terminowy zwrot wypożyczonych materiałów. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność tę ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.

§ 5

Osoby, którym wydawane są karty biblioteczne, zobowiązane są do zapoznania się z Regulaminem użytkowania kart bibliotecznych w Bibliotece Publicznej Gminy Wejherowo oraz pokwitowania odbioru karty na odpowiednim formularzu (zobowiązaniu).

§ 6

Wypożyczający zobowiązany jest do informowania Biblioteki o każdej zmianie miejsca zamieszkania lub pobytu, miejsca pracy lub szkoły, w możliwie najkrótszym terminie.

§ 7

Wszelkie uszkodzenia i defekty wypożyczanych materiałów bibliotecznych należy zgłaszać niezwłocznie po ich zauważeniu.

§ 8

1. Łączna liczba wypożyczeń we wszystkich placówkach Biblioteki nie może przekroczyć 5 pozycji.

2. W jednej placówce jednorazowo można wypożyczyć do 3 książek i do 2 dokumentów audiowizualnych (DVD  z licencja do wypożyczania, CD, CD-R dodatek do książki) lub dwóch czasopism. Użytkownicy nie posiadający zameldowania na terenie Gminy Wejherowo, mogą wypożyczyć jednorazowo 1 egzemplarz.  Osobom niepełnoletnim materiałów audiowizualnych nie wypożycza się.

3. W przypadku osób starszych i niepełnosprawnych możliwe jest zwiększenie limitu do 7 wypożyczonych woluminów książek w jednej placówce.

4. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zwiększenie ilości wypożyczeń woluminów.

5. Osoby nie posiadające stałego meldunku na terenie Gminy Wejherowo mogą wypożyczać łącznie od 1 do 3 pozycji,  w zależności od wpłaconej kaucji. Kaucja wynosi 30 zł za każdą pozycję i jest honorowana wyłącznie w placówce, w której została wpłacona. Przy wypożyczaniu książek szczególnie wartościowych i poszukiwanych pobiera się kaucję ustaloną przez bibliotekarza.

§ 9

Ustala się następujące okresy wypożyczeń dla poszczególnych rodzajów materiałów bibliotecznych:

  •  płyty CD, CD-R (dodatek do książki – bezpłatny); DVD (z licencją do wypożyczania) – maksymalnie na 2 dni, cena 3 zł za dobę od sztuki (wyjątek stanowią materiały oznaczone sygnaturą księgozbioru podręcznego (m) przeznaczone do indywidualnego korzystania na miejscu),
  •  płyty CD do książki, audiobooki (m) na miejscu, treść prawa autorskiego: art. 28. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za dalsze wykorzystanie   powierzonych czytelnikowi zbiorów,
  •  słowniki i encyklopedie – 2 dni,
  •  literatura popularno-naukowa z księgozbioru podręcznego i pozycje szczególnie cenne  – 7 dni,
  •  czasopisma  i gazety – 14 dni,
  •   pozostałe książki – 30 dni.

Jeżeli termin zwrotu wypada w dniu, w którym Biblioteka jest nieczynna, wypożyczoną pozycję należy zwrócić w najbliższym dniu roboczym.

W przypadku osób starszych i niepełnosprawnych termin zwrotu książek wypożyczanych na 30 dni może być przedłużony o 15 dni.

Biblioteka może żądać zwrotu książek przed terminem, jeżeli stanowią one pozycje szczególnie poszukiwane.

 § 10

 

1. Termin zwrotu można przedłużyć przed jego upływem osobiście lub telefonicznie, jeśli wypożyczona pozycja nie została wcześniej zarezerwowana przez innego czytelnika.

2. Zwrot płyt CD, DVD, CD-R przedłuża się o 1 dzień, lektur szkolnych o 30 dni, innych książek – o połowę okresu wypożyczenia.

 

3. Termin zwrotu może być przedłużony tylko jeden raz.

 § 11

Wypożyczający może zamówić  książkę, płytę DVD, CD, CD-R (dodatek do książki) za pośrednictwem strony internetowej naszej biblioteki pod adresem www.bpgw.org.pl  Zamówione pozycje muszą być odebrane w możliwie krótkim terminie. Pozycje nie odebrane w określonym terminie (2 dni) są automatycznie usuwane z listy zamówień.

§ 12

1. W przypadku wypożyczania materiałów szczególnie cennych i poszukiwanych Biblioteka może żądać wypełnienia rewersu i wpłacenia kaucji w wysokości ceny inwentarzowej wypożyczanej pozycji, nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż 90 zł za każdą pozycję.

2. Osoby które wpłacają kaucję według zasad opisanych w § 8 punkt 4, dopłacają różnicę wynikającą z ceny inwentarzowej wypożyczanej pozycji.

 

3. Kaucja ulega przepadkowi i wpłacana jest na dochody własne Biblioteki na rzecz Biblioteki w przypadku nieuregulowania zobowiązań wobec Biblioteki, o których mowa w § 16, lub nieodebrania jej w ciągu 12 miesięcy od zaprzestania korzystania z wypożyczeń.

§ 13

Nie wypożycza się wydawnictw z księgozbioru podręcznego (w wyjątkowych przypadkach na rewers biblioteczny do 7 dni) oraz dokumentów audiowizualnych, jeśli stanowią tak przepisy prawa.